Now showing items 2912-2931 of 3728

 • Thumbnail

  วงถก คปท.แนะปฏิรูปก่อนเลือกตั้ง รณรงค์ขึ้นป้าย'Respect My Tag' 

  [ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง] (หนังสือพิมพ์แนวหน้า, 2014-05-02)

  ให้ประชาชนร่วมกันรณรงค์ในเรื่องการปฏิรูปประเทศไทยก่อนการเลือกตั้ง
 • Thumbnail

  วงล้อเศรษฐกิจ : สงครามสี่ทัพ 

  Unknown author (ข่าวสด, 2017-02-15)

  วงล้อเศรษฐกิจ : สงครามสี่ทัพ
 • Thumbnail

  วงวิชาการชี้ประชามติไม่ตอบโจทย์ หาก'หัวคะแนน'ยังคงอยู่ 

  Unknown author (โรงพิมพ์ตะวันออก, 2015-06-11)

  สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีการจัดสัมมนาวิชาการเรื่อง การเลือกตั้งคุณภาพโดยพลเมืองคุณภาพ โดย กกต.จะกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ในอีก 5 ปีนับจากนี้ โดยมีนัยความหมาย หมายถึงการที่พลเมืองมีจิตสำนึกในการที่จะเลือกนักการเมือง พรรคการเมืองที่มีความรู้ความสามารถ ไม่ได้เลือกจากการซื้อสิทธิ ขายเสียง
 • Thumbnail

  วงเสวนาแฉตำรวจไซด์ไลน์ '3 เจ้าพ่อ'ใช้ตลาดหุ้นไซฟ่อนเงิน 

  Unknown author (โรงพิมพ์ตะวันออก, 2018-02-19)

  เครือข่ายประชาชนปฏิรูปตำรวจ (Police Watch) จัดเสวนา หัวข้อ "ตำรวจไซด์ไลน์ : ปัญหาจริยธรรมและกาฝากกระบวนการยุติธรรมไทย" โดยมี รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต คณบดีคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม นิด้า พ.ต.อ.วิรุตม์ ศิริสวัสดิบุตร อดีตรองผู้บังคับการจเรตำรวจ นายสุนันท์ ศรีจันทรา นักวิเคราะห์เศรษฐกิจและวงการหุ้น และนายวัชระ เพชรทอง อดีต ส.ส.ปชป. ร่วมเสวนา ที่สมาคมนักข่าวฯ
 • Thumbnail

  วธ.เปิดนิทรรศการวิวาห์อาเซียน 

  Unknown author (มติชน, 2018-02-20)

  วธ.เปิดนิทรรศการวิวาห์อาเซียน
 • Thumbnail

  วรรณกรรมปฏิวัติลาว : มโนทัศน์และพัฒนาการ 

  Unknown author (มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 2005)

  วรรณกรรมปฏิวัติเป็นวรรณกรรมที่มีความเป็นมาควบคู่ไปกับพัฒนาการวรรณกรรมสมัยใหม่ของลาวในทุกยุคสมัย แม้ผ่านระยะเวลาในการปฏิวัติชาติประชาธิปไตยเพื่อปลดปล่อยประเทศจากระบอบอาณานิคมและการแทรกแซงจากประเทศมหาอำนาจนานกว่าสามทศวรรษ แต่แก่นเรื่องของวรรณกรรมปฏิวัติยังคงได้รับการผลิตซ้ำและมีการแต่งขึ้นใหม่อยู่อย่างเสมอในสังคมปัจจุบัน ในวรรณกรรมปฏิวัติลาว เราจะพบว่าการนำเสนอมโนทัศน์และบุคลิกลักษณะของตัวละครดำเนินไปภายใต้กระแสความคิดและความต้องการของรัฐในบริบทของการสร้างรัฐชาติ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงให้เห็นความสำคัญของสิทธิดเสรีภาพของประชาชน ความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย ...
 • Thumbnail

  วรวุธปลื้มถล่มเนปาลทิ้งทวน 

  Unknown author (โพสต์ทูเดย์, 2561-08-11)

  วรวุธปลื้มถล่มเนปาลทิ้งทวน
 • Thumbnail

  วรัชญ์ ครุจิต วิเคราะห์'การเมือง'ปรับโหมดรบผ่านโซเชียล 

  พัชรพรรณ โอภาสพินิจ (บริษัท สยามรัฐ, 2018-11-05)

