Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    ความรับผิดทางกฎหมายของผู้อำนวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ 

    นภภัสสร สอนคม; วริยา ล้ำเลิศ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

    งานวิจัยฉบับนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาค้นคว้าเฉพาะเรื่องความรับผิดทางกฎหมายของผู้อำนวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ ในความเสียหายอันเกิดจากการปฏิบัติงาน เชื่อมโยงกับการรับรองมาตรฐานและคุณภาพของธุรกิจเพราะเป็นหลักการที่นำมาสู่การกำหนดขอบเขตความรับผิดทางกฎหมายของผู้อำนวยความสะดวกฯ อย่างสมเหตุสมผล ประกอบกับหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบในการควบคุมและกำกับดูแล โดยศึกษาบทกฎหมายไทยที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบันประกอบกับแนวทางการกำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานของประเทศสาธารณรัฐเกาหลี และประเทศอิสราเอล เพื่อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาเพื่อให้เกิดการคุ้มค ...