Now showing items 3090-3109 of 3464

 • Thumbnail

  วัตถุของที่ระลึก : Indianensis Universitatis Singillum(3/4) 

  สำนักบรรณสารการพัฒนา (สำนักบรรณสารการพัฒนา, 2022)

  วัตถุของที่ระลึกจาก Indianensis Universitatis Singillum
 • Thumbnail

  วัตถุของที่ระลึกงานเปิดพิพิธภัณฑ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

  สำนักบรรณสารการพัฒนา (สำนักบรรณสารการพัฒนา, 2022)

  วัตถุของที่ระลึก : งานเปิดพิพิธภัณฑ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • Thumbnail

  วาทกรรมการตีตราผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวีเกย์ในสื่อออนไลน์ประเทศไทย ผลกระทบ และแนวทางการแก้ปัญหา 

  ชัยวัฒน์ ม่วงทอง; วรัชญ์ ครุจิต (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2021)

  การศึกษานี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพโดยใช้วิธีการศึกษาแบบผสมผสานจากแหล่งข้อมูลประเภทสื่อออนไลน์และประเภทบุคคลโดยมี 3 วัตถุประสงค์ คือ 1. เพื่อศึกษาวาทกรรมเกี่ยวกับการตีตราผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวีในสื่อออนไลน์ของไทย 2. เพื่อศึกษาผลกระทบจากการตีตราผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวีในสังคมไทย และ 3. เพื่อหาแนวทางในการช่วยลดการตีตราผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวีในสังคมไทย ผู้วิจัยใช้แนวคิดการวิเคราะห์วาทกรรมเชิงวิพากษ์ตามกรอบแนวคิดของ Fairclough เพื่อศึกษาวาทกรรมเกี่ยวกับการตีตรา และใช้การวิเคราะห์แบบสรุปอุปนัยเพื่อศึกษาผลกระทบและแนวทางการแก้ปัญหาจากผลการสัมภาษ ...
 • type-icon

  วิชาการเพื่อสังคม 

  สำนักบรรณสารการพัฒนา (สำนักบรรณสารการพัฒนา, 2021-09)

  พ.ศ.2520 ประเทศไทยประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจมาแล้ว 3 ฉบับ ส่งผลให้ประเทศไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงในภาคอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็ว สถาบันจึงก่อตั้งศูนย์บริการวิชาการ เป็นศูนย์บริการวิชาการแห่งแรกของสถาบันการศึกษาชั้นสูงในประเทศไทย เพื่อให้คณาจารย์ของสถาบันได้ใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการให้คำแนะนำและปรึกษาแก่ภาครัฐและเอกชน
 • Thumbnail

  วิถีการดำเนินชีวิตของชาวชนบทในกระแสโลกาภิวัฒน์ : ศึกษาเฉพาะกรณีชุมชนไทยพวน ตำบลหินปัก อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 

  เกรียงศักดิ์ อ่อนละมัย; ชัยพร พิบูลศิริ, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1997)
 • Thumbnail

  วิถีชีวิตของผู้ประกอบการค้าแผงลอยจำหน่ายอาหารในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี 

  สุนันท์ธนา แสนประเสริฐ; จักรกฤษณ์ นรนิติผดุงการ, อาจารย์ที่ปรึกษา (1997)

  งานวิจัยเรื่อง วิถีชีวิตของผู้ประกอบการค้าแผงลอยจำหน่ายอาหารในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิถีชีวิตและวิเคราะห์แนวโน้มวิถีชีวิตของผู้ประกอบการค้าในส่วนของการประกอบอาชีพและการปฏิบัติด้านสุขลักษณะ โดยใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์และสังเกตแบบมีส่วนร่วม ทั้งที่บ้านและที่แผงลอยจำหน่ายอาหารของผู้ประกอบการค้าจำนวน 19 คน และสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ของเทศบาลและศูนย์อนามัยสิ่งแวดล้อมเขต 2 สระบุรี จำนวน 9 คน ผลการศึกษาพบว่า ผู้ประกอบการค้าส่วนใหญ่จบการศึกษาเพียงชั้นประถมศึกษามีความยากจนก่อนเข้าสู่อาชีพตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป โดยมีมูลเหต ...
 • Thumbnail