  เมื่อการเมืองในยุค 4.0 ถือเป็นมิติใหม่แห่งการเปลี่ยนแปลง จากโลกอะนาล็อกมาสู่ยุคดิจิทัล แน่นอนว่ารูปแบบการใช้"สื่อ"ย่อมต้องเปลี่ยนแปลงภายใต้การปรับตัวเพื่อ"ปรับทัพ"ของผู้เล่นทุกคน
 • Thumbnail

  วอนนิ้ด้าสร้างบ้านเมืองให้ยั่งยืน 

  Unknown author (สี่พระยาการพิมพ์, 2018-03-31)

  เมื่อวันที่ 30 มี.ค. ที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) มีการประชุมวิชาการระดับชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 52 แห่งการสถาปนาสถาบัน ประจำปี 2561 โดย ศ.ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ปาฐกถาเรื่อง "การพัฒนบริหารศาสตร์สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
 • Thumbnail

  วัฒนธรรมทางการเมืองของผู้นำสหภาพแรงงาน : ศึกษาเฉพาะกรณีของสหภาพแรงงานเอกชนในเขตจังหวัดสมุทรปราการ 

  นาทศิริ กาญจนบูรณ์; วิชัย รูปขำดี, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1988)

  นับตั้งแต่มีการจัดตั้งสหภาพแรงงานซึ่งมีพื้นฐานมาจากแนวความคิดประชาธิปไตยขึ้นมาในประเทศไทย การดำเนินกิจกรรมของสหภาพแรงงานยังไม่ประสบผลสำเร็จเท่าไรนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสหภาพแรงงานเอกชน สาเหตุแห่งความล้มเหลวส่วนหนึ่งมาจากความไม่สอดคล้องกับวัฒนธรรมทางการเมืองของไทย จึงน่าจะได้ศึกษาดูว่าผู้นำสหภาพแรงงานเอกชนส่วนใหญ่มีวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยหรือไม่ และการมีวัฒนธรรมทางการเมืองแบบนั้นจะมีผลต่อความเข้มแข็งของสหภาพแรงงานอย่างไร.
 • Thumbnail

  วัฒนธรรมธุรกิจในกลุ่มประเทศเอเชียแปซิฟิก 

  นิสิต มโนตั้งวรพันธ์ุ (วารสารนักบริหาร 30,3 (2553) 31-36, 2010)
 • type-icon

  วัฒนธรรมองค์การ 

  บุษกร วัชรศรีโรจน์ (สำนักพิมพ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2018-06)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

  วัฒนธรรมองค์การ องค์การการเรียนรู้ กับประสิทธิผลองค์การของศาลยุติธรรม : ตัวแบบสมการโครงการ 

  ปริณ บุญฉลวย; สุรสิทธิ์ วชิรขจร (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2013)

  การศึกษา เรื่อง วัฒนธรรมองค์การ องค์การการเรียนรู้ และประสิทธิผลองค์การของศาล ยุติธรรม : ตัวแบบสมการโครงสร้าง มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อตรวจสอบความสอดคล้อง กลมกลืน ระหว่างตัวแบบมาตรวัดที่สร้างตามแนวคิดกับตัวแบบมาตรวัดที่สร้างขึ้นตามข้อมูลที่จัดเก็บได้ของ ปัจจัยด้านประสิทธิผลองค์การ ปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์การ และปัจจัยด้านองค์การการเรียนรู้ของ ศาลยุติธรรมในภาพรวม 2) เพื่อศึกษาหาระดับประสิทธิผลองค์การ ระดับวัฒนธรรมองค์การ และ ระดับองค์การการเรียนรู้ของศาลยุติธรรม 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างระหว่างปัจจัย ด้านประสิทธิผลองค์การ ปัจจัยด้าน ...
 • Thumbnail

  วัฒนธรรมองค์การที่มีอิทธิพลต่อวิธีปฏิบัติเชิงบริหารการพัฒนาซอฟต์แวร์ โดยมุมมองของบุคลากรทางด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ 

  สนารัตน์ กลิ่นชื่น; วราภรณ์ จิรชีพพัฒนา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2013)

  ประเทศไทยมีการลงทุนทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจอย่างกว้างขวาง องค์การต่าง ๆ นำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการดำเนินยุทธศาสตร์ แตอ่ ย่างไรก็ตาม มีงานวิจัยที่พบว่ายังมีโครงการทางด้านซอฟต์แวร์ที่ล้มเหลวเกิดขึ้นอยู่ ประเด็นที่ถูกนำมาพิจารณามากที่สุดในการลดความเสี่ยงที่จะเกิดความล้มเหลวของโครงการทางด้านซอฟต์แวร์ และเพิ่มความสามารถของการพัฒนาโครงการทางด้านซอฟต์แวร์ คือ การนำวิธีปฏิบัติเชิงบริหารการพัฒนาซอฟต์แวร์มาใช้ในกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ เนื่องจากวิธีปฏิบัติเชิงบริหารการพัฒนาซอฟต์แวร์นี้ส่งผลต่อความสำเร็ ...
 • Thumbnail

  วัฒนธรรมอำนาจนิยมของชนชั้นกลางในกรุงเทพมหานคร : ศึกษากรณีวัฒนธรรมการใช้อำนาจ 

  ประภัสร์ เมธีพงศ์ชัย; ประเสริฐ รักไทยดี, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1999)
 • Thumbnail

  วันวาน...โค่นทุเรียน แล้วปลูกยาง วันนี้...โค่นยาง แล้วกลับไปปลูกทุเรียน 

  สรศาสตร์ สุขเจริญสิน (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2018-06-11)

  ถ้าหากวิเคราะห์พฤติกรรมของเกษตรกรไทย โดยเปรียบเทียบกับทฤษฎีด้านการลงทุน จะพบว่า เกษตรกรไทยส่วนใหญ่จะตรังกับผู้ลงทุนประเภทที่ 2 คือ ผู้เป็นกลางกับความเสี่ยง เพราะเมื่อเกษตรกรจะตัดสินใจปลูกอะไร ก็จะสนใจที่ราคาตลาดของสินค้าเกษตรนั้นเพียงมิติเดียวเป็นหลัก ตามทฤษฎีแล้วก็คือผู้ที่ไม่ได้มีเหตุผลในเรื่องการตัดสินใจ ผลที่ตามมาก็คือการเปลี่ยนการเพาะปลูกไปตามสถานการณ์ราคาของสินค้าเกษตรในแต่ละช่วงเวลา
 • Thumbnail

  วันสถาปนานิด้า 51 ปี 

  Unknown author (บริษัท หนังสือพิมพ์แนวหน้า, 2017-04-04)

  รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) มอบโล่เกียรติคุณ "นราธิปพงศประพันธ์" ให้แก่ ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท ผอ.องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ในฐานะหน่วยงานที่ทำคุณประโยชน์ยิ่ง ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา นิด้า
 • Thumbnail

  วางแผนภาษีนาทีแรก 

  ปริยดา สุขเจริญสิน (โพสต์ พับลิชชิง, 2015-01-05)

  เพื่อให้มีการวางแผนภาษีที่ดี เราควรประมาณการรายได้ทั้งปีและคำนวณออกมาว่าจะลงทุนในกองทุน RMF และ LTF เท่าใด และค่อยๆ ทยอยซื้อตั้งแต่ต้นปีมาเรื่อยๆ โดยอาจใช้หลักการของ Dollar Cost Average (DCA) หรือหลักการอื่นๆ ที่เป็นการเฉลี่ยซื้อ
 • Thumbnail

  วางแผนภาษีอย่างมีสติ 

  ปริยดา สุขเจริญสิน (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2017-01-09)

  ถึงแม้ว่าในเรื่องค่าลดหย่อนถือเป็นกลไกหนึ่งในการวางแผนภาษี เพราะช่วยลดค่าใช้จ่ายภาษีได้ แต่พึงระลึกไว้ว่า ค่าลดหย่อนบางอย่างนั้น ต้องเกิดควบคู่กับภาระค่าใช้จ่าย เช่น กรณีกิน เที่ยว ช็อป ที่เราต้องประเมินค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ควบคู่กับการวางแผนการเงินของเรา ดังนั้นเราควรศึกษาข้อมูลให้ละเอียด มองให้รอบด้าน ประเมินสถานะทางการเงินของเราอย่างรอบคอบ มิได้คำนึงถึงแต่การลดค่าใช้จ่ายภาษีแต่เพียงอย่างเดียว โดยละเลยค่าใช้จ่ายโดยรวม ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการวางแผนการเงินของตนเอง