• Thumbnail

  การเมืองและสังคมหลังโคโรนาไวรัส 

  พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (ผู้จัดการสุดสัปดาห์ 360 ํ, 2563-04-04)

  นอกเหนือจากประเด็นภาวะผู้นำและมาตรการในการจัดการกับวิกฤตโคโรนาไวรัสที่มีการวิเคราะห์อภิปรายกันอย่างกว้างขวางแล้ว ประเด็นโลกหลังโควิด-19 เป็นที่สนใจจากบรรดานักวิเคราะห์ไม่น้อยทีเดียวทั้งในมิติการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และพฤติกรรมของมนุษย์ ด้านการเมืองในสถานการณ์วิกฤตผู้คนยินยอมสละเสรีภาพ และการมีส่วนร่วมทางการเมืองเพื่อความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต สำหรับทางเศรษฐกิจ วิกฤตโคโรนาไวรัสครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความเปราะบางของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมอย่างชัดเจน การบริโภคที่ล้นเกินทุกมิติของมนุษย์การเติบโตทางเศรษฐกิจถึงที่สุด เมื่อต้องหยุดการบริโภคที่ล้นเกินทุกม...
 • Thumbnail

  มาตรการภาครัฐ กับการรองรับผลกระทบทางเศรษฐกิจของโรคโควิด-19 

  ศาสตรา สุดสวาสดิ์ (บริษัท บางกอกโพสต์, 2020-03-31)

  ผลกระทบทางเศรษฐกิจมหภาคที่เกิดขึ้นจากโรคโควิด-19 หากเป็นไปตามการพยากรณ์ในด้านเศรษฐกิจมหภาคของหลายๆ สำนัก ประเทศไทยคงจะเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยเป็นที่แน่นอน ทั้งนี้นิยามภาวะเศรษฐกิจถดถอยในเชิงเทคนิค หมายถึง ภาวการณ์ที่ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ณ ราคาที่แท้จริง หลังปรับผลของฤดูกาลออกแล้ว เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า ติดลบติดต่อกันอย่างน้อย 2 ไตรมาส ซึ่งแน่นอนผลกระทบของโรคโควิด-19 ต่อผู้คนในสังคมครั้งนี้ดูจะรุนแรงและแผ่ขยายเป็นวงกว้างยิงกว่าที่เกิดขึ้นในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจต้มยำกุ้ง ปี พ.ศ. 2540-2541
 • Thumbnail

  ปธน.ฟิลิปปินส์สวมบทโหดสั่งยิงได้เลย หากฝืนคำสั่งรัฐ-ทำร้ายจนท. 

  Unknown author (แนวหน้า, 2020-04-03)

  ผู้นำฟิลิปปินส์ได้มีการตักเตือนเรื่องการทำอันตรายต่อบุคลากรทางการแพทย์ ว่าถือเป็น"อาชญากรรมร้ายแรง"พร้อมทั้งได้สั่งการโดยตรงไปยังเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง หากพบการคุกคามเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ให้เข้าไปตักเตือนเพื่อระงับเหตุโดยไม่ใช้กำลัง แต่หากไม่ได้รับการตอบสนอง แล้วกลุ่มคนที่ฝ่าฝืนแสดงท่าทีเป็นอันตรายต่อเจ้าพนักงาน "สามารถยิงได้เลย"
 • Thumbnail

  นิด้าหั่นจีดีพีไทยปีนี้ติดลบ 3% 

  Unknown author (บริษัท บางกอกโพสต์, 2020-03-24)

  รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง(วบส.) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) และการประกาศปิดให้บริการศูนย์การค้าและธุรกิจบางประเภทในพื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑลและบางจังหวัดเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาด ตลอดจนเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา ยุโรป เกาหลีใต้ ญี่ปุ่นและจีน ซึ่งเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่คิดเป็นสัดส่วนรวมกัน 60-65% ของมูลค่า GDP ทั่วโลก ที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดนี้ จะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยที่พึ่งพารายได้จากการส่งออกแล...
 • Thumbnail

  ทำการเมืองให้เป็น ในช่วงโควิด-19 

  สุวิชา เป้าอารีย์ (เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป, 2020-03-30)

  การเมืองเป็นเรื่องของอำนาจและผลประโยชน์ที่ประกอบไปด้วยกิจกรรมทางการเมืองที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการเจรจาต่อรอง ความขัดแย้ง การโจมตีกัน การหลอกลวงกัน การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์กัน การแบล็กเมล์ การข่มขู่ การร่วมมือกัน การหักหลังกัน และละครทางการเมืองอื่นๆ อีกมากมาย โดยมีนักการเมืองทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการเป็นตัวแสดงหลัก
 • Thumbnail

