• type-icon

  อุดมการณ์การเมือง (10) รากฐานนิยมทางศาสนา 

  พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (ผู้จัดการสุดสัปดาห์ 360 ํ, 2562-09-14)

  อุดมการณ์รากฐานนิยมทางศาสนาเป็นอุดมการณ์ที่ไม่ยอมรับว่าการเมืองและศาสนาแยกออกจากกัน ตรงกันข้ามมองว่า การเมืองคือศาสนา ซึ่งมีนัยว่าหลักการศาสนาไม่จำกัดขอบเขตเพียงชีวิตส่วนตัวของบุคคล แต่เป็นหลักการของสาธารณะ ซึ่งผนึกรวมทั้งกฎหมาย กิจกรรมทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองเข้าด้วยกัน เป้าหมายของรากฐานนิยมทางศาสนาคือ การสร้างรัฐในรูปแบบใหม่บนพื้นฐานหลักการทางศาสนา มีหลักฐานว่า ขบวนการรากฐานนิยมมิได้จำกัดขอบเขตเฉพาะศาสนาอิสลามเท่านั้น หากแต่แพร่ขยายไปสู่ศาสนาอื่นด้วย เช่น กลุ่มคริสเตียนฝ่ายขวา ในประเทศสหรัฐอเมริกา กลุ่มศาสนาฮินดูและศาสนาซิกข์ในประเทศอินเ...
 • type-icon

  อุดมการณ์การเมือง (9) พหุวัฒนธรรมนิยม อัตลักษณ์และความหลากหลาย 

  พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (ผู้จัดการสุดสัปดาห์ 360 ํ, 2562-09-07)

  พหุวัฒนธรรมนิยมปรากฎขึ้นในอาณาบริเวณทางการเมืองครั้งแรกในประเทศแคนาดาเมื่อปี 1965 ต่อมาแพร่ออกไปสู่ประเทศออสเตรเลีย และตั้งแต่ทศวรรษที่ 1990 พหุวัฒนธรรมนิยมได้กลายเป็นประเด็นเด่นในแวดวงการวิวาทะทางการเมืองระดับโลก อันที่จริงพหุวัฒนธรรมนิยมเป็นพื้นที่ของการถกเถียงทางอุดมการณ์มากกว่าเป็นอุดมการณ์ด้วยตัวของมันเอง ขอบเขตของการถกเถียงเป็นทัศนะเกี่ยวกับการเติบโตและการดำรงอยู่ร่วมกันของความหลากหลายทางวัฒนธรรมในสังคม แก่นของหลักคิดพหุวัฒนธรรมนิยมประกอบด้วยการเมืองของการยอมรับซึ่งกันและกัน วัฒนธรรมและอัตลักษณ์ สิทธิของชนกลุ่มน้อย ความหลากหลาย อันมีหล...
 • type-icon

  นักวิชาการชำแหละการเมืองหลังเลือกตั้ง'อ.ปริญญา'ซัดเปรี้ยงถอยหลังไป 40 ปี 

  Unknown author (www.naewna.com, 2019-06-29)

  นักวิชาการชำแหละข้อดี-ข้อเสียหลังเลือกตั้ง ชี้กลไกรัฐธรรมนูญปี 2560 เป็นรอยด่างที่ส่งทอดมาสู่กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ขณะที่ อ.ปริญญา ชี้ว่าการเมืองไทยไทยถอยหลัง 40 ปี เลวร้ายกว่ารัฐธรรมนูญปี 2521 และแย่กว่าฉบับปี 2511 จนไม่ติดอันดับประชาธิปไตย
 • type-icon

  นิด้าจับมือ บ.SIAM ICO เปิดหลักสูตร blockchain Enterprise Transformation 

  Unknown author (บริษัท ไทยเดย์ ดอตคอม, 2019-06-28)

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ได้ร่วมมือกับบริษัท SIAM ICO บริษัทที่ปรึกษาและออกแบบการพัฒนาธุรกิจ และการลงทุนด้านดิจิทัล โดยเปิดหลักสูตรพิเศษ Blockchain for Enterprise Transformation เพื่อให้ความรู้ และพัฒนาผู้บริหารขององค์กรทั้งภาครัฐ และเอกชน ที่มีความตั้งใจหรือสนใจพัฒนากลยุทธ์ด้านดิจิทัลให้กับองค์กร โดยอาศัยเทคโนโลยีบล็อกเชนเป็นกลไกสำคัญ
 • type-icon

  AI และ Data ชนวนเหตุสงครามการค้าสหรัฐ-จีน?(5) 

  ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช (สี่พระยาการพิมพ์, 2019-06-26)

