การปรับตัวและทักษะที่จำเป็นต่อนักข่าวโทรทัศน์ในยุคเทคโนโลยีก่อกวน  

dc.contributor.advisorพัชนี เชยจรรยาth
dc.contributor.authorนันทนา แสงมิตรth
dc.date.accessioned2023-12-12T07:16:13Z
dc.date.available2023-12-12T07:16:13Z
dc.date.issued2023th
dc.date.issuedBE2566th
dc.description.abstractงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการปรับตัวของนักข่าวโทรทัศน์ในยุคเทคโนโลยีก่อกวน 2) เพื่อศึกษาทักษะที่จำเป็นต่อนักข่าวโทรทัศน์ในยุคเทคโนโลยีก่อกวน และ 3) เพื่อศึกษาความต้องการในการส่งเสริมทักษะของนักข่าวโทรทัศน์ในยุคเทคโนโลยีก่อกวน ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพโดยการวิจัยเชิงเอกสารร่วมกับการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสื่อโทรทัศน์จำนวน 3 กลุ่ม รวม 13 ท่าน ผลการวิจัยพบว่า จากการที่องค์กรข่าวสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลปรับตัวนำสื่อออนไลน์เข้ามาหลอมรวมกับสื่อดั้งเดิม กระบวนการสื่อข่าวใหม่มีการนำเสนอรูปแบบใหม่ทางสื่อออนไลน์และขยายช่องทางสื่อสารผ่านแพลตฟอร์ม OTT ควบคู่กับการออกอากาศผ่านโทรทัศน์ส่งผลให้นักข่าวต้องปรับตัว แนวทางการปรับตัวของนักข่าวโทรทัศน์ในยุคเทคโนโลยีก่อกวน เริ่มจากกรอบความคิด (Mindset) ทำความเข้าใจกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป มีทัศนคติต่อความเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีเป็นโอกาสในการเรียนรู้ และพัฒนาตัวเอง พร้อมยืดหยุ่นให้องค์กรและรูปแบบงานใหม่ ปรับวิธีการรวบรวมข้อมูลข่าวโดยใช้แหล่งข้อมูลจากสื่อดิจิทัลควบคู่กับแหล่งข้อมูลเดิม ปรับเทคนิคการทำงานด้วยความสามารถหลากหลาย (Multitasking) และทำงานทุกอย่างด้วยตัวเอง (Multi-Skills) ปรับรูปแบบการเผยแพร่ข่าว การเล่าเรื่องและช่องทางการสื่อสาร นำเสนอหลากหลายแพลตฟอร์มสื่อ ด้านทักษะที่จำเป็น จากการปรับการทำงานภายใต้ระบบนิเวศวิทยาสื่อดิจิทัล จึงต้องเรียนรู้และเพิ่มทักษะจำเป็น 7 ด้าน คือ ด้านการตรวจสอบข้อเท็จจริง (Fact Checking) ด้านการทำงานด้วยความสามารถหลากหลาย (Multitasking Skills) ด้านการใช้เทคโนโลยีมาปฏิบัติงานข่าว ด้านการเล่าเรื่องหลากหลายแพลตฟอร์มสื่อ ด้านวิชาชีพสื่อมวลชน ด้านความเป็น Specialist และด้านความฉลาดทางอารมณ์ ด้านความต้องการส่งเสริมทักษะนักข่าวโทรทัศน์ต้องการพัฒนาเนื้อหาให้น่าสนใจดึงดูดผู้รับสาร ผู้ฟัง ผู้ชม และการสนับสนุน ส่งเสริมด้านความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและกฎระเบียบใหม่ ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานข่าว สำหรับแนวทางการพัฒนาทักษะควรส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาทักษะร่วมกันของ 3 หน่วยงานหลัก คือ หน่วยงานรัฐด้านกำกับดูแลสถานีโทรทัศน์ดิจิทัล สมาคม-องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน และองค์กรวิชาชีพth
dc.description.abstractThis study aimed to 1) examine TV reporters’ adaptation in the age of disruptive technology; 2) study their essential skills in such age; and 3) look into their skill-development needs in the face of disruptive technology. This qualitative study analyzed data from documents and in-depth interviews with 13 people, whose jobs were related to the TV industry. According to findings, digital TV news stations had blended online media into traditional media. Their news reporting had also evolved with new presentations made in online media. Moreover, they had expanded their coverage to OTT platforms rather than focusing on just traditional broadcasting. Their news reporters, as a result, had to adjust. In the age of disruptive technology, TV reporters’ adaptation started with changing mindset. They had to understand that the situation had already changed. Also, they had to find learning and self-improvement opportunities in technological changes. They also needed to be flexible and adjust to new ways of working. As they gathered information for their news reports, they had to use both digital sources and traditional sources. Aside, their work must integrate multitasking and multiple skills. Their news presentation styles must be adjusted in regard to storytelling, communications channels, and multiple-platform presentations. In digital-media ecosystem, TV reporters needed seven essential skills namely fact checking skill, multitasking skill, IT for news skill, multiple-platform storytelling skill, media profession skill, specialist skill, and EQ skill. Regarding the need to improve skills for the development of interesting content that appeals to audiences and to be educated about new laws and regulations that affect their reporting, this study found that skill development should be done via tripartite collaborations involving regulators of digital TV stations, media profession organizations, and professional organizations.    th
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.identifier.urihttps://repository.nida.ac.th/handle/662723737/6717th
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)th
dc.subjectTV Reporteren
dc.subjectนักข่าวโทรทัศน์th
dc.subjectSoft Skillsen
dc.subjectทักษะth
dc.subjectAdaptationen
dc.subjectการปรับตัวth
dc.titleการปรับตัวและทักษะที่จำเป็นต่อนักข่าวโทรทัศน์ในยุคเทคโนโลยีก่อกวน  th
dc.title.alternativeTv reporters' adaptation and essential skills in the face of disruptive technologyth
dc.typetext--thesis--master thesisth
mods.genreDissertationth
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.levelDoctoralth
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
6111821029.pdf
Size:
3.41 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
license.txt
Size:
202 B
Format:
Plain Text
Description: