Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    การจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่มีผู้อยู่อาศัยหลากหลายในอาคารชุดระดับล่าง 

    ประดิษฐ ดีใจ; สมพจน์ กรรณนุช, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2011)

    การศึกษาเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่มีผู้อยู่อาศัยหลากหลายในอาคารชุดระดับ ล่าง มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความสามารถและข้อจํากัดในการจัดการพื้นที่ชุมชนของโครงการ บ้านเอื้ออาทร ลาดกระบัง 2ระยะที่1 ซึ่งเป็นอาคารชุดระดับล่างที่มีผู้อยู่อาศัยหลากหลายโดยใช้ แบบสอบถามเก็บข้อมูลตัวอย่าง 132 คน และการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ของการเคหะแห่งชาติและ เจ้าหน้าที่บริษัทบริหารโครงการ และการสังเกตการณ์ พบว่า มีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ในด้าน ความพอใจ อายุ เพศ รายได้ การศึกษา ภูมิลําเนาเดิม และสถานะการอยู่อาศัยมีอิทธิพลต่อความ คิดเห็นที่แตกต่างกัน ข้อเสนอแนะจาก ...