การประเมินผลการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษาโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงสุราษฎร์ธานี-ชุมทางหาดใหญ่-สงขลา

dc.contributor.advisorจุฑารัตน์ ชมพันธุ์th
dc.contributor.authorริญญาภัทร์ ภูวโรจน์พิบูลth
dc.date.accessioned2022-12-09T08:03:31Z
dc.date.available2022-12-09T08:03:31Z
dc.date.issued2018th
dc.date.issuedBE2561th
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (วท.ม. (การจัดการสิ่งแวดล้อม))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2561
dc.description.abstractงานวจิยัคร้ังน้ีเป็นงานวจิยัเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมของ ประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อประเมินประสิทธิผลและเสนอแนวทางในการ พัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษา โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงสุราษฎร์ธานี-ชุมทางหาดใหญ่-สงขลา โดยเก็บรวบรวมข้อมูล จากการสัมภาษณ์แบบเชิงลึกกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการ ประกอบด้วยประชาชนและ ผู้นำชุมชนในพื้นที่โครงการ หน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น เจ้าของโครงการ บริษัทที่ปรึกษา นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม และองค์การพัฒนาเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม จำนวน 75คน ร่วมกับการสังเกตแบบมีส่วนร่วม และการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องจากนั้น นำข้อมูลมาเรียบเรียง และวิเคราะห์เนื้อหา ด้วยการวิเคราะห์แบบ 3 เสาร์ เพื่อหาข้อสรุปที่มีความเหมาะสมและก่อให้เกิด การพัฒนาอย่างยั่งยืนth
dc.description.abstractผลการศึกษา การประเมินผลการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อม กรณีศึกษาโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงสุราษฎร์ธานี-ชุมทางหาดใหญ่-สงขลา ตามกรอบ CIPP-I Model พบว่า พื้นที่โครงการอยู่ในพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยแนว เส้นทางพาดผ่านพื้นที่รวม 4 จังหวัด มีระยะทางรวมท้ังสิ้น 321 กิโลเมตร ซึ่งสอดคล้องกับ แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทยเพื่อให้ระบบรางเป็นทางเลือกหลักใน การเดินทางและขนส่งสินค้าที่สะดวก ประหยัด และปลอดภัยในส่วนของการดำเนินงานตาม กฎหมายพบว่า โครงการมีการจดักระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนตามที่กฎหมายกำหนด สำหรับงบประมาณมีความเหมาะสมเพียงพอในช่วงดำเนินการศึกษาออกแบบ แต่ในช่วงก่อนth
dc.description.abstractดำเนินการก่อสร้างงบประมาณที่จัดสรรไว้ไม่เพียงพอ ควรมีการจัดสรรงบประมาณในส่วนของการ มีส่วนร่วมและประชาสัมพนัธ์ให้เพียงพอ สำหรับการเข้าไปให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการต่อ ประชาชนอีกคร้ังก่อนดำเนินการก่อสร้างและบุคลากรในการดำเนินงานมีความรู้ความเชี่ยวชาญที่ สามารถสื่อสารทำความเข้าใจกับประชาชน นอกจากนี้ผู้ดำเนินโครงการได้ประชาสัมพันธ์ โครงการให้ประชาชนไดรับทราบตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดโครงการ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจ ในกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมถึงเจ้าของโครงการมีการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ โครงการอย่างเหมาะสม เพื่อให้ประชาชนเกิดความเข้าใจและยอมรับโครงการ โดยไม่ก่อให้เกิด การคัดค้านหรือความขัดแย้ง นอกจากนี้ยังพบว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความตระหนักถึงความสำคัญ ของกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมth
dc.description.abstractสำหรับข้อเสนอแนะในการพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนให้มี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นน้ัน ภาครัฐจำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้มีสอดคล้องกับบริบทและ สภาพแวดล้อมในปัจจุบันเนื่องจากกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมนั้น เป็นกฎหมายที่มีการประกาศใช้มาเป็นเวลานานบางประเด็นจึง อาจไม่เหมาะสม และที่สำคัญ เจ้าของโครงการต้องเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องและชัดเจน แสดงถึงความ จริงใจและความโปร่งใสจนสิ้นสุดกระบวนการ เพื่อให้ประชาชนเกิดความเข้าใจและยอมรับ โครงการ โดยไม่ก่อใหเ้กิดการคัดค้านหรือความความขัดแย้งth
dc.format.extent263 แผ่นth
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.identifierb203182th
dc.identifier.doi10.14457/NIDA.the.2018.91
dc.identifier.urihttps://repository.nida.ac.th/handle/662723737/6105
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)th
dc.subjectผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม -- การมีส่วนร่วมของประชาชนth
dc.subject.otherสิ่งแวดล้อม -- ไทย -- สุราษฎร์ธานี -- หาดใหญ่ -- การมีส่วนร่วมของประชาชนth
dc.titleการประเมินผลการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษาโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงสุราษฎร์ธานี-ชุมทางหาดใหญ่-สงขลาth
dc.title.alternativeAn evaluation of public participation in environmental impact assessment : a case study of the construction project of double track railway on Surat Thani-Hat Yai Junction-Songkhla Routeth
dc.typetext--thesis--master thesisen
mods.genreThesisth
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.departmentคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อมth
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.levelMastersth
thesis.degree.nameวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตth
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
b203182.pdf
Size:
4.37 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description:
Collections