ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนอย่างยั่งยืน ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน กรณีศึกษาชุมชนบ้านรางพลับ จังหวัดราชบุรี

dc.contributor.advisorจุฑารัตน์ ชมพันธุ์th
dc.contributor.authorญาดา วิชัยดิษฐth
dc.date.accessioned2023-12-12T07:10:20Z
dc.date.available2023-12-12T07:10:20Z
dc.date.issued2023th
dc.date.issuedBE2566th
dc.description.abstractการศึกษานี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนอย่างยั่งยืน ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนของชุมชนบ้านรางพลับ และวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการจัดการดังกล่าว โดยศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน ร่วมกับการสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม และการศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้หลักการของ CIPPIEST Model ในการวิเคราะห์ข้อมูลทั้ง 8 ด้าน ประกอบด้วย ด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต ด้านผลกระทบ ด้านประสิทธิผล ด้านความยั่งยืนของผลที่เกิดขึ้น และด้านการถ่ายโยงความรู้ ผลการวิจัยพบว่า การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนอย่างยั่งยืน ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนของชุมชนบ้านรางพลับ เริ่มต้นจากการที่ในอดีตชุมชนประสบกับปัญหาขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในปริมาณมากจากการขาดองค์ความรู้ของสมาชิกในชุมชน ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบในด้านต่าง ๆ ตามมา ส่งผลให้ผู้นำชุมชนซึ่งมีวิสัยทัศน์ในการที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น จึงได้นำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนเข้ามาใช้ในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน โดยได้มีการประชาคมคิดค้นข้อตกลงของชุมชน และกระบวนการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติร่วมกันกับสมาชิกในชุมชนไว้อย่างชัดเจน โดยยึดตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ทั้ง 3 หลักการ ได้แก่ 1) การอนุรักษ์และเสริมทุนธรรมชาติ 2) การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และ 3) การรักษาประสิทธิภาพของระบบ ส่งผลให้สมาชิกในชุมชนมีแนวทางในการปฏิบัติที่ตรงกัน และเหมาะสมกับบริบทของชุมชน และได้มีการจัดตั้งคณะทำงานโครงการชุมชนปลอดขยะขึ้น เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ สร้างแรงจูงใจ และเป็นต้นแบบในการปฏิบัติให้แก่สมาชิกในชุมชนเห็นอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งชุมชนยังได้รับการสนับสนุนจากภาคีเครือข่ายภายนอกในด้านต่าง ๆ เพิ่มเติม ส่งผลให้สมาชิกในชุมชนได้รับองค์ความรู้ และเกิดแรงจูงใจในการให้ความร่วมมือในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนอย่างยั่งยืน ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนเป็นอย่างดี ส่งผลให้ปริมาณขยะมูลฝอยในชุมชนลดลงอย่างต่อเนื่อง ชุมชนมีรายได้หมุนเวียนภายในชุมชนเพิ่มมากยิ่งขึ้นจากการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน นำไปสู่การประสบความสำเร็จเป็นชุมชนต้นแบบด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน และเป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานภายนอก โดยได้รับรางวัลด้านการจัดการขยะมูลฝอยมากมาย อีกทั้งยังได้มีการถ่ายทอดความรู้ให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ และสมาชิกในชุมชนอื่น ๆ ผ่านศูนย์เรียนรู้ของชุมชน เพื่อให้เกิดการรักษาไว้ซึ่งความสำเร็จและคงอยู่ในด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนอย่างยั่งยืน ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนของชุมชนต่อไป และพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนอย่างยั่งยืน ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนของชุมชนบ้านรางพลับ ได้แก่ 1) ความเข้มแข็งของผู้นำชุมชน 2) การให้ความร่วมมือของสมาชิกในชุมชน 3) การกำหนดข้อตกลงและกระบวนการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนไว้อย่างชัดเจน 4) การได้รับการสนับสนุนจากภาคีเครือข่ายภายนอก และ 5) การถ่ายทอดส่งต่อองค์ความรู้ให้แก่เยาวชนคนรุ่นใหม่และชุมชนอื่น ๆ โดยสามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปปรับใช้เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนอื่น ๆ ให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ อันนำไปสู่ความสำเร็จในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนได้อย่างยั่งยืนในอนาคตth
dc.description.abstractThis study aimed to analyze sustainable community waste management according to the Circular Economy Principle of Ban Rang Plub Community and to analyze the factors affecting the success of such management. The study was qualitative research. Data were collected through semi-structured interviews with stakeholders in community waste management, combined with non-participant observation and documentary research with relevant documents. The researcher has applied the principles of the CIPPIEST Model to analyze data in all 8 aspects, including context, input, process, product, impact, effectiveness, sustainability, and transportability. The results showed that sustainable community waste management based on the Circular Economy Principle of Ban Rang Plub Community. In the past, the community experienced the problem of community waste that occurred in large quantities due to the lack of knowledge of community members. This had various consequences as a result. As a result, community leaders have a vision to solve the problems that arise. Therefore, the Circular Economy Principles have been applied to community waste management. The community has developed community agreements and community waste management processes to guide the practice together with community members. It is based on 3 circular economy principles: 1) preserve and enhance natural capital; 2) optimize resource yields; and 3) foster system effectiveness. As a result, community members have guidelines for action that are consistent and appropriate to the community context. And established a working group on zero-waste community projects to transfer knowledge, motivate, and serve as a role model for community members to see continuously. In addition, the community has received support from external network partners in various aspects. As a result, community members have gained knowledge and incentives to cooperate in sustainable community waste management based on the Circular Economy Principles. As a result, the amount of community waste in the community is continuously decreasing. The community has increased its circular income from community waste management based on the Circular Economy Principle. This led to the success of being a model community in community waste management and being recognized by external agencies by receiving many awards in community waste management. In addition, knowledge has been passed on to the new generation and other community members through the Community Learning Center to maintain the success and sustainability of community waste management based on the Circular Economy Principle of the community. And found that factors affecting the success of sustainable community waste management based on the Circular Economy Principle of Ban Rang Plub Community were: 1) the community’s leaders were strong; 2) the community members cooperated; 3) the community had clearly defined agreements and processes for community waste management; 4) the community had obtained support from external network partners; and 5) the community had transferred knowledge to new generations and other communities. These results can be adapted to be used as a guideline for the development or improvement of community waste management in other communities to operate efficiently, leading to success in sustainable community waste management in the future.th
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.identifier.urihttps://repository.nida.ac.th/handle/662723737/6689th
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)th
dc.subjectCommunity Wasteen
dc.subjectขยะมูลฝอยชุมชนth
dc.subjectSustainable Community Waste Management Based on the Circular Economy Principleen
dc.subjectการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนอย่างยั่งยืน ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนth
dc.subjectBan Rang Plub Communityen
dc.subjectชุมชนบ้านรางพลับth
dc.subjectAffected Factors Toward the Success of Sustainable Community Waste Management of Ban Rang Plub Communityen
dc.subjectปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของชุมชนบ้านรางพลับth
dc.titleปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนอย่างยั่งยืน ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน กรณีศึกษาชุมชนบ้านรางพลับ จังหวัดราชบุรีth
dc.title.alternativeAffected factors toward the success of sustainable community waste management based on the circular economy principle: a case study of ban rang plub community, ratchaburi provinceth
dc.typetext--thesis--master thesisth
mods.genreThesisth
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.levelMastersth
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
6220911001.pdf
Size:
7.55 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
license.txt
Size:
202 B
Format:
Plain Text
Description: