ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมการปั่นจักรยานของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร

dc.contributor.advisorพรพรรณ ประจักษ์เนตรth
dc.contributor.authorสรนันท์ การเจริญดีth
dc.date.accessioned2022-01-24T07:07:18Z
dc.date.available2022-01-24T07:07:18Z
dc.date.issued2016th
dc.date.issuedBE2559th
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2559th
dc.description.abstractการเปลี่ยนแปลงบทบาทของจักรยานในประเทศไทย ตั้งแต่เริ่มต้นในปี พ.ศ. 2442 จวบจนปัจจุบันที่ภาครัฐมีนโยบายส่งเสริมการใช้จักรยานมากขึ้น จึงส่งผลให้ตลาดจักรยาน ในประเทศไทยเติบโตขึ้น ตามมาด้วยการจัดกิจกรรมการปั่นจักรยานจํานวนมากทั้งกิจกรรม ที่จัดขึ้นสําหรับกลุ่มลูกค้าของบริษัทผู้นําเข้าจักรยาน หรือกิจกรรมใหญ่ที่จัดขึ้นโดยภาครัฐ แต่จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการปั่นจักรยานของผู้ประกอบการที่นําเข้าจักรยานรายใหญ่ มีจํานวนที่มากบ้างน้อยบ้างแตกต่างกันไป และเมื่อเปรียบเทียบกับการจัดกิจกรรม การปั่นจักรยานซึ่งเป็นงานใหญ่ประจําปีที่จัดขึ้นโดยภาครัฐ และภาคเอกชน กลับมีผู้เข้าร่วม กิจกรรมเป็นจํานวนมาก การวิจัยครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้าน ส่วนประสมการตลาดบริการและทัศนคติในการเข้าร่วมกิจกรรมการปั่นจักรยานของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปจจัยด้านกลุ่มอ้างอิงและทัศนคติ ในการเข้าร่วมกิจกรรมการปั่นจักรยานของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านแรงจูงใจและทัศนคติในการเข้าร่วมกิจกรรมการปั่นจักรยานของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 4) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติและ พฤติกรรมในการเข้าร่วมกิจกรรมการปั่นจักรยานของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 5) เพื่อ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพฤติกรรมและความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมการปั่นจักรยานของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเป็นงานวิจัยเชิงผสมผสาน กลุ่มตัวอย่าง ของงานวิจัยนี้ คือประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร อายุระหว่าง 23-60 ปี จํานวน 400 คน ผลการวิจัยเชิงปริมาณพบว่า 1) ความคิดเห็นของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ที่เข้าร่วมกิจกรรมการปั่นจักรยานต่อปัจจัยด้านปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ ซึ่งเป็นตัวแปรที่มีประสิทธิภาพในการอธิบายตัวแปรทัศนคติต่อการเข้าร่วมกิจกรรมการปนจักรยาน คือ รูปแบบกิจกรรม และการส่งเสริมกิจกรรม 2) ความคิดเห็นของประชาชนในเขต กรุงเทพมหานครที่เข้าร่วมกิจกรรมการปนจักรยานต่อปัจจัยด้านกลุ่มอ้างอิง ซึ่งเป็นตัวแปรที่มีประสิทธิภาพในการอธิบายทัศนคติต่อการเข้าร่วมกิจกรรมการปั่นจักรยาน คือ การชักชวนของนักปนจักรยานที่มีชื่อเสียงชาวไทย การชักชวนของผู้ที่เป็นสมาชิกในชมรมจักรยาน 3) ความคิดเห็นของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ที่เข้าร่วมกิจกรรมการปั่นจักรยานต่อ ปัจจัยด้านแรงจูงใจ ซึ่งเป็นตัวแปรที่มีประสิทธิภาพในการอธิบายทัศนคติต่อการเข้าร่วม กิจกรรมการปั่นจักรยาน คือ แรงจูงใจภายใน และแรงจูงใจภายนอก 4) ทัศนคติของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานครที่เข้าร่วมการปั่นจักรยาน เป็นตัวแปรที่มีประสิทธิภาพในการอธิบาย พฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมการปั่นจักรยาน 5) พฤติกรรมของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครเป็นตัวแปรที่มีประสิทธิภาพในการอธิบายความพึงพอใจในการเข้าร่วม กิจกรรมการปั่นจักรยาน ผลการวิจัยเชิงคุณภาพพบว่า ความคิดเห็นต่อ 1)สิ่งกระตุ้นพฤติกรรมด้านส่วนประสม การตลาดบริการ กิจกรรมการปั่นจักรยานประเภทรูปแบบการปั่นวัดใจ ราคาอยู่ที่ 500 บาท เป็นสถานที่ปิด มีการแจกของพรีเมี่ยม การสมัครแบบออนไลน์ บุคลกรที่จัดควรมีประสบการณ์ การแข่งขัน มีสาธารณูโภคเพียงพอ 2)ด้านกลุ่มอ้างอิงกลุ่มที่เป็นเพื่อนสนิท มีความสําคัญอย่าง มากต่อการตัดสินใจเข้าร่วมกิจกรรม 3)ด้านแรงจูงใจ แรงจูงใจภายใน เป็นแรงจูงใจภายตัว บุคคลของนักปนจักรยานที่เป็นปัจจัยในการขับเคลื่อนให้เกิดความต้องการ แรงจูงใจภายนอก เป็นอีกปัจจัยสําคัญจะทําให้นักปั่นเกิดความต้องการปั่นจักรยาน เพราะทําให้นักปั่นจักรยานรู้สึกถึงการได้รับชัยชนะ 4)ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมนั้น มีทัศนคติในการปั่นจักรยานทําให้ได้ออก กําลังกาย หลุดจากโลกโซเชียล สอนให้รู้จักกฎ กติกา ความมีนํ้าใจบนท้องถนน มีสุขภาพดี ได้ ท่องเที่ยว และการเป็นกีฬาที่ต้องซ้อม 5) พฤติกรรมของผู้เข้าร่วมกิจกรรมนั้น ส่วนใหญ่เลือกที่ จะเข้าร่วมกิจกรรมการปั่นจักรยานที่มีรูปแบบการแข่งขันที่ท้าทาย และ 6) ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม มีความพึงพอใจระดับหนึ่งเท่านั้นกับการจัดกิจกรรมการปั่นจักรยานในประเทศไทย และยังคง คาดหวังให้กิจกรรมในประเทศไทยมีการพัฒนาการจัดการที่ดีขึ้น เพื่อให้เทียบเท่ากับมาตรฐาน การจัดกิจกรรมของนานาชาติต่อไปth
dc.format.extent149 แผ่นth
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.identifier.doi10.14457/NIDA.the.2016.24
dc.identifier.otherb193282th
dc.identifier.urihttps://repository.nida.ac.th/handle/662723737/5433th
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)th
dc.subjectการปั่นจักรยานth
dc.subject.otherการออกกำลังกายth
dc.titleปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมการปั่นจักรยานของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครth
dc.title.alternativeFactors influencing the decision to participate in cycling activities among Bangkok Residentsth
dc.typetext--thesis--master thesisth
mods.genreThesisth
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.departmentคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการth
thesis.degree.disciplineนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมth
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.levelMastersth
thesis.degree.nameศิลปศาสตรมหาบัณฑิตth
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
b193282.pdf
Size:
1.39 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
fulltext
Collections