  วิถีชีวิตและการพัฒนาตนเองของนักหนังสือพิมพ์ที่ประสบความสำเร็จ 

  โอภาส เพี้ยนสูงเนิน; สุพรรณี ไชยอำพร, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2003)
 • Thumbnail

  วิธีการขัดเกลาทางสังคมเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมของวัยรุ่นโดยสถาบันครอบครัวในกรุงเทพมหานคร 

  สมบูรณ์ จิตชาญวิชัย; สุพรรณี ไชยอำพร, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2003)
 • Thumbnail

  วิธีการสื่อสารและการธำรงอยู่ของกลุ่มแฟนคลับศิลปินนักร้องกลุ่มจากประเทศเกาหลีใต้ในประเทศไทย 

  ชนกานต์ รักชาติ; พัชนี เชยจรรยา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อศึกษาวิธีการสื่อสารที่ผู้นำกลุ่มแฟนคลับศิลปินนักร้องกลุ่มจากประเทศเกาหลีใต้ในประเทศไทย ใช้ในการสร้างและการธำรงอยู่ของเครือข่าย รวมไปถึงศึกษาวิธีการสื่อสารภายในกลุ่มแฟนคลับ ซึ่งผู้วิจัยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกจากผู้นำกลุ่มและแฟนคลับผู้ติดตามจานวน 30 คน จากศิลปิน 6 วง วงละ 5 คน แบ่งเป็นแฟนคลับ 4 คนและผู้นำ 1 คน
 • Thumbnail

  วิวัฒนาการการควบคุมโรงเรียนจีน 

  พิชัย รัตนพล; แสวง รัตนมงคลมาศ, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1969)

  ผู้เขียนมีวัตถุประสงค์ศึกษาถึงลักษณะการศึกษาภาษาจีนในประเทศไทยในสมัยปัจจุบันโดยเสนอให้เห็นว่า ชาวจีนมีบทบาทต่อการศึกษาภาษาจีนในประเทศไทย รวมทั้งลักษณะการจัดดำเนินการศึกษาภาษาจีนทั่วไป ศึกษาถึงการควบคุมโรงเรียนจีนสมัยก่อนประกาศใช้ พ.ร.บ. โรงเรียนราษฎร์ พ.ศ. 2461 โดยเสนอให้เห็นทั้งปัจจัยหรืออิทธิพลที่มีต่อการกำหนดนโยบายและมาตรการในการควบคุม ศึกษาการควบคุมโรงเรียนจีนสมัยประกาศใช้ พ.ร.บ. โรงเรียนราษฎร์ พ.ศ. 2461 จนถึงสมัยก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง การควบคุมโรงเรียนจีนระหว่างสมัยเปลี่ยนแปลงการปกครอง จนถึงสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ในแต่ละระยะ ...
 • Thumbnail

  วิวัฒนาการของการสรรหาบุคคลเข้ารับราชการฝ่ายพลเรือนของจีน 

  จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์; ชุบ กาญจนประกร, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1967)

  จากการศึกษาปรากฏว่า จีนได้นำระบบการสอบแข่งขันมาเป็นวิธีหนึ่งในการสรรหาบุคคลเข้ารับราชการก่อนประเทศทั้งหลาย เพราะในเวลาที่จีนเริ่มใช้ระบบสอบนั้นยุโรปกำลังอยู่ในสมัยมืดมัว.
 • Thumbnail

  วิสัยทัศน์ทางการเมืองของชนชั้นนำ-ข้าราชการเกี่ยวกับการก้าวสู่ภาพลักษณ์ของรัฐบาลธรรมรัฐภายใต้กลไกและกติกาการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูปการเมืองพุทธศักราช 2540 

  สุทัศน์ สิงหเสนี; แสวง รัตนมงคลมาศ, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1999)

  การศึกษาวิสัยทัศน์ทางการเมืองของชนชั้นนำ-ข้าราชการเกี่ยวกับการก้าวสู่ภาพลักษณ์ ของรัฐบาลธรรมรัฐนั้น มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อศึกษาระดับวิสัยทัศน์ของชนชั้นนำข้าราชการว่ามีวิสัยทัศน์หรือไม่ หากมีมีในระดับแคบ-สั้นหรือกว้าง-ไกล และศึกษาทิศทางวิสัยทัศน์ของชนชั้นนำ-ข้าราชการว่ามีทิศทางในแง่ดีหรือแง่ร้าย รวมทั้งศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อระดับและทิศทางของวิสัยทัศน์โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงสำรวจใช้แบบสัมภาษณ์ที่มีโครงสร้างเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มข้าราชการระดับสูง ที่มีตำแหน่งตั้งแต่ระดับ 6-11 จากกระทรวงทบวงต่างๆ 14 กระทรวงใช้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน ...
 • Thumbnail

  วิเคราะห์การดำเนินงานของอุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ : ศึกษาเฉพาะกรณีอุตสาหกรรมขนาดย่อมและครอบครัวในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 

  พรรณิภา เลิศรุ่งอรุณรัตน์; แตงอ่อน มั่นใจตน, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1995)
 • Thumbnail

  วิเคราะห์การบริหารจัดเก็บค่าตอบแทนภายใต้องค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ 

  นภัค เหล่าสืบสกุล; วริยา ล้ำเลิศ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2018)

  วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระบบการบริหารการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์โดยองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ โดยศึกษาความเป็นมา แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ ประเภทขององค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์และการดำเนินงานขององค์กร และกฎหมายที่ใช้บังคับในการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ ทั้งนี้ เพื่อวิเคราะห์แนวทางในการบริหารการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์โดยองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ที่เหมาะสมและกฎหมายที่ใช้บังคับในการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ เพื่อประโยชน์ในการจัดตั้งองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ของประเทศไทย ตลอดจนเสนอรูปแบบกฎหมายที่เหมาะสมในการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ จากกา ...
 • Thumbnail

  วิเคราะห์การปฏิบัติงานของสำนักงานประกันสังคมจังหวัด 

  ปทุมทิพย์ ประเสริฐศรี; สุภา กีร์ติบุตร, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1995)
 • Thumbnail

  วิเคราะห์การรับรู้และการปฏิบัติตนในเศรษฐกิจชุมชน ตามหลักคิดเศรษฐกิจพอเพียงและหลักคิดเศรษฐกิจบุญนิยม: กรณีศึกษาชุมชนราชธานีอโศก จังหวัดอุบลราชธานี 

  แก้วบุญเกื้อ ศรีลิขิตตานนท์; วิวัฒน์ชัย อัตถากร (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ วิเคราะห์การรับรู้หลักคิดเศรษฐกิจพอเพียงและหลักคิด เศรษฐกิจบุญนิยมของชาวอโศก พร้อมท้งัศึกษาการปฏิบัติตนในเศรษฐกิจชุมชน ตามหลักคิด เศรษฐกิจพอเพียงและหลักคิดเศรษฐกิจบุญนิยมที่ราชธานีอโศก นอกจากน้ียงัเสนอแนะการ ประยุกต์ต่อธุรกิจชุมชนและต่อนโยบายสาธารณะที่มีผลต่อประชาชนท้ังสังคมไทย เป็นการวิจัย แบบผสมผสาน (Mixed Methods Research) ระหว่างงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักคิดเศรษฐกิจพอเพียงจ านวน 7คน ...
 • Thumbnail

  วิเคราะห์การใช้สิทธิประกันสังคมกรณีรักษาพยาบาลระหว่างประเทศ สมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) ภายใต้หลักปฏิบัติทางกฎหมาย 

  ภูวิชชชญา เหลืองธีรกุล; วริยา ล้ำเลิศ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2021)

  ดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงสิทธิประกันสังคมที่เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของแรงงานตามหลักสิทธิมนุษยชน อนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ โดยมุ่งศึกษาสิทธิประกันสังคมของผู้ประกันตนเกี่ยวกับสิทธิในการรักษาพยาบาลตามกฎหมายของสมาชิกประเทศสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เปรียบเทียบกับประชาคมยุโรป สหภาพยุโรป ราชอาณาจักรนอร์เวย์ และสาธารณรัฐฝรั่งเศส โดยศึกษาสิทธิประกันสังคม การใช้สิทธิ การจัดเก็บเงินสมทบ และการเรียกประโยชน์ทดแทนคืนจากประเทศที่ใช้สิทธิ และนำมาเป็นต้นแบบเพื่อพัฒนาให้ประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันอออกเฉียงใต้มีข้อตกลง ...
 • Thumbnail

  วิเคราะห์ความรับผิดทางอาญา ศึกษากรณีการครอบครองสื่อลามกอนาจารเด็ก 

  วิชชุตา สุขสาคร; วริยา ล้ำเลิศ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2019)

  วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ความรับผิดทางอาญา ศึกษากรณีการครอบครอง สื่อลามกอนาจารเด็ก วิทยานิพนธ์นี้จะมุ่งเน้นศึกษาเพื่อสรุป วิเคราะห์ตอบปัญหาดังกล่าว รวมถึง ความเป็นมา แนวคิด พัฒนาการของการคุ้มครองเด็ก ความหมายของสื่อลามกอนาจาร การครอบครอง และองค์ประกอบของกฎหมายข้างต้น ทั้งนี้เพื่อศึกษาท าความเข้าใจกฎหมายดังกล่าว และเปรียบเทียบกับการครอบครองในทางกฎหมายอาญา กับกฎหมายอาญาอื่น ๆ รวมทั้งกฎหมาย ของประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี โดยศึกษาจากกฎหมาย และคำพิพากษาของศาลประเทศสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร ...
 • Thumbnail

  วิเคราะห์นโยบายงบประมาณรายจ่ายสาธารณสุขและการกระจายตามพื้นที่จังหวัดในประเทศไทย 

  ดรุณวรรณ สมใจ; พลภัทร บุราคม, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2009)

  การศึกษาวิจัยนี้เป็นการศึกษาตามแนวทางเชิงประจักษ์ (positive approach) เพื่อ วิเคราะห์นโยบายงบประมาณรายจ่ายสาธารณสุข และการกระจายตามพื้นที่จังหวัดใน ประเทศไทย ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาในการวิจัยครั้งนี้อาศัยตัวเลขสถิติทุติยภูมิ (secondary data) เป็นหลักเพื่อใช้ในการวิเคราะห์เชิงปริมาณ โดยผู้วิจัยได้ใช้ข้อมูลสถิติทุติยภูมิตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 – พ.ศ. 2549 เพื่อวิเคราะห์ในภาพรวมของประเทศ โดยมีตัวแปรตาม คือรายจ่าย สาธารณะด้านสาธารณสุข และใช้ข้อมูลทุติยภูมิตั้งแต่ปีพ.ศ. 2540-2549 รายจังหวัด โดยตัว แปรตามเป็นรายจ่ายสาธารณะด้านสาธารณสุขที่ลงไปในแต่ละจังหวัด ...
 • Thumbnail

  วิเคราะห์นโยบายประชานิยมโดยใช้อิทธิพลของสินค้าฟรีที่มีต่อพฤติกรรมผู้บริโภค 

  อดิศักดิ์ อดุลธรรมวิทย์; ทองใหญ่ อัยยะวรากูล (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  งานวิจัยชิ้นนี้จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาอุปสงค์ของสินค้าฟรีและพฤติกรรมการบริโภคสินค้าฟรีภายใต้บริบทของบรรทัดฐานทางสังคม ในส่วนแรกจะเป็นการศึกษาอุปสงค์ของสินค้าฟรีโดยใช้การวิจัยเชิงทดลองจากกลุ่มตัวอย่าง 200 คน แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มโดยการตั้งราคาสินค้า 4 รูปแบบ สินค้าที่ใช้ทดลองคือช็อคโกแลต 2 ยี่ห้อ ซึ่งผู้บริโภคจะต้องตัดสินใจเลือกซื้อช็อคโกแลตยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งเพียงยี่ห้อเดียว โดยผู้วิจัยจะทดลองลดราคาช็อคโกแลตทั้ง 2 ยี่ห้อลงอย่างละเท่าๆกัน ไปเรื่อยๆ จนกระทั่งช็อคโกแลตยี่ห้อหนึ่งมีราคาเป็นศูนย์และสังเกตการเปลี่ยนแปลงของปริมาณอุปสงค์ของสินค้าทั้งสองยี่ห้อ ...