  การเมืองเรื่องโควิด-19: ข้อถกเถียงเกี่ยวกับการกำเนิด ( 1) 

  พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (ผู้จัดการออนไลน์, 2563-03-20)

  การอุบัติขึ้นและการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้สร้างความสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงต่ออารยธรรมและศีลธรรมของมนุษย์ในหลายมิติ มีสมมุติฐานหลายประการที่ยังเป็นข้อถกเถียงและเป็นความสงสัยที่ยังไม่อาจหาข้อสรุปได้ชัดเจนเกี่ยวการกำเนิดของโรคนี้ ขณะที่การระบาดนั้นทำให้เห็นถึงแบบแผนและแนวทางการจัดการสังคมที่แตกต่างของแต่ละประเทศ ซึ่งมีระบอบการเมือง สังคม และวัฒนธรรมต่างกัน ซึ่งสะท้อนให้เห็นภาวะผู้นำของประเทศเหล่านั้นด้วย มีสมมุติฐานอย่างน้อยสองประการที่เกี่ยวข้องกับการอุบัติขึ้นของโรคโควิด-19 ประการแรกคือเกิดจากการกลายพันธุ์ตามธรรมชาติของไวรัสโคโรนา และประการที...
 • Thumbnail

  ผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์จาก"ไวรัสโควิด-19" 

  พิริยะ ผลพิรุฬห์ (บริษัท บางกอกโพสต์, 2020-03-24)

  เป็นที่แน่ชัดแล้วว่า การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 กำลังส่งผลกระทบไปทั่วโลกเป็นวงกว้าง และแพร่กระจายไปทั่วโลก ส่งผลให้เกิดผู้เจ็บป่วยและเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก นอกจากนั้นยังกระทบไปถึงการชะงักของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง การชะลอการผลิตในภาคอุตสาหกรรมทั่วโลก ส่งผลต่อเนื่องไปสู่ผลกระทบด้านการค้าและการลงทุนทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศรวมไปถึงการที่ประชาชนจะต้องเสียค่าใช้จ่ายกับการป้องกันการติดเชื้อ (เช่น ต้องซื้อหน้ากากหรือเจลล้างมือ) รวมไปถึงการที่คนจะต้องมีการกักตัวอยู่กับบ้นจนทำให้ขาดรายได้ ทำให้เกิดความเครียดและปัญหา...
 • Thumbnail

  'เอสเอ็มอี'กระทบ 1.3 ล้านราย ชงรัฐหนุนเงินชะลอเลิกจ้าง 

  Unknown author (เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป, 2020-03-24)

  สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อ(สสว.) ได้สำรวจผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ต่อเอสเอ็มอี โดยเอสเอ็มอีในภาคบริการได้รับผลกระทบมากที่สุด รองลงมาเป็นภาคค้าปลีกและภาคการผลิต
 • Thumbnail

  ไม่มีจิตสำนึก ก็ต้องบังคับ 

  สุวิชา เป้าอารีย์ (เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป, 2020-03-23)

  จำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ในประเทศไทยและมาตรการต่างๆ ของหลายประเทศทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นการปิดประเทศ ปิดเมือง ปิดพรมแดน ระงับการเดินทาง ทำให้ในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเกิดการโต้เถึยงในสังคมว่าประเทศไทยควรปิดประเทศ ปิดเมือง ปิดสถานบริการทั้งประเทศหรือไม่
 • Thumbnail

  อีเมลถึงแม่สงกรานต์ปีนี้ รักพ่อแม่นะ จึงไม่กลับบ้าน 

  สารส้ม (บริษัท หนังสือพิมพ์แนวหน้า, 2020-03-18)

  ปีนี้ขอโยกย้ายปีใหม่ของไทยในช่วงสงกรานต์ให้ไม่เป็นวันหยุด แล้วเมื่อโรคสงบแล้ว ค่อยหยุดชดเชยให้ แทนช่วงที่มีการระบาดของโรค ถ้าเป็นเช่นนี้ทุกคนจะต้องยอมรับ สังคมเราก็น่าจะยอมรับได้ อีกประการหนึ่ง social distance การรวมกันของคนหมู่มาก ทุกคนจะต้องเข้าใจว่าจะเป็นแหล่งของการกระจายโรคอย่างรวดเร็ว งานสังคมจำเป็นที่จะต้องงด การจัดประชุมวิชาการก็ต้องหาทางออกด้วย สนามมวย การแข่งขันกีฬาต่างๆ โรงเรียนกวดวิชาก็จะต้องปิดการสอน เพื่อลดการระบาดของโรคให้ได้
 • Thumbnail

