Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    การประชาสัมพันธ์ของการไฟฟ้านครหลวง 

    พิมล แจ่มจรัส; ไพบูลย์ ช่างเรียน, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1971)

    การประชาสัมพันธ์ของการไฟฟ้านครหลวงนั้นพิจารณาได้เป็น 2 ทาง คือ การประชาสัมพันธ์ด้านบริการอย่างหนึ่งและการบริหารด้านความปลอดภัยอีกอย่างหนึ่ง สำหรับในด้านบริการนั้นเนื่องจากการไฟฟ้านครหลวงเป็นองค์การที่ดำเนินงานแบบผูกขาด จึงไม่จำเป็นต้องแข่งขันในเชิงการขายกับองค์การอื่น ๆ แต่ในด้านความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้านั้นเป็นเรื่องความรับผิดชอบต่อสาธารณะ