Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    ทัศนคติในทางพัฒนาของผู้นำท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะกรณีอำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 

    ทีป ทิพรังกร; ทินพันธุ์ นาคะตะ, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1967)

    วิทยานิพนธ์เรื่องนี้มุ่งค้นความจริงเกี่ยวกับทัศนคติในการพัฒนาของผู้นำท้องถิ่น เพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่าทัศนคติของผู้นำท้องถิ่นยังเป็นทัศนคติของประชาชนในสังคมแบบกึ่งพัฒนา และการศึกษาย่อมทำให้ทัศนคติของบุคคลมีลักษณะพัฒนาแล้วมากขึ้น