• Thumbnail

  วงถก คปท.แนะปฏิรูปก่อนเลือกตั้ง รณรงค์ขึ้นป้าย'Respect My Tag' 

  [ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง] (หนังสือพิมพ์แนวหน้า, 2014-05-02)

  ให้ประชาชนร่วมกันรณรงค์ในเรื่องการปฏิรูปประเทศไทยก่อนการเลือกตั้ง
 • Thumbnail

  วงล้อเศรษฐกิจ : สงครามสี่ทัพ 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (ข่าวสด, 2017-02-15)

  วงล้อเศรษฐกิจ : สงครามสี่ทัพ
 • Thumbnail

  วงวิชาการชี้ประชามติไม่ตอบโจทย์ หาก'หัวคะแนน'ยังคงอยู่ 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (โรงพิมพ์ตะวันออก, 2015-06-11)

  สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีการจัดสัมมนาวิชาการเรื่อง การเลือกตั้งคุณภาพโดยพลเมืองคุณภาพ โดย กกต.จะกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ในอีก 5 ปีนับจากนี้ โดยมีนัยความหมาย หมายถึงการที่พลเมืองมีจิตสำนึกในการที่จะเลือกนักการเมือง พรรคการเมืองที่มีความรู้ความสามารถ ไม่ได้เลือกจากการซื้อสิทธิ ขายเสียง
 • Thumbnail

  วงเสวนาแฉตำรวจไซด์ไลน์ '3 เจ้าพ่อ'ใช้ตลาดหุ้นไซฟ่อนเงิน 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (โรงพิมพ์ตะวันออก, 2018-02-19)

  เครือข่ายประชาชนปฏิรูปตำรวจ (Police Watch) จัดเสวนา หัวข้อ "ตำรวจไซด์ไลน์ : ปัญหาจริยธรรมและกาฝากกระบวนการยุติธรรมไทย" โดยมี รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต คณบดีคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม นิด้า พ.ต.อ.วิรุตม์ ศิริสวัสดิบุตร อดีตรองผู้บังคับการจเรตำรวจ นายสุนันท์ ศรีจันทรา นักวิเคราะห์เศรษฐกิจและวงการหุ้น และนายวัชระ เพชรทอง อดีต ส.ส.ปชป. ร่วมเสวนา ที่สมาคมนักข่าวฯ
 • Thumbnail

  วธ.เปิดนิทรรศการวิวาห์อาเซียน 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (มติชน, 2018-02-20)

  วธ.เปิดนิทรรศการวิวาห์อาเซียน
 • Thumbnail

  วรรณกรรมปฏิวัติลาว : มโนทัศน์และพัฒนาการ 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 2005)

  วรรณกรรมปฏิวัติเป็นวรรณกรรมที่มีความเป็นมาควบคู่ไปกับพัฒนาการวรรณกรรมสมัยใหม่ของลาวในทุกยุคสมัย แม้ผ่านระยะเวลาในการปฏิวัติชาติประชาธิปไตยเพื่อปลดปล่อยประเทศจากระบอบอาณานิคมและการแทรกแซงจากประเทศมหาอำนาจนานกว่าสามทศวรรษ แต่แก่นเรื่องของวรรณกรรมปฏิวัติยังคงได้รับการผลิตซ้ำและมีการแต่งขึ้นใหม่อยู่อย่างเสมอในสังคมปัจจุบัน ในวรรณกรรมปฏิวัติลาว เราจะพบว่าการนำเสนอมโนทัศน์และบุคลิกลักษณะของตัวละครดำเนินไปภายใต้กระแสความคิดและความต้องการของรัฐในบริบทของการสร้างรัฐชาติ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงให้เห็นความสำคัญของสิทธิดเสรีภาพของประชาชน ความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย ...
 • Thumbnail

  วัฒนธรรมทางการเมืองของผู้นำสหภาพแรงงาน : ศึกษาเฉพาะกรณีของสหภาพแรงงานเอกชนในเขตจังหวัดสมุทรปราการ 

  นาทศิริ กาญจนบูรณ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1988)

  นับตั้งแต่มีการจัดตั้งสหภาพแรงงานซึ่งมีพื้นฐานมาจากแนวความคิดประชาธิปไตยขึ้นมาในประเทศไทย การดำเนินกิจกรรมของสหภาพแรงงานยังไม่ประสบผลสำเร็จเท่าไรนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสหภาพแรงงานเอกชน สาเหตุแห่งความล้มเหลวส่วนหนึ่งมาจากความไม่สอดคล้องกับวัฒนธรรมทางการเมืองของไทย จึงน่าจะได้ศึกษาดูว่าผู้นำสหภาพแรงงานเอกชนส่วนใหญ่มีวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยหรือไม่ และการมีวัฒนธรรมทางการเมืองแบบนั้นจะมีผลต่อความเข้มแข็งของสหภาพแรงงานอย่างไร.
 • Thumbnail

  วัฒนธรรมธุรกิจในกลุ่มประเทศเอเชียแปซิฟิก 

  นิสิต มโนตั้งวรพันธ์ุ (วารสารนักบริหาร 30,3 (2553) 31-36, 2010)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

  วัฒนธรรมองค์การ องค์การการเรียนรู้ กับประสิทธิผลองค์การของศาลยุติธรรม : ตัวแบบสมการโครงการ 

  ปริณ บุญฉลวย (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2013)

  การศึกษา เรื่อง วัฒนธรรมองค์การ องค์การการเรียนรู้ และประสิทธิผลองค์การของศาล ยุติธรรม : ตัวแบบสมการโครงสร้าง มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อตรวจสอบความสอดคล้อง กลมกลืน ระหว่างตัวแบบมาตรวัดที่สร้างตามแนวคิดกับตัวแบบมาตรวัดที่สร้างขึ้นตามข้อมูลที่จัดเก็บได้ของ ปัจจัยด้านประสิทธิผลองค์การ ปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์การ และปัจจัยด้านองค์การการเรียนรู้ของ ศาลยุติธรรมในภาพรวม 2) เพื่อศึกษาหาระดับประสิทธิผลองค์การ ระดับวัฒนธรรมองค์การ และ ระดับองค์การการเรียนรู้ของศาลยุติธรรม 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างระหว่างปัจจัย ด้านประสิทธิผลองค์การ ปัจจัยด้าน ...
 • Thumbnail

  วัฒนธรรมองค์การที่มีอิทธิพลต่อวิธีปฏิบัติเชิงบริหารการพัฒนาซอฟต์แวร์ โดยมุมมองของบุคลากรทางด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ 

  สนารัตน์ กลิ่นชื่น (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2013)

  ประเทศไทยมีการลงทุนทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจอย่างกว้างขวาง องค์การต่าง ๆ นำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการดำเนินยุทธศาสตร์ แตอ่ ย่างไรก็ตาม มีงานวิจัยที่พบว่ายังมีโครงการทางด้านซอฟต์แวร์ที่ล้มเหลวเกิดขึ้นอยู่ ประเด็นที่ถูกนำมาพิจารณามากที่สุดในการลดความเสี่ยงที่จะเกิดความล้มเหลวของโครงการทางด้านซอฟต์แวร์ และเพิ่มความสามารถของการพัฒนาโครงการทางด้านซอฟต์แวร์ คือ การนำวิธีปฏิบัติเชิงบริหารการพัฒนาซอฟต์แวร์มาใช้ในกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ เนื่องจากวิธีปฏิบัติเชิงบริหารการพัฒนาซอฟต์แวร์นี้ส่งผลต่อความสำเร็ ...
 • Thumbnail

  วัฒนธรรมอำนาจนิยมของชนชั้นกลางในกรุงเทพมหานคร : ศึกษากรณีวัฒนธรรมการใช้อำนาจ 

  ประภัสร์ เมธีพงศ์ชัย (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1999)
 • Thumbnail

  วันสถาปนานิด้า 51 ปี 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (บริษัท หนังสือพิมพ์แนวหน้า, 2017-04-04)

  รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) มอบโล่เกียรติคุณ "นราธิปพงศประพันธ์" ให้แก่ ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท ผอ.องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ในฐานะหน่วยงานที่ทำคุณประโยชน์ยิ่ง ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา นิด้า
 • Thumbnail

  วางแผนภาษีนาทีแรก 

  ปริยดา สุขเจริญสิน (โพสต์ พับลิชชิง, 2015-01-05)

  เพื่อให้มีการวางแผนภาษีที่ดี เราควรประมาณการรายได้ทั้งปีและคำนวณออกมาว่าจะลงทุนในกองทุน RMF และ LTF เท่าใด และค่อยๆ ทยอยซื้อตั้งแต่ต้นปีมาเรื่อยๆ โดยอาจใช้หลักการของ Dollar Cost Average (DCA) หรือหลักการอื่นๆ ที่เป็นการเฉลี่ยซื้อ
 • Thumbnail

  วางแผนภาษีอย่างมีสติ 

  ปริยดา สุขเจริญสิน (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2017-01-09)

  ถึงแม้ว่าในเรื่องค่าลดหย่อนถือเป็นกลไกหนึ่งในการวางแผนภาษี เพราะช่วยลดค่าใช้จ่ายภาษีได้ แต่พึงระลึกไว้ว่า ค่าลดหย่อนบางอย่างนั้น ต้องเกิดควบคู่กับภาระค่าใช้จ่าย เช่น กรณีกิน เที่ยว ช็อป ที่เราต้องประเมินค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ควบคู่กับการวางแผนการเงินของเรา ดังนั้นเราควรศึกษาข้อมูลให้ละเอียด มองให้รอบด้าน ประเมินสถานะทางการเงินของเราอย่างรอบคอบ มิได้คำนึงถึงแต่การลดค่าใช้จ่ายภาษีแต่เพียงอย่างเดียว โดยละเลยค่าใช้จ่ายโดยรวม ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการวางแผนการเงินของตนเอง
 • Thumbnail

  วาดรูปสวยง่ายๆ ด้วย Machine Learning จากกูเกิล(1) 

  ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช (สี่พระยาการพิมพ์, 2017-04-19)

  Machine Learning คือ การที่คอมพิวเตอร์ฉลาดขึ้นได้เพราะ"ความเก๋าประสบการณ์" เช่น ถ้าเราอยากสร้างโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ที่แยกแยะว่าว่ารูปภาพหนึ่งๆ เป็นภาพของน้องหมาหรือน้องแมว วิธีการของ Machine Learning จะไม่สอนทีละขั้น แต่จะหาข้อมูลมาให้คอมพิวเตอร์ให้มากๆ และข้อมูลนั้นต้องเป็นข้อมูลที่ดีด้วย เมื่อคอมพิวเตอร์เรียนรู้จากตัวอย่างที่ดีเหล่านั้นจนเรียกว่า"เก๋าประสบการณ์" ขึ้นในระดับหนึ่งแล้ว Machine Learning ก็จะตัดสินใจและแยกแยะได้เอง
 • Thumbnail

  วาดรูปสวยง่ายๆ ด้วย Machine Learning จากกูเกิล(2) 

  ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช (สี่พระยาการพิมพ์, 2017-04-26)

  แน่นอนว่าในโลกศตวรรษี่ 21 ความสามารถของ Machine Learning ไม่ได้หยุดอยู่แค่การรู้จักแยกแยะประเภทของข้อมูลออกเป็นกลุ่มต่างๆ โดยเฉพาะในช่วงหลายปีมานี้กระแสของ Machine Learning กลับมาแรงอีกครั้ง การประมวลผลข้อมูลบนคลาวด์และอื่นๆ ทำให้มีการนำเทคนิค Machine Learning มาประยุกต์ใช้กันอย่างกว้างขวางในหลากหลายวงการ ทั้งวงการธุรกิจการเงิน วงการเกษตร วงการสเปเชียลเอฟเฟคต์ภาพยนตร์ หรือแม้แต่วงการศิลปะ ครั้งนี้ผู้เขียนจะขอแนะนำให้รู้จักกับ AutoDraw ผลงานที่เพิ่งเปิดตัวโดยทีมวิจัยจากบริษัทกูเกิล
 • Thumbnail

  วาดรูปสวยง่ายๆ ด้วยตัวช่วย Machine Learning จากกูเกิล(3) 

  ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช (สี่พระยาการพิมพ์, 2017-05-03)

  จากที่ได้ทดลองใช้ AutoDraw ผ่านทางเว็บไซต์ที่กูเกิลเตรียมไว้ให้ซึ่งสามารถเข้าใช้ได้ทั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ตและสมาร์ทโฟน ผู้เขียนคิดว่า AutoDraw นี้น่าจะเป็นตัวช่วยที่ดีสำหรับคนที่วาดรูปไม่เก่งเพราะด้วยความเก๋าประสบการณ์ของAutoDraw ระหว่างที่เราลากเส้นแต่ละเส้นAutoDrawก็คอยคาดเดาตามไปเรื่อยๆ ว่าชุดของเส้นเหล่านี้รวมกันแล้วมันน่าจะเป็นรูปอะไรกันแน่ และคอยเสนอตัวเลือกหลายๆตัว(ซึ่งเป็นภาพลายเส้นที่วาดโดยนักวาดมืออาชีพ)ที่มันคิดว่าอาจจะใช่สิ่งที่เราต้องการวาด
 • Thumbnail

  'วารสารศาสตร์'ถึงจุดเปลี่ยนหรือจุดจบ? สถาบันผลิต'นักข่าวยุคนิวส์มีเดีย'เชี่ยวรอบด้าน 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป, 2017-04-17)

  "นิเทศศาสตร์'หนึ่งคณะยอดนิยมที่เด็กสนใจเข้าเรียนจำนวนมาก แต่ใครจะคาดคิดว่าบางสาขาวิชากำลังเข้าสู่ยุคมืด "สาขาวารสารศาสตร์' สาขาที่ขึ้นชื่อว่าผลิตบัณฑิตเกี่ยวกับสื่อหนังสือพิมพ์ และสิ่งพิมพ์ เช่น นักข่าว นับวันบัณฑิตสาขานี้จะน้อยลงเรื่อยๆ "สื่อหนังสือพิมพ์ สิ่งพิมพ์ ทยอยปิดตัวลงรายวัน ทำให้การผลิตบัณฑิตด้านนิเทศศาสตร์หลายมหาวิทยาลัยต้องปรับให้มีทักษะใหม่ๆ เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี โดยเฉพาะการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี เพราะตอนนี้การใช้ชีวิตของผู้คนล้วนเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี และมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาในการทำงาน
 • Thumbnail

  วิกฤติศรัทธา 'กสทช.' สะเทือนสื่อ-ทีวีดิจิตอล 

  ปัทมาภรณ์ ทองล้วน (ฐานการพิมพ์, 2015-04-12)

  กลายเป็นปัญหายืดเยื้อและลุกลามขยายวงไปกับกรณีพิพาทระหว่าง SLC และ NMG ที่ผ่านมา โดยคู่กรณีไม่มีใครยอมถอย จึงเดินหน้าค้าความ ฝั่งผู้ถือหุ้นใหญ่ SLC ส่งเรื่องฟ้องศาล ว่าผู้บริหารค่ายเนชั่นหมิ่นประมาท ขณะที่ผู้บริหาร NMG ก็ฟ้องศาล ว่ามติกสท.ที่สรุปออกมาดังกล่าวไม่ถูกต้อง