• Thumbnail

  อุดหนุนทางด้านผู้บริโภค(1) 

  สันติ ชัยศรีสวัสดิ์สุข (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2019-03-18)

  มาตรการสนับสนุนหรืออุดหนุนนั้น สามารถดำเนินการได้ทั้งทางด้านผู้ผลิตและทางด้านผู้บริโภค และจะต้องคำนึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล หรือเป้าหมายของการดำเนินมาตรการด้วย
 • Thumbnail

  นิด้าแนะหั่นภาษีดึงตั้งสนง.ใหญ่ 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป, 2019-03-18)

  ปัจจุบันประเทศไทยเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลในส่วนนี้อยู่ที่อัตรา 15-17% ซึ่งหากประเทศไทยกำหนดอัตราภาษีในส่วนนี้ให้อยู่ในอัตรา 12% จะช่วยดึงดูดให้บริษัทต่างชาติเข้ามาตั้งสำนักงานใหญ่ในกรุงเทพมหานคร เพิ่มมากขึ้นในช่วง 3-5 ปีข้างหน้า ซึ่งจะช่วยสร้างรายได้ให้กับประเทศได้ประมาณ 1.2 แสนล้านบาท จากการที่บริษัทต่างชาติเข้ามาลงทุนประมาณ 1 แสนบริษัท
 • Thumbnail

  'กูรู'แตะเบรกการเมือง เตือนประชานิยมให้ถูกจุด 

  ทีมเศรษฐกิจเดลินิวส์ (สี่พระยาการพิมพ์, 2019-03-18)

  เพื่อเป็นการวิพากษ์แนวนโยบายการใช้เงินของพรรคการเมืองทั้งหมด "ทีมเศรษฐกิจ เดลินิวส์"ได้มีโอกาสสัมภาษณ์พิเศษ นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์การเมือง รวมถึงบุคคลสำคัญที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับนโยบายของรัฐบาล เพื่ออรรถาธิบายความว่า ทิศทางของประเทศไทยในภายภาคหน้าจะเป็นอย่างไร? ภายใต้สถานการณ์ทางการเมืองที่กำลังแข่งขันกันอย่างดุเดือด กับแนวนโยบายด้านเศรษฐกิจและการใช้เงินของแต่ละพรรคการเมือง ซึ่งสุดท้ายแล้วคนไทยทั้งประเทศจะได้อะไรจากนโยบายเหล่านี้
 • Thumbnail

  แนวทางการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเล กรณีศึกษา จังหวัดภูเก็ต 

  กิรฐากร บุญรอด (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวต่อการมาเที่ยวจังหวัดภูเก็ตและแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต (2) เพื่อศึกษาระดับการรับรู้ของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวเกี่ยวกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลต่อรูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลจังหวัดภูเก็ต (3) เพื่อศึกษาระดับการรับรู้ของนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลต่อรูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลจังหวัดภูเก็ต และ (4) เพื่อศึกษาแนวทางการเตรียมความ...
 • Thumbnail

  แนวทางการส่งเสริมทัศนคติเพื่อก่อให้เกิดพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ในโรงแรมบริหารงานแบบอิสระในจังหวัดชลบุรี 

  ณัฐปรัชญา นันทวิสิทธิ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยทัศนคติที่ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการ แบ่งปันความรู้ในโรงแรมบริหารงานแบบอิสระในจังหวัดชลบุรี 2) เพื่อเสนอแนะแนวทางการ ส่งเสริมทัศนคติเพื่อก่อให้เกิดพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ในโรงแรมบริหารงานแบบอิสระใน จังหวัดชลบุรี
 • Thumbnail

  เมื่อรัฐบาลใช้ระบบจดจำใบหน้ากับประชาชน(1) 

  ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช (สี่พระยาการพิมพ์, 2019-03-13)

  ในโลกศตวรรษที่ 21 นี้ เทคโนโลยีการจดจำใบหน้าเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่ได้รับความนิยมสูงมาก ยิ่งถ้าติดตามข่าวจะยิ่งเห็นว่ามันถูกนำไปประยุกต์ใช้จริงในเวดวงต่างๆ มากมายทั้งในภาครัฐ ภาคธุรกิจ หรือแม้ใตในภาคการศึกษา
 • Thumbnail