  การเมืองเรื่องโควิด-19: ภาวะฉุกเฉินกับภาวะผู้นำ (๒) 

  พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (ผู้จัดการออนไลน์, 2563-03-27)

  ในที่สุดรัฐบาลไทยโดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ก็ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วราชอาณาจักรในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ เพื่อจัดการกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด ภาวะฉุกเฉินเป็นมาตรการรวบอำนาจหรือรวมศูนย์อำนาจของรัฐมนตรีทั้งมวลทุกอย่างมาไว้ที่นายกรัฐมนตรีเพียงผู้เดียว เพื่อให้มีเอกภาพในการใช้อำนาจสำหรับการจัดการกับสถานการณ์วิกฤต ปัจจัยที่สำคัญอีกประการคือ ภาวะผู้นำของผู้บริหารประเทศ ประเทศใดก็ตามที่ผู้นำมีภาวะผู้นำสูง กล้าตัดสินใจอย่างเด็ดขาด ไม่ว่าประเทศนั้นจะปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยหรืออำนาจนิยมเผด็จการก็ตาม ก็จะทำให้การจัดการปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล ...
 • Thumbnail

  เฟซบุ๊กหนุนการให้ข้อมูลไวรัสโคโรนาที่ถูกต้อง(1) 

  ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช (สี่พระยาการพิมพ์, 2020-03-18)

  เป็นเวลาเกือบสามเดือนแล้วที่เราในฐานะประชากรแห่งโลกต้องร่วมกันเผชิญและต่อสู้กับศัตรูร้ายตัวใหม่ของมนุษยชาติที่ชื่อ ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือ COVID-19 ซึ่งเริ่มแรกจะเชื่อกันว่าไวรัสนี้มีจุดกำเนิดจากเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน แต่ด้วยการเสริมแรงจากยุคโลกาภิวัตน์ที่ประชากรโลกสามารถเดินทางไปมาหาสู่กันได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ไวรัสโคโรนานี้ระบาดไปยังทวีปอื่นๆ ทั่วโลก
 • Thumbnail

  คิิดถึง LTF 

  สันติ ชัยศรีสวัสดิ์สุข (บริษัท บางกอกโพสต์, 2020-03-17)

  ในช่วงเวลาที่ยากลำบากทั้งทางด้านเศรษฐกิจและความเสี่ยงทางด้านสุขอนามัยที่เกิดขึ้นทั่วโลก ตอกย้ำอีกครั้งให้เห็นถึงความสำคัญของการออม และการบริหารจัดการทางการเงินของครัวเรื่อน ซึ่งเป็นหน่วยเศรษฐกิจย่อยในระบบเศรษฐกิจที่สำคัญและเป็นฟันเฟืองหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้พัฒนาก้าวไปข้างหน้าได้ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า เหตุการณ์หลายเหตุการณ์ทีไม่ได้คาดคิดไว้ล่วงหน้าเกิดขึ้นได้เสมอ ครัวเรือนมีความเปราะบางมากขึ้น มีโอกาสที่จะต้องเผชิญกับความเสี่ยงมากขึ้น
 • Thumbnail

  รัฐมึน ประชาชนงง กับไวรัสโควิด-19 

  สุวิชา เป้าอารีย์ (เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป, 2020-03-17)

  จากจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ทั่วโลก โดยที่น่ากลัวสุด ณ ตอนนี้เป็นประเทศในแถบยุโรป โดยเฉพาะอิตาลี และสเปน ทำให้หลายๆ ประเทศทั่วโลกออกมาตรการควบคุมอย่างเข้มงวด ไม่ว่าจะเป็นการปิดประเทศ ปิดสถานศึกษา ปิดสถานที่ชุมชน ในส่วนของประเทศไทยนั้น ยอมรับว่ารัฐบาลไทยและประชาชนไทยตื่นตัวในการเผชิญกับวิกฤตการระบาดของเขื้อไวรัสโควิด-19 นี้ได้อย่างน่าพอใจเมื่อเทียบกับหลายๆ ประเทศทั่วโลก แต่ภายใต้คำชมเชยนี้ ผู้คนจำนวนมากก็คงคิดว่ารัฐบาลไทยน่าจะทำได้ดีกว่านี้ ถ้าไม่มึนกับการกำหนดมาตรการรายวัน มึนกับการเผยแพร่ข้อมูลให้สาธารณะและมึนกับควา...
 • Thumbnail

  สสส.จับมือ4มหาวิทยาลัยเสริมยุทธศาสตร์ชาติ: เด็กรุ่นใหม่ก้าวทัน Trend โลก 

  Unknown author (บริษัท สารสู่อนาคต, 2020-03-14)

  สสส.ระดมมันสมองจากมหาวิทยาลัย 4 สถาบัน มหิดล นิด้า จุฬาฯ มธ. เสริมยุทธศาสตร์ชาติ ศตวรรษที่ 21 ให้เป็นจริง หวังให้เด็กรุ่นใหม่เป็นคนดี เก่ง มีคุณภาพ มีทักษะ เพื่อสู่เป้าหมายแห่งอนาคต ระดมนักวิชาการกลั่นแนวทางแก้ปัญหา-พัฒนาทักษะเด็กรุ่นใหม่ให้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงผันผวน
 • Thumbnail

  หน้ากากอนามัยกับกลไกตลาด 

  ทัศนีย์ สติมานนท์ (บริษัท บางกอกโพสต์, 2020-03-10)

  ประเด็นยอดนิยมที่มีการพูดคุยและกล่าวถึงกันมากในตอนนี้ คือ ปัญหาการขาดแคลนหน้ากากอนามัย ซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นกับประชาชนทั่วไปเท่านั้น หากแต่ปัญหานี้ได้ลุกลามไปถึงบุคคลากรทางการแพทย์ด้วย ราคาหน้ากากอนามัยสูงขึ้นลิบลิ่ว หาซื้อได้ในราคาชิ้นละ 30 บาท ในขณะที่ราคาหน้ากากอนามัยก่อนช่วงโควิต-19 ระบาดนั้นไม่เกิน 2 บาทต่อชิ้นเท่านั้น
 • Thumbnail

  'ฮุน เซน' สั่งปิดกาสิโนพบติดเชื้อเพิ่มเป็น 107 

  Unknown author (ไทยโพสต์, 2020-03-31)

  นายกฯ ฮุน เซน ของกัมพูชามีคำสั่งให้ปิดกาสิโนทั่วประเทศ เพื่อควบคุมการระบาดของโควิท-19 ขณะเพื่อนบ้านอาเซียนทั้งฟิลิปปินส์ และอินโดนิเซียมีผู้ติดเชื้อเพิ่มวันละเกิน 100 ราย โดยเมื่อวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2563 ทางกระทรวงสาธารณสุขของกัมพูชามีการแถลงการว่า พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นอีก 4 ราย ทำให้ ณ ขณะนี้กัมพูชามีผู้ติดเชื้อสะสมเป็น 107 ราย โดยผู้ติดเชื้อรายใหม่เป็นคนที่ทำงานในคลับ คาราโอเกะ และกาสิโน ดังนั้นนากยกรัฐมนตรีฮุน เซน จึงมีคำสั่งให้กาสิโนทุกแห่งในประเทศจะต้องปิดตั้งแต่เวลา 23.59 น.วันอังคารที่ 1 เมษายน นอกจากนั้นแล้ว ฮุน เซน ยังมอบหมา...
 • Thumbnail

  STARK เบอร์1อาเซียนฮุบยักษ์เวียดนามเสร็จ 

  Unknown author (ทันหุ้น, 2020-04-02)

  STARK ขึ้นแท่นบริษัทสายไฟยักษ์ใหญ่เบอร์ 1 อาเซียน และออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ หลังจ่ายเงิน 240 ล้านดอลลาร์ และรับหุ้น TPC และ DVN ของเวียดนามสำเร็จ ชี้เป็นการโอนกิจการ-บริหารออนไลน์ฝ่า โควิด-19 ระบุผลสำเร็จดันมาร์จิ้นทะยาน แถมเพิ่มประสิทธิภาพการส่งออก ด้วยจุดเด่นของเวียดนามที่มีทวิภาคีจำนวนมาก มั่นใจหลังทั้งไทยและเวียดนามเร่งฟื้นเศรษฐกิจ ดันผลงานทะยานเท่าตัว
 • Thumbnail

  นายกฯ ดึงเอกชนรับมือ'โควิด'ร่วมวงถก'ครม.เศรษฐกิจ' 

  Unknown author (เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป, 2020-03-05)

  คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน(กกร.) ประกอบด้วยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.) และสมาคมธนาคารไทย นัดหารือเพื่อประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 มากขึ้น
 • Thumbnail

  สร้างรถติดลวงใน Google Maps(4) 

  ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช (สี่พระยาการพิมพ์, 2020-03-04)

  ภายหลังจากข่าวเรื่อง Google Maps ถูกศิลปินชาวเยอรมันหลอกเผยแพร่ออกไป โฆษกของ Google ได้ออกมาแถลงการณ์ชื่นชมและขอบคุณศิลปินชาวเยอรมันคนนี้ที่ทำให้พวกเขาได้ไอเดียนำไปปรับปรุงและพัฒนาระบบการทำงานของ Google Maps ให้ดีขึ้นต่อไป
 •