  อีกหนึ่งประเด็นที่ผู้เขียนเชื่อว่าเป็นแรงผลักดันสำคัญที่ทำให้สหรัฐอเมริกาออกมาใช้มาตรการกดดันจีน คือ เรื่องของข้อมูลขนาดใหญ่ ซึ่งการมีข้อมูลขนาดใหญ่อยู่ในมือถื่อว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆ ในแง่ของการนำข้อมูลขนาดใหญ่นี้ไปศึกษาวิเคราะห์เพื่อสร้างระบบปัญญาประดิษฐ์ที่ฉลาดล้ำได้
 • type-icon

  เศรษฐศาสตร์การระดมทุนของวัดไทย 

  พิริยะ ผลพิรุฬห์ (บริษัท บางกอกโพสต์, 2019-06-25)

  วัดถูกจัดให้เป็นองค์การไม่แสวงหาผลกำไรประเภทหนึ่งที่สำคัญในบริบทของประเทศไทยที่มีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติ จากการสำรวจองค์การเอกชนไม่แสวงผลกำไรโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ (2556) พบว่า การบริจาคหรือการทำบุญทางศาสนาจากภาคบุคคลหรือประชาชนทั่วไปมีมูลค่าสูงถึง 22.9 พันล้านบาท ซึ่งแสดงให้เห็นถึงลัษณะสำคัญของคนไทยที่มีความผูกพันกับศาสนาเป็นอย่างมาก ส่งผลทำให้ทรัพย์สินสุทธิที่วัดถือครองมีมูลค่าถึง 531.6 พันล้านบาท จัดได้ว่าวัดเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่มีขนาดใหญ่ที่สุด และยังได้รับการสนับสนุนจากภาคประชาชนมากที่สุดในประเทศไทย
 • type-icon

  'นักวิชาการ-ผู้เชี่ยวชาญตปท.'แนะลดการเผาไหม้แก้วิกฤตฝุ่นควัน 

  Unknown author (www.naewna.com, 2019-06-25)

  ปัญหาเรื่องฝุ่นละอองในภาคเหนือของประเทศไทยที่เกิดจากการเผาป่าเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นต่อเนื่องมาหลายปี มีสารอันตรายไม่ว่าจะเป็นสารก่อมะเร็ง ตะกั่ว ปรอท แคดเมียม สารก่อการกลายพันธุ์ และโลหะหนัก การแก้ปัญหาฝุ่นควันก็คือต้องช่วยกันลดการเผาป่า ป้องกันไม่ให้เกิดไฟไหม้ป่า ลดการใช้รถยนต์ แต่กิจกรรมเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้ จึงจำเป็นที่ต้องหาแนวทางใหม่ โดยนำนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ช่วยลดเรื่องการเผาไหม้ เช่น รถยนต์ไฟฟ้า รวมทั้งรถเมล์ไฟฟ้า ตลอดจนบุหรี่ไฟฟ้า ที่ไม่ก่อให้เกิดการไหม้ ก็จะช่วยลดสารพิษที่จะปล่อยออกมาสู่บรรยากาศได้
 • type-icon

  นิด้าจับมือสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพสร้างมาตรฐานอาชีพการจัดการท่องเที่ยวในท้องถิ่น 

  Unknown author (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2019-06-18)

  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่มสาขาอาชีพจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการที่มีความเป็นสากลและเหมาะสมกับประเทศไทย อีกทั้งเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและระดับสากลโดยเฉพาะกลุ่มประเทศอาเซียนเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนรวมถึงเพื่อสร้างเครือข่ายและประชาสัมพันธ์ระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพเป็นยอมรับในทุกภาคส่วน
 • type-icon

  Al และ Data ชนวนเหตุสงครามการค้าสหรัฐ-จีน?(4) 

  ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช (สี่พระยาการพิมพ์, 2019-06-19)

  สงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกา-จีน ในตอนนี้ทำให้ผู้เขียนึกถึงคำที่เขาพูดกันว่าประวัติศาสตร์มักหมุนวนมาซ้ำรอยเดิม เพราะย้อนกลับไปเมื่อเกือบ 200 ปี จีนต้องเผชิญกับสงครามฝิ่นซึ่งเกิดจากที่อังกฤษได้เสียดุลการค้าให้แก่จีน ซึ่งคล้ายกันกับที่สหรัฐอเมริกาเสียดุลการค้าให้กับจีน แต่ด้วยสภาพสังคมโลกที่เปลี่ยนไปสงครามที่ใช้กำลังหรืออาวุธเข้าต่อสู้ก็เปลี่ยนเป็นสงครามการค้าและลามมาเป็นสงครามเทคโนโลยี
 • type-icon