  เศรษฐกิจนวัตกรรม เพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างยั่งยืน 

  สรศาสตร์ สุขเจริญสิน (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2019-03-11)

  จากการที่รัฐบาลชุดปัจจุบันของประเทศไทยมีนโยบายผลักดันประเทศไปสู่ Thailand 4.0 ผลักดันเศรษฐกิจไปสู่ Digital Economy นับเป็นยุทธศาสตร์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มที่สำคัญ เพื่อให้ก้าวข้ามผ่านเส้นแบ่งรายได้จากประเทศกำลังพัฒนาเข้าสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว
 • Thumbnail

  ธุรกิจไทยปรับตัวรับแรงกระทบจากคลื่นเทคโนโลยี 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (โรงพิมพ์ตะวันออก, 2019-03-11)

  ในยุคปัจจุบันทุกอย่างอยู่ในโซเชียลมีเดีย ธุรกิจที่จะอยู่รอดได้ต้องมีความสามารถในการปรับ Business Model ท่ามกลางการเกิดขึ้นของรูปแบบใหม่ทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น Airbnb Uber Lines ซึ่งสามารถสร้างรายได้เป็นหมื่นเป็นแสนล้านได้ภายในไม่กี่ปี หรือแม้แต่ธุรกิจดิจิทัล เป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อภาคเศรษฐกิจของไทยและทั่วโลกมากๆ เพราะดิจิทัลเข้ามาทำลายกำแพงเก่าๆ ของการทำธุรกิจ ทำให้โมเดลธุรกิจเปลี่ยนไป
 • Thumbnail

  รศ.กร.จิรประภา อัครบวร เจ้าของ ๑๐๐ สูตร(ไม่)ลับพัฒนาคน "ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน' 

  ปาริชาติ ประคองจิตร์ (บริษัท สารสู่อนาคต, 2019-03-10)

  รศ.ดร.จิรประภาเขียนหนังสือแบบอ่านง่ายและนำมาปฏิบัติได้จริง หรืออีกนัยหนึ่งเป็นการเขียนหนังสือแบบไม่หมกเม็ด"รัฐบาลพูดถึงมุมมองในการพัฒนาคนมาอบรม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ถูกต้องคือการถึงศักยภาพของคนออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่โดยไม่มีข้อจำกัด ทุกคนล้วนแล้วแต่มีความสามารถ เพียงแต่เขารู้ตัวหรือไม่ว่าเขาเก่งเรื่องอะไรและมีจุดอ่อนเรื่องอะไร จะได้สร้างศักยภาพในจุดแข็งเหล่านั้น เราต้องสร้างสิ่งแวดล้อมให้มีศักยภาพไปด้วยกัน
 • Thumbnail

  ซัมซุงกับสมาร์ทโฟนหน้าจอพับได้รุ่นแรก(2) 

  ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช (สี่พระยาการพิมพ์, 2019-03-06)

  รูปลักษณ์ภายนอกของซัมซุงกาแล็คซี่โฟลด์คล้ายกับเราเอาสมาร์ทโฟนสองเครื่องมาวางประกบกัน สามารถพับเก็บให้เล็กเหมือนเป็นสมาร์ทโฟนปกติก็ได้ หรือจะกางให้กลายเป็นจอใหญ่ๆ เหมือแท็บเล็ตก็ได้
 • Thumbnail

  คนไทยกับการ'ปักธง'ทางความคิด 

  อัธกฤตย์ เทพมงคล (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2019-03-04)

  คนไทยชอบปักธง คนไทยปักธงเก่ง คำว่า"ปักธง"นั้น ผู้เขียนให้นิยามว่าเป็นการคิดที่ตัดสินผลลัพธ์ไว้ก่อนแล้ว ไม่ว่าจะด้วยอารมณ์ความคิดฝังหัว ผลประโยชน์ หรือความเชื่อตามกันมาก็ตาม
 • Thumbnail

  นิด้าตั้ง"ศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง"มุ่งสืบสานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาคน พัฒนาชาติอย่างยั่งยืน 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (บริษัท บางกอกโพสต์, 2019-03-01)

  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หนึ่งในเครื่องมือการพัฒนาอย่างยั่งยืนของทุกภาคส่วน ทั้งทางเศรษฐกิจสังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ที่มุ่งให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล จนนำไปสู่ความเจริญของประเทศ และก้าวไปอย่างมั่นคงด้วยการสร้างภูมิคุ้มกันให้คนมีความคิดและจิตสำนึกแห่งความพอเพียง
 • Thumbnail

  NIDA จัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่ 4 ชี้สื่อทุกแขนง และสถาบันการศึกษาทั่วประเทศปรับกลยุทธ์ สร้างโมเดลธุรกิจใหม่ๆ สู้ศึกธุรกิจยุค 5G ก่อนถึงทางตัน 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (บริษัท สารสู่อนาคต, 2019-03-14)

  รศ.พ.ต.ต.ดร.ดนุวศิน เจริญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ นิด้า เปิดเผยข้อมูลในการประชุมว่า ปัจจุบันดิจิทัลเข้ามามีอิทธิพลต่อภาคธุรกิจและการดำเนินชีวิตของประชาชนเป็นอย่างมาก ผู้ประกอบการต้องปรับตัวโดยนำระบบอินเตอร์เน็ตเข้ามาใช้ควบคู่กับการดำเนินธุรกิจเพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าอย่างรวดเร็ว และในด้านของสถาบันการศึกษาก็เช่นเดียวกัน ต้องปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาให้ทันสมัย ก้าวทันเทคโนโลยี พยายามหาเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ อาจารย์และบุคลากรต้องเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของตัวเองอยู่เสมอ
 • Thumbnail

  เกมพลิก 

  พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (ผู้จัดการสุดสัปดาห์ 360ํ, 2519-02-16)

  ความพลิกผันทางการเมืองเกิดจากการตัดสินใจของคนจำนวนหนึ่ง ทำให้ความเป็นจริงเดิมมลายหายไป ก่อนหน้าที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 นักวิเคราะห์ทางการเมืองมีความเห็นว่า แม้พรรคเพื่อไทยและเครือข่ายจะได้รับคะแนนเสียงมากกว่าครึ่งของสภาผู้แทนราษฏร แต่ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีคือ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เพราะได้รับการยกมือสนับสนุนจากวุฒิสมาชิกที่มาจากการเลือกสรรของ คสช. การวางแผนเพื่อแก้เกมทางการเมืองในการเลือกนายกคือแสวงหาบุคคลที่มีสถานภาพทางสังคมสูงเข้ามาอยู่ในบัญชีนายกรัฐมนตรีของพรรคในเครือข่ายพรรคเพื่อไทย นั่นก็คือพรรคไทยรักษาชาติ ซึ่งก่อให้เกิดผลก...
 • Thumbnail

  ชุบชีวิต "คลองแสนแสบ"ความฝันที่เป็ฯจริงได้ในอนาคต 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (ไทยโพสต์, 2016-12-19)

  ลองแสนแสบ ถือเป็นคลองเก่าแก่ที่มีความสำคัญในเรื่องการสัญจรทางเรือ อยู่คู่กับคนกรุงมานาน ซึ่งปัญหาการบุรุกพื้นที่ของประชาชน ปัญหาขยะ และปัญหาน้ำเน่าเสีย ถือเป็นประเด็นสำคัญที่ทำให้คลองแสนแสบเกิดการเปลี่ยนแปลง นั่นคือ ประสิทธิภาพในการระบายน้ำที่ลดลง เนื่องจากปัญหาขยะชิ้นใหญ่ที่ติดอยู่บรืเวณประตูระบายน้ำ หรือการบุกรุกพื้นที่ทำให้ความกว้างของคลองลดลง ซึ่งหน่วยงานที่จำเป็นต้องเข้ามาดูแลและรับผิดชอบ คือกรุงเทพมหานคร โดยพล.อ.ประยุทธิ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายในการปรับปรุงแก้ไขคุณภาพน้ำเน่าในคลองต่างๆ โดยพยายามยกระดับคลองแสนแสบ รวมถึงการปรับปรุ...
 • Thumbnail

  THE INFLUENCE OF EMPLOYEE MOTIVATION AND INNOVATIVE BEHAVIOR: THAI AIRWAYS INTERNATIONAL CASE STUDY 

  Sanhakot Vithayaporn (NIDA, 8/2/18)

  There is a huge scale of competition in the airline business and employee plays a vital role factor for success or failure of organization hence this study aims to examine the influence of intrinsic and extrinsic motivation factors for job satisfaction on employee engagement and employees’ innovative behavior in the airlines industry in Thailand with Thai Airways International as the case study. It is essential for the survival of business, as new human resources practice is vital to improve employees’ performance, hence employee engagement has...
 • Thumbnail

  การตัดสินใจเลือกตั้งอย่างสร้างสรรค์ 

  พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (ผู้จัดการสุดสัปดาห์ 360ํ, 2019-02-23)

  ด้วยความหลากหลายของพรรคการเมืองที่สมัครรับเลือกตั้งทำให้มีนโยบายจำนวนมากถูกนำเสนอต่อประชาชน จึงควรจัดระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อนำไปสู่การตัดสินใจเลือกตั้งอย่างสร้างสรรค์ ประสบการณ์กับผลประโยชน์เชิงรูปธรรมจากนโยบายประชานิยมของพรรคไทยรักไทยในอดีตตั้งแต่ปี 2544 ทำให้ผู้เลือกตั้งจำนวนมากได้รับประสบการณ์ในการรับผลประโยชน์ทั้งก่อนและหลังการเลือกตั้ง ซึ่งกลายเป็นค่านิยมให้อีกหลายพรรคปฏิบัติสืบต่อกันจนสามารถชนะการเลือกตั้งได้ในช่วงสิบกว่าปีที่ผ่านมา ในขณะเดียวกันยังมีผู้เลือกตั้งหน้าใหม่พวกเขาไม่มีความผูกพันกับพรรคการเมืองใดเป็นพิเศษและกำลังมองหาพรรคการเม...
 • Thumbnail

  นิด้าชูคณะ "การบริหารกาพัฒนาสิ่งแวดล้อม" สร้างผู้นำในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (กรุงเทพธุรกิจ, 2015-04-27)

  การพัฒนาประเทศกำลังสวนทางกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ส่งผลให้เกิดการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ และปัญหามลพิษในหลายพื้นที่ ยิ่งกว่านั้นความขัดแย้งที่เกิดจากโครงการพัฒนาต่างๆ กำลังกลายเป็นหนึ่งในปัญหาสำคัญที่กำลังทวีความรุนแรงมากขึ้นในปัจจุบัน ซึ่งหลายกรณีที่ความขัดแย้งดังกล่าวยังไม่สามารถหาทางออกให้ปัญหาได้ รศ.ดร.จำลอง คณบดี คณะบริหารพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กล่าวว่า ความขัดแย้งดังกล่าวนอกจากเกิดจากผลกระทบของการพัฒนาแล้ว ยังเกิดจากความคิดความเชื่อที่ต่างกัน โดยปัญหาสิ่งแวดล้อม กับปัญหาเรื่องการพัฒนาที่ขัดแย้งกันนี้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่...
 • Thumbnail

  นิด้าเชื่อมแพลตฟอร์ม ปั้น SMEs สเกลอัพสู่ยุค 4.0 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป, 2019-02-27)

  กลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือเอสเอ็มอี(SMEs) ถือเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจของประเทศ เพราะมีสัดส่วนจำนวนกลุ่มธุรกิจกว่า 90% ทว่าเอสเอ็มอีไทยเติบโตมาจากจุดแข็งที่แตกต่างกัน แต่มีจุดอ่อนที่คล้ายคลึงกัน คือการบริหารจัดการบูรณาการเชื่อมต่อพลวัฒน์การเปลี่ยนแปลงยุคใหม่
 • Thumbnail

  ซัมซุงกับสมาร์ทโฟนหน้าจอพับได้รุ่นแรก(1) 

  ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช (สี่พระยาการพิมพ์, 2019-02-27)

  งาน Sumsung Galaxy UNPACKED 2019 จัดขึ้นที่เมืองซานฟรานซิสโก สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 20 ก.พ.ที่ผ่านมา เรียกเสียงฮือฮาจากผู้ชมได้มากก็คือการเปิดตัวอย่างเป็นทางการของซัมซุงกาแล็คซี่โฟลด์ สมาร์ทโฟนจอพับได้ซึ่งถือเป็นตัวแรกของค่ายซัมซุง
 •