พฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงถวิลหาอดีตของนักท่องเที่ยวชาวไทยในแหล่งท่องเที่ยวตลาดเก่า จังหวัดฉะเชิงเทรา

dc.contributor.advisorรักษ์พงศ์ วงศาโรจน์th
dc.contributor.authorวัฒนารมย์ สมเพชรth
dc.date.accessioned2023-01-17T03:39:37Z
dc.date.available2023-01-17T03:39:37Z
dc.date.issued2017
dc.date.issuedBE2560th
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (การจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2560
dc.description.abstractการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงถวิลหาอดีตของ นักท่องเที่ยวชาวไทย เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงถวิลหาอดีต ของนักท่องเที่ยว และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยบุคลิกภาพเชิงถวิลหาอดีต ปัจจัย แรงจูงใจและการรับรู้ต่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงถวิลหาอดีต กับ พฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงถวิลหาอดีต กลุ่มตัวอย่างของงานวิจัยนี้คือ นักท่องเที่ยวชาวไทย ที่มาท่องเที่ยวยังตลาดเก่า 3แห่ง ได้แก่ ตลาด คลองสวน 100 ปีตลาดใหม่ร้อยปีตลาดโบราณนครเนื่องเขต ในจังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 400คน รายวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ค่าความถี่ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบน มาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ Independent T-Test One-Way ANOVA และการวิเคราะห์ค่า สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันth
dc.description.abstractผลการศึกษาพบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุเฉลี่ย 20 – 29 ปี ระดับ การศึกษาอยู่ที่ระดับ ปริญญาตรีรายได้ต่อเดือนเฉลี่ยที่15,001 – 20,000และมีอาชีพเป็นพนักงาน บริษัท/รับจ้าง ผลการวิเคราะห์บุคลิกภาพการถวิลหาอดีตของนักท่องเที่ยว อยู่ในระดับมากที่สุด แรงจูงใจอยู่ในระดับมากที่สุด และการรับรู้ต่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงถวลิหาอดีต อยู่ในระดับสูงth
dc.description.abstractผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน อาชีพ มี ความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงถวลิหาอดีตของนักท่องเที่ยว อายุ เพศ ระดับการศึกษา ไม่มีความสัมพนัธ์กับ พฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงถวิลหาอดีตของนักท่องเที่ยว บุคลิกภาพการถวิล หาอดีต มีความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงถวิลหาอดีตของนักท่องเที่ยว ด้านความ ประทับใจในการมาเที่ยว และด้านแนวโน้มในการกลับ มาเที่ยวซ้ำแรงจูงใจมีความสัมพันธ์กับ พฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงถวิลหาอดีตของนักท่องเที่ยว ด้านความประทับใจในการมาเที่ยว และth
dc.description.abstractด้านแนวโน้ม ในการกลับมาเที่ยวซ้า และการรับรู้ต่อแหล่งท่องเที่ยว มีความสัมพันธ์ กับพฤติกรรม การท่องเที่ยวเชิงถวิลหาอดีตของนักท่องเที่ยว ด้านความประทับใจในการมาเที่ยว และด้าน แนวโน้มในการกลับมาเที่ยวซ้าth
dc.format.extent154 แผ่นth
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.identifierb203220th
dc.identifier.doi10.14457/NIDA.the.2017.104
dc.identifier.urihttps://repository.nida.ac.th/handle/662723737/6210
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)th
dc.subject.otherพฤติกรรมการท่องเที่ยวth
dc.subject.otherการท่องเที่ยวth
dc.titleพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงถวิลหาอดีตของนักท่องเที่ยวชาวไทยในแหล่งท่องเที่ยวตลาดเก่า จังหวัดฉะเชิงเทราth
dc.title.alternativeNostalgia tourism behavior of Thai tourists in old market in Chachoengsaoth
dc.typetext--thesis--master thesisth
mods.genreThesisth
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.departmentคณะการจัดการการท่องเที่ยวth
thesis.degree.disciplineการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการth
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.levelMastersth
thesis.degree.nameศิลปศาสตรมหาบัณฑิตth
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
b203220.pdf
Size:
1.78 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description:
Collections