  เศรษฐกิจไทยกับมรสุมสงครามการค้าโลกและความไม่แน่นอนทางการเมืองในประเทศ 

  ยุทธนา เศรษฐปราโมทย์ (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2019-06-11)

  มุมมองของผู้เขียนต่อเศรษฐกิจมหภาคจากการวิเคราะห์โดยแบบจำลองเศรษฐกิจมหภาคของนิด้า จะมีความกังวลกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจที่น่าจะปรับตัวลงมากกว่าตัวเลขข้างต้น ซึ่งสาเหตุสำคัญจะมาจากการชะลอตัวของอุปสงค์ภายในประเทศ ทั้งการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน ซึ่งเป็นผลจากปัจจัยเสี่ยงจากความไม่แน่นอนทางการเมืองภายในประเทศ จากการยืดเยื้อในการจัดตั้งรัฐบาล และแนวโน้มการขาดเสถียรภาพของรัฐบาลที่มาจากทั้งคะแนนเสียงสนับสนุนรัฐบาลที่ใกล้เคียงกับฝ่ายค้านและความขัดแย้งระหว่างพรรคร่วมรัฐบาล รวมถึงกระแสเรียกร้องให้มีการแก้รัฐธรรมนูญ ที่น่าจะเกิดขึ้นต่อเนื่องในช่วงครึ่งหลั...
 • type-icon

  อุดมการณ์การเมือง (8) นิเวศนิยมหลักคิดพิทักษ์โลก 

  พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (ผู้จัดการสุดสัปดาห์ 360 ํ, 2562-08-31)

  หลักคิดนิเวศวิทยา (ecology) มองสรรพสิ่งในโลกเป็นระบบที่เชื่อมโยงอย่างซับซ้อนมีการเกื้อกูลกันและอยู่ร่วมกันอย่างมีดุลยภาพ มนุษย์เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่ง มิได้มีความเหนือกว่าหรือเป็นนายของสรรพสิ่งและสรรพชีวิตอื่น ๆ ในโลกภัยพิบัติและหายนะของสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบันมีสาเหตุสำคัญมาจากการที่มนุษย์ใช้ทรัพยากรธรรมชาติมากเกินไปซึ่งทำลายและรบกวนดุลยภาพของธรรมชาตินั่นเอง ด้านการพัฒนาสังคมซึ่งขับเคลื่อนโดยพรรคการเมืองที่ยึดถืออุดมการณ์กระแสหลักไม่ว่าจะเป็นอนุรักษนิยม เสรีนิยม และสังคมนิยมก็ตาม ล้วนแล้วแต่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทางวัตถุและความรุ่งเ...
 • type-icon

  การเลือกใช้เครื่องมือทางการเงินสมัยใหม่สำหรับรัฐวิสาหกิจไทย 

  สรศาสตร์ สุขเจริญสิน (บริษัท ที.เค. พริ้นติ้ง จำกัด, 2018-06)
 • type-icon

  การวัดระดับการพัฒนาของตลาดหลักทรัพย์ในอาเซียน 

  สรศาสตร์ สุขเจริญสิน (บริษัท ที.เค. พริ้นติ้ง จำกัด, 2018-05)
 • type-icon

  คู่มือการออกแบบโครงสร้างเงินเดือน 

  กัลยาณี เสนาสุ (สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2017-09)
 • type-icon

  การวิเคราะห์นโยบายภาษีอากร 

  ศาสตรา สุดสวาสดิ์ (บริษัท มิตรภาพการพิมพ์และสติวดิโอ จ􀄞ำกัด, 2018-06)
 • type-icon

  ทำเนียบนามนักเขียนไทยร่วมสมัย (ประเภทผลงานตามประกาศ กพอ. หมวด "นามานุกรม") 

  อรองค์ ชาคร (กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม, 2018-06)
 • type-icon

  การปรับตัวในวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง CLMV (กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม) 

  อรนุช พฤฒิพิบูลธรรม (สำนักพิมพ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2018-06)
 • type-icon

  Comparative Studies in Asean Public Administration 

  ไพโรจน์ ภัทรนรากุล (Semadhama Publishing House, 2018-09)
 • type-icon

  ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมกับการพัฒนาการเมืองภาคประชาชน 

  ณัฐฐา วินิจนัยภาค (บริษัท มิตรภาพการพิมพ์และสติวดิโอ จำกัด, 2018-08)
 • type-icon

  ทฤษฎีตลาดทุนและกระบวนการบริหารกลุ่มสินทรัพย์ลงทุน 

  สรศาสตร์ สุขเจริญสิน (เอ็มแอนด์เอ็ม เลเซอร์พริ้นต์, 2018-01)
 •