Now showing items 1-4 of 4

 • Thumbnail

  การตรวจราชการและการบริหารงานในหน้าที่จเรตำรวจ กรมตำรวจ 

  สุวรรณ สุวรรณเวโช; ถนอม ศุขสาตร, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1968)

  เป็นการศึกษาเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของจเรตำรวจในสมัยปัจจุบันโดยยึดถือระเบียบข้อบังคับของทางราชการ ประกอบกับพฤติกรรมของจเรตำรวจที่แสดงออกในการบริหารเป็นหลัก ลักษณะของงานประเภทใหญ่ ๆ ของจเรตำรวจ คือ การตรวจงาน ตรวจตัวบุคคล และตรวจสถานที่ราชการของกรมตำรวจ เพื่อให้ทราบว่าได้ดำเนินไปตามระเบียบแบบแผน กฎ ข้อบังคับ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนโครงการและแผนงานที่วางไว้หรือไม่ ประชาชนได้รับผลในการปฏิบัติราชการของตำรวจสมตามนโยบาย หรือความมุ่งหมายของทางราชการมากน้อยเพียงใด เป็นต้น
 • Thumbnail

  การบริหารราชการของอำเภอในเขตเทศบาลนครกรุงเทพ 

  บุญธรรม ทองสังข์; ถนอม ศุขสาตร, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1967)

  อำเภอ ตามความหมายของวิทยานิพนธ์นี้หมายถึง หน่วยงานที่ประกอบขึ้นด้วยนายอำเภอ และส่วนราชการที่กระทรวงทบวงกรมต่าง ๆ ตั้งขึ้นประจำอำเภอ การศึกษาเรื่องการบริหารราชการของอำเภอในเขตเทศบาลนครกรุงเทพนี้มุ่งศึกษาเฉพาะในด้านรูปลักษณะหรือองค์ประกอบอำนาจหน้าที่ของอำเภอโดยทั่ว ๆ ไป กับอำเภอในเขตเทศบาลนครกรุงเทพว่ามีอยู่อย่างไร พร้อมทั้งศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอำนาจหน้าที่ของเทศบาลนครกรุงเทพ และอำเภอที่อยู่ในเขตเทศบาลนี้ว่ามีอยู่ในลักษณะใด
 • Thumbnail

  โครงการถนน 10 ปี สำหรับพระนครและธนบุรี 

  จุฑา ฐาปนวงศ์; ถนอม ศุขสาตร, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1968)
 • Thumbnail

  งานประชาสัมพันธ์ของรัฐ : บทศึกษาเฉพาะกรณีการปฏิบัติงานวิทยุกระจายเสียงของกองประชาสัมพันธ์เขตขอนแก่น 

  ถวัลย์ กิตติศรีสุวรรณ; ถนอม ศุขสาตร, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1967)

  ผู้เขียนวิทยานิพนธ์เลือกศึกษาเฉพาะการปฏิบัติงานวิทยุกระจายเสียงกองประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดขอนแก่นแต่เพียงแห่งเดียว เพราะจะสามารถทำให้ทราบบทบาทและความสำคัญในการปฏิบัติงานของสถานีอื่น ๆ ว่า จะดีกว่าสถานีวิทยุที่มีกำลังส่งต่ำอย่างไร และจะสามารถทราบถึงการปฏิบัติงานได้ว่าได้ผลเป็นประการใด แหล่งการศึกษานี้ไม่ครอบคลุมถึงการดำเนินงานของสถานีโทรทัศน์ ช่อง 5 จังหวัดขอนแก่น จากผลการศึกษาปรากฏว่าโดยทั่วไปการบริหารงานของสถานีวิทยุกระจายเสียงทั้งในด้านการจัดรายการ และในด้านการส่งเสริมให้ประชาชนรับฟังข่าวสารมากขึ้นนั้น ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ และหน่วยงานต่าง ๆ ...