Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    การสอบบัญชีภายในเพื่อการบริหารงานของกรมชลประทาน 

    สมชาย พันธุ์มาตย์; สนิท วรปัญญา, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1969)

    เป็นการศึกษาประวัติความเป็นมา วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งกรมชลประทาน อำนาจ หน้าที่และการแบ่งส่วนราชการของกรมชลประทานในปัจจุบัน ศึกษาถึงปัญหาการควบคุมดูแลหน่วยงานภายใต้สังกัดที่กระจายอยู่ในท้องที่ไกล ๆ ในส่วนภูมิภาค และศึกษาถึงหลักวิชา ข้อคิดเห็น และวิธีปฏิบัติของการสอบบัญชีภายในกับประโยชน์ของการสอบบัญชีภายใน ที่จะช่วยในการควบคุมดูแลของผู้บังคับบัญชาได้มากน้อยเพียงใด นอกจากนั้นยังได้ศึกษาถึงเครื่องมือในการควบคุมของฝ่ายบริหารอย่างอื่นที่การสอบบัญชีภายในมีส่วนสัมพันธ์อยู่ด้วยอย่างใกล้ชิด เช่น ระเบียบปฏิบัติ กฎข้อบังคับเกี่ยวกับการคลัง การบัญชี ...