ความก้าวหน้าในอาชีพของสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ : กรณีศึกษาบุคลากรสายสนับสนุนของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

dc.contributor.advisorบุญอนันต์ พินัยทรัพย์th
dc.contributor.authorชารินทร์ เกษรth
dc.date.accessioned2023-12-12T07:02:08Z
dc.date.available2023-12-12T07:02:08Z
dc.date.issued2024th
dc.date.issuedBE2567th
dc.description.abstractการศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการจัดการความก้าวหน้าในอาชีพของสายสนับสนุน ในอดีต ปัจจุบัน และยุคปกติใหม่ ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการสร้างความก้าวหน้าในอาชีพ และศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความก้าวหน้าในอาชีพของบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยเลือกใช้วิธีวิจัยแบบผสมผสานในการศึกษา ด้วยการเก็บแบบสอบถามจากบุคลากรสายสนับสนุน ร่วมกับการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้บริหารสถาบันฯ ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าเลขานุการคณะ และบุคลากรสายสนับสนุนปฏิบัติการ ซึ่งผลจากการศึกษา พบว่า รูปแบบและวิธีการจัดการความก้าวหน้าในอาชีพของบุคลากรสายสนับสนุนในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปจากอดีต มีรูปแบบการทำงานใหม่เกิดขึ้น และคาดการณ์ว่าจะเป็นผลดีเมื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติงานต่อจากนี้ไปเรื่อย ๆ ดังนั้นบุคลากรสายสนับสนุนต้องปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์ เรียนรู้ พัฒนา เพิ่มทักษะให้กับตนเอง เพื่อรองรับต่อการทำงานในรูปแบบใหม่ที่มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้มากขึ้น สิ่งสำคัญที่บุคลากรสายสนับสนุนจะต้องพัฒนา คือ ความคิด ทัศนคติ การเปิดใจยอมรับ ทักษะที่เป็น (Soft Skills) การใช้เทคโนโลยีแบบใหม่ที่เข้ามาช่วยในการปฏิบัติงานดีขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น (Digital Transformation) สำหรับการทดสอบทางสถิติ พบว่า ความแตกต่างทางเพศของบุคลากรสายสนับสนุน ไม่มีผลต่อความแตกต่างเกี่ยวกับความคิดเห็นด้านความก้าวหน้าในอาชีพ ส่วนอายุ การศึกษา ตำแหน่งงาน และประสบการณ์การทำงานที่แตกต่างกัน ทำให้บุคลากรสายสนับสนุนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความก้าวหน้าในอาชีพที่แตกต่างกัน ปัจจัยส่วนบุคคล ที่ประกอบด้วย การศึกษา และตำแหน่งงาน ปัจจัยรูปแบบการออกแบบเส้นทางก้าวหน้าในอาชีพ ปัจจัยส่งเสริมความก้าวหน้า ปัจจัยองค์การ และปัจจัยภายนอก มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความก้าวหน้าในอาชีพ ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .01 โดยจากการศึกษาเชิงลึกทำให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความก้าวหน้าในอาชีพของบุคลากรสายสนับสนุน คือ ปัจจัยด้านทัศนคติในการปฏิบัติงาน ปัจจัยแรงจูงใจที่เป็นค่าตอบแทนหรือสวัสดิการต่าง ๆ ทักษะ ความรู้ ความสามารถของบุคลากรสายสนับสนุนที่มีอยู่ นโยบายการบริหารงานของทีมผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชาระดับต่าง ๆ วัฒนธรรมขององค์การ คุณสมบัติความพร้อมของบุคคล ประสบการณ์การปฏิบัติงาน ปัจจัยจากครอบครัว และปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลให้บุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันฯ ต้องการความก้าวหน้าในอาชีพ มีงาน มีรายได้ที่มั่นคง นอกจากนี้การตั้งเป้าหมายอาชีพ พฤติกรรมและบุคลิกภาพ ความปรารถนาในการพัฒนาตนเอง ความรักหรือชื่นชอบในงาน นโยบายและแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนขององค์การ รวมถึงปัจจัยภายนอก ล้วนเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลส่งผลต่อความก้าวหน้าในอาชีพของบุคลากรสายสนับสนุน ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05 ทำให้ได้ข้อเสนอแนะที่ว่า สถาบันฯ ควรให้ความสำคัญ พร้อมการสนับสนุนบุคลากรสายสนับสนุนมีความก้าวหน้าในอาชีพ เพื่อเป็นการรักษาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีอยู่ พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน อันจะนำมาซึ่งประโยชน์ในด้านกำลังพลของสถาบันฯ ส่วนการกำหนดแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนหรือนโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้น่าสนใจ ดึงดูดบุคลากรสายสนับสนุน สถาบันฯ จำเป็นต้องคำนึงถึงปัจจัยที่ส่งผลหรือมีความสัมพันธ์กับความก้าวหน้าในอาชีพ รวมถึงการปรับแผนและนโยบายให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ทั้งบุคลากรสายสนับสนุนและสถาบันฯ ได้รับผลประโยชน์ร่วมกันอย่างที่ทุกฝ่ายรับได้th
dc.description.abstractThis study aimed to study patterns and management methods of the development of supporting staff career paths in the past, present, and the new normal era; to study factors affecting the success of career paths; and to study correlation of factors affecting the success of career paths with patterns and management methods of the development of supporting staff career paths of the National Institute of Development Administration. This research used mixed methods whereby researcher collected questionnaires data from supporting staff together with in-depth interviews from the institute's administrators, office director, head department, head of the faculty secretary, and operating staff. The results found that, there were new patterns and management methods of the development of supporting staff career paths. This will be good when it was used to future develop the supporting staff career paths. Therefore, the staff should improve their skills to support their work in a new way with being used more technology. The skills consist of mindset, attitude, open-mindedness skills, soft skills, and digital transformation. The personal factors (i.e., education, job positions, career paths design methods, promotional factors, organizational factors, and external factors) had a positive correlation to career paths at a .01 significance level. The study results from in-depth interviews found that, there were positive factors that correlated to career paths: work attitude, compensation or welfare incentives, skills. personal knowledge and competence, administrator policy, corporate culture, availability of person, work experience, family factors, and un-controlled external factors. In addition, there were positive factors that correlated to career paths at a .05 significance level: setting career goals, behavior and personality, desire for self-improvement, passion for work, organizational policy and human resource development plan, and external factors. Suggestion, the institute should concentrate on staff career advancement to retain and develop employees. This will bring organizational benefits in terms of the workforce. The policy determination of an attractive human resource management plan should consider the factors affecting career paths, including plans and policies adjustment to keep up with changes for the mutual benefit of staff and the institute.th
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.identifier.urihttps://repository.nida.ac.th/handle/662723737/6672th
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)th
dc.subjectCAREER PATHSen
dc.subjectความก้าวหน้าในอาชีพth
dc.subjectSUPPORTING STAFFen
dc.subjectบุคลากรสายสนับสนุนth
dc.subjectHYBRID WORKINGen
dc.subjectกาปฏิบัติงานสองทางth
dc.subjectNEW NORMALen
dc.subjectความปกติใหม่th
dc.titleความก้าวหน้าในอาชีพของสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ : กรณีศึกษาบุคลากรสายสนับสนุนของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.title.alternativeThe career paths of supporting staff in autonomous university : case study of supporting staff in the national institute of development administrationth
dc.typetext--thesis--master thesisth
mods.genreThesisth
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.levelMastersth
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
6110111004.pdf
Size:
10.12 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
license.txt
Size:
202 B
Format:
Plain Text
Description: