Now showing items 1-17 of 17

 • type-icon

  14 ตุลาคม ประชาชน ประชาธิปไตย 

  สำนักบรรณสารการพัฒนา (สำนักบรรณสารการพัฒนา, 2021-08)

  พ.ศ.2510 ประเทศไทยตกอยู่ภายใต้การปกครองระบอบเผด็จการ มีการสืบทอดอำนาจ ทุจริต คอร์รัปชัน สร้างความไม่พอใจให้แก่ประชาชนมาโดยตลอด สถานการณ์ทวีความตึงเครียดมากยิ่งขึ้น เมื่อนักศึกษากลุ่มหนึ่งแจกใบปลิวเรียกร้องรัฐธรรมนูญ และถูกจับกุมและนำไปสู่การชุมนุมใหญ่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นายจีระ บุญมาก นักศึกษาปริญญาโทของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เข้าร่วมชุมนุมและถูกยิงเสียชีวิตที่หน้ากรมประชาสัมพันธ์ หลังเก่าบนถนนราชดำเนิน ชื่อของ นายจีระ บุญมาก และผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ กลายเป็นสัญลักษณ์ของการต่อสู้ และได้รับการยกย่องเป็นวีรชนประชาธิปไตยตราบจนทุกวันนี้
 • type-icon

  การขยายโอกาสทางการศึกษา 

  สำนักบรรณสารการพัฒนา (สำนักบรรณสารการพัฒนา, 2021-09)

  การขยายโอกาสทางการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • type-icon

  การฝึกอบรมเพื่อการพัฒนา 

  สำนักบรรณสารการพัฒนา (สำนักบรรณสารการพัฒนา, 2021-09)

  การฝึกอบรมเพื่อการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • type-icon

  การวิจัยเพื่อต่อยอดความรู้ 

  สำนักบรรณสารการพัฒนา (สำนักบรรณสารการพัฒนา, 2021-09)

  การวิจัยเพื่อต่อยอดความรู้ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • type-icon

  กำเนิดนิด้า 

  สำนักบรรณสารการพัฒนา (สำนักบรรณสารการพัฒนา, 2021-08)

  กำเนิดนิด้า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • type-icon

  ค้นหา ยกระดับ โฆษณาไทย 

  สำนักบรรณสารการพัฒนา (สำนักบรรณสารการพัฒนา, 2021-09)

  ค้นหา ยกระดับ โฆษณาไทย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • type-icon

  ค้นหา สืบเสาะ รวบรวม ศูนย์ข่าวจีระ บุญมาก 

  สำนักบรรณสารการพัฒนา (สำนักบรรณสารการพัฒนา, 2021-09)

  ค้นหา สืบเสาะ รวบรวม ศูนย์ข่าวจีระ บุญมาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • type-icon

  เทคโนโลยีสารสนเทศก้าวไกล 

  สำนักบรรณสารการพัฒนา (สำนักบรรณสารการพัฒนา, 2021-09)

  เทคโนโลยีสารสนเทศก้าวไกล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • type-icon

  นิด้าจุดประกายความรู้สู่สังคม 

  สำนักบรรณสารการพัฒนา (สำนักบรรณสารการพัฒนา, 2021-08)

  นิด้าจุดประกายความรู้สู่สังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • type-icon

  นิด้าโพล 

  สำนักบรรณสารการพัฒนา (สำนักบรรณสารการพัฒนา, 2021-08)

  ประเทศไทยประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ และมีการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรใน พ.ศ. 2518 เป็นการเลือกตั้งที่ประชาชนตื่นตัวมากที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ คณาจารย์ของสถาบันกลุ่มหนึ่งได้ร่วมกันทำโพลการเลือกตั้งขึ้น เพราะในประเทศไทยยังไม่เคยมีใครทำอย่างจริงจังมาก่อน ถือได้ว่านิด้าโพลเป็นโพลล์แรกในประเทศไทย ที่มีการดำเนินการเพื่อทำนายผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ
 • type-icon

  บุกเบิกสถาบัน 

  สำนักบรรณสารการพัฒนา (สำนักบรรณสารการพัฒนา, 2021-08)

  ในปี พ.ศ. 2505 ศาสตราจารย์บุญชนะ อัตถากร และตัวแทนจากประเทศไทย ได้ไปประชุมวิชาการจัดโดยสถาบัน International Institute of Administrative Sciences (IIAS) ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย หลังจากการประชุมในครั้งนั้น จึงเห็นว่าเป็นความคิดที่ดี หากมีการตั้งสถาบันสำหรับสอนวิชาการพัฒนาเศรษฐกิจ สถิติ และวิสาหกิจขึ้นในประเทศไทย จึงได้เสนอเรื่องนี้ต่อรัฐบาล ให้จัดตั้งสถาบันการศึกษาชั้นสูงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 • type-icon

  ประชาธิปไตยเบ่งบาน สรรหาอธิการบดี โดยคนในสถาบัน 

  สำนักบรรณสารการพัฒนา (สำนักบรรณสารการพัฒนา, 2021-08)

  ในระยะแรกของการก่อตั้ง ผู้บริหารระดับสูงของสถาบันได้รับการคัดเลือกจากรัฐบาล ต่อมาสภาสถาบันมีมติ ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2516 ให้มีการสรรหาอธิการบดีโดยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของสถาบัน นับเป็นก้าวแรกของการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยในสถาบัน
 • type-icon

  ประวัติการก่อตั้งสถาบัน 

  สำนักบรรณสารการพัฒนา (สำนักบรรณสารการพัฒนา, 2021-08)

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ก่อตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2509 เพื่อสนองแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในการพัฒนาผู้มีความรู้ด้านการบริหารและด้านเศรษฐกิจเพื่อช่วยพัฒนาประเทศ นับจากเริ่มก่อตั้งถึงปัจจุบัน สถาบันดำรงความเป็นสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงด้านการบริหารการพัฒนา ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันได้ปฏิบัติงานในระดับบริหารกระจายตามหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ได้สร้างชื่อเสียงและเกียรติคุณเป็นที่ประจักษ์ต่อสังคมไทย
 • type-icon

  ปัญญาเพื่อการเปลี่ยนแปลง 

  สำนักบรรณสารการพัฒนา (สำนักบรรณสารการพัฒนา, 2021-08-20)

  ปัญญาเพื่อการเปลี่ยนแปลง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาตร์
 • type-icon

  วิชาการเพื่อสังคม 

  สำนักบรรณสารการพัฒนา (สำนักบรรณสารการพัฒนา, 2021-09)

  วิชาการเพื่อสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • type-icon

  สถาบันที่พ่อสร้าง 

  สำนักบรรณสารการพัฒนา (สำนักบรรณสารการพัฒนา, 2021-08)

  สถาบันที่พ่อสร้าง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • type-icon

  สร้างเครือข่ายในภูมิภาค 

  สำนักบรรณสารการพัฒนา (สำนักบรรณสารการพัฒนา, 2021-09)

  สร้างเครือข่ายในภูมิภาค สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์