Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    ความสำเร็จในการปฏิบัติหน้าที่สืบสวนจับกุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจ สังกัดกองกำกับการสืบสวน สถานีตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง 

    ณัฐพงศ์ ย่องบุตร; เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

    การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย 3 ประการ คือ 1) เพื่อค้นหานิยามความสำเร็จในการปฏิบัติ หน้าที่สืบสวนจับกุมในมุมมองของเจ้าหน้าที่ตำรวจ สังกัดกองกำกับการสืบสวน ตำรวจภูธรจังหวัด พัทลุง 2) เพื่อค้นหาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จในการปฏิบัติหน้าที่สืบสวนจับกุมในมุมมอง ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ สังกัดกองกำกับการสืบสวน ตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง และ 3) เพื่อสร้างตัว แบบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จในการปฏิบัติหน้าที่สืบสวนจับกุมในมุมมองของเจ้าหน้าที่ ตำรวจ สังกัดกองกำกับการสืบสวน ตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง