ความสำเร็จในการนำนวัตกรรมมาใช้ในองค์การภาครัฐ : กรณีศึกษาการให้บริการรับชำระภาษี กรมการขนส่งทางบก

dc.contributor.advisorทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์th
dc.contributor.authorมนัสชนก ทิพย์รักษาth
dc.date.accessioned2019-10-30T08:38:20Z
dc.date.available2019-10-30T08:38:20Z
dc.date.issued2013th
dc.date.issuedBE2556th
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (รอ.ม.)--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2556th
dc.description.abstractการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ 3 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษากระบวนการนวัตกรรม ในองค์การภาครัฐ 2) เพื่อศึกษาองค์ประกอบความสำเร็จในการนำนวัตกรรมมาใช้ในองค์การภาครัฐ 3) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจในการนำนวัตกรรมเลื่อนล้อต่อภาษีมาใช้ในองค์การภาครัฐ โดย ประยุกต์ใช้ทฤษฎีเกี่ยวกับนวัตกรรม วัฒนธรรมองค์การ และการจัดการความรู้มาใช้th
dc.description.abstractระเบียบวิธีในการศึกษา คือ การศึกษาเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้บริหาร บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมเลื่อนล้อต่อภาษี และประชาชนผู้ใช้บริการ จำนวน 24 คน การศึกษาเชิงปริมาณ โดยการแจกแบบสอบถาม จำนวนทั้งสิ้น 399 คน กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ใช้บริการเลื่อนล้อต่อภาษีของสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 สำนักงานขนส่งจังหวัด นครราชสีมา และสำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อศึกษาถึงระดับความพึงพอใจในการนำ นวัตกรรมมาใช้โดยกำหนดให้ความพึงพอใจเป็นดัชนีชี้วัดความสำเร็จth
dc.description.abstractผลการศึกษาเชิงคุณภาพ พบว่า องค์ประกอบสำคัญของความสำเร็จในการนำนวัตกรรมมา ใช้ในองค์การภาครัฐ ได้แก่ โครงสร้างองค์การ การสนับสนุนของผู้นำ การจัดการความรู้ และ วัฒนธรรมองค์การ ผลการศึกษาเชิงปริมาณ พบว่า ระดับความพึงพอใจในการนำนวัตกรรมมาใช้ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจการให้บริการด้านพฤติกรรมและวิธีการ ให้บริการ รองลงมาคือด้านกระบวนการให้บริการและด้านสภาพแวดล้อม ตามลำดับ นอกจากนี้ผล การวิเคราะห์เชิงปริมาณยังพบว่าหน่วยงานที่ให้บริการต่างกันผู้ใช้บริการมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการ ให้บริการต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กล่าวคือ ผู้ใช้บริการที่สำนักงานขนส่ง จังหวัดนครราชสีมา มีความพึงพอใจการให้บริการมากที่สุด รองลงมาคือสำนักงานขนส่ง กรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 และสำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามลำดับth
dc.description.abstractข้อเสนอแนะสำหรับองค์การในการนำไปปฏิบัติ คือ องค์ประกอบความสำเร็จในการนำ นวัตกรรมมาใช้ที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้ ถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นสาหรับองค์การที่ต้องการมุ่งไปสู่ ความสำเร็จ แต่การที่องค์การจะนำไปปรับใช้นั้นยังขึ้นอยู่กับบริบทที่แตกต่างกันไปของแต่ละ องค์การ ซึ่งในส่วนขององค์การที่กำลังอยู่ในช่วงของการเริ่มต้นสร้างองค์การนวัตกรรมให้มุ่งเน้นที่ โครงสร้างองค์การ การจัดการความรู้ การสร้างวัฒนธรรมองค์การที่ส่งเสริมนวัตกรรม และผู้นำที่ เป็นผู้บริหารสูงสุดขององค์การควรให้ความสำคัญกับนวัตกรรมและมุ่งมั่นในการสร้างองค์การ นวัตกรรมอย่างจริงจังth
dc.format.extent213 แผ่นth
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.identifier.doi10.14457/NIDA.the.2013.33
dc.identifier.otherb191031th
dc.identifier.urihttp://repository.nida.ac.th/handle/662723737/4643th
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)th
dc.subject.otherนวัตกรรมองค์การth
dc.subject.otherการชำระภาษีth
dc.titleความสำเร็จในการนำนวัตกรรมมาใช้ในองค์การภาครัฐ : กรณีศึกษาการให้บริการรับชำระภาษี กรมการขนส่งทางบกth
dc.title.alternativeThe success of utilizing innovation in public organizations : case study of providing drive thru for tax service of department of land transportth
dc.typetext--thesis--master thesisth
mods.genreThesisth
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.departmentคณะรัฐประศาสนศาสตร์th
thesis.degree.levelMastersth
thesis.degree.nameการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิตth
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
b191031.pdf
Size:
3.63 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
full text
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description:
Collections