ความคิดเห็นที่มีต่อพริตตี้ในการนำเสนอสินค้าและพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้ติดตาม

dc.contributor.advisorพัชนี เชยจรรยาth
dc.contributor.authorธันย์ชนก โชติกันตะth
dc.date.accessioned2022-01-24T07:07:18Z
dc.date.available2022-01-24T07:07:18Z
dc.date.issued2015th
dc.date.issuedBE2558th
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2558th
dc.description.abstractการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) พฤติกรรมการรับข่าวสารผ่านพริตตี้ของ ผู้ติดตามที่มีลักษณะประชากรแตกต่างกัน 2) ความสัมพันธ์ระหวางพฤติกรรมการรับข่าวสารของ ผู้ติดตามกบความคิดเห็นที่มีต่อการนําเสนอสินค้าของพริตตี้ 3) ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรม การรับข่าวสารผานพริตตี้กับพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้ติดตาม 4) ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดเห็นที่มีต่อการนําเสนอสินค้าของพริตตี้ กับพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้ติดตาม กลุ่มตัวอย่าง ของการวิจัยนี้ คือ ผู้ที่ติดตามพริตตี้ทั้ งเพศชายและเพศหญิง ที่มีอายุ 15 – 35 ปี ขึ้นไป จํานวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล และใช้สถิติวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) เพื่อทดสอบสมมติฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1) เพศต่างกันมีพฤติกรรมการรับข่าวสารจากพริตตี้ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ในขณะที่ อายุ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน มี พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ0.001 2) พฤติกรรมการรับข่าวสารของผู้ติดตาม มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความคิดเห็นที่มีต่อการ นําเสนอสินค้าของพริตตี้อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 3) พฤติกรรมการรับข่าวสารของ ผู้ติดตามได้แก่ ช่องทางในการเปิ ดรับ วัตถุประสงค์ในการเปิดรับสารจากพริตตี้มีความสัมพันธ์ ทางบวกกบพฤติกรรมการซื้อสินค้าอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 4) ความคิดเห็นที่มีต่อ การนําเสนอสินค้าของพริตตี้ มีความสัมพันธ์ทางบวกกบพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้ติดตามอย่าง มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001คําสําคัญ : พฤติกรรมการรับข่าวสาร ความคิดเห็นที่มีต่อการ นําเสนอสินค้าของพริตตี้ พฤติกรรมการซื้อสินค้า พริตตี้ ผู้ติดตามth
dc.format.extent113 แผ่นth
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.identifier.doi10.14457/NIDA.the.2015.27
dc.identifier.otherb193272th
dc.identifier.urihttps://repository.nida.ac.th/handle/662723737/5423th
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)th
dc.subject.otherการตลาด – การประชาสัมพันธ์th
dc.subject.otherการซื้อสินค้า – แง่จิตวิทยาth
dc.subject.otherการขาย -- เทคนิคth
dc.titleความคิดเห็นที่มีต่อพริตตี้ในการนำเสนอสินค้าและพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้ติดตามth
dc.title.alternativeOpinions of "pretties" in product presentation and purchasing behavior of followersth
dc.typetext--thesis--master thesisth
mods.genreThesisth
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.departmentคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการth
thesis.degree.disciplineนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมth
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.levelMastersth
thesis.degree.nameศิลปศาสตรมหาบัณฑิตth
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
b193272.pdf
Size:
2.08 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
fulltext
Collections