Now showing items 1-20 of 56

 • type-icon

  14 ตุลาคม ประชาชน ประชาธิปไตย 

  สำนักบรรณสารการพัฒนา (สำนักบรรณสารการพัฒนา, 2021-08)

  พ.ศ.2510 ประเทศไทยตกอยู่ภายใต้การปกครองระบอบเผด็จการ มีการสืบทอดอำนาจ ทุจริต คอร์รัปชัน สร้างความไม่พอใจให้แก่ประชาชนมาโดยตลอด สถานการณ์ทวีความตึงเครียดมากยิ่งขึ้น เมื่อนักศึกษากลุ่มหนึ่งแจกใบปลิวเรียกร้องรัฐธรรมนูญ และถูกจับกุมและนำไปสู่การชุมนุมใหญ่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นายจีระ บุญมาก นักศึกษาปริญญาโทของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เข้าร่วมชุมนุมและถูกยิงเสียชีวิตที่หน้ากรมประชาสัมพันธ์ หลังเก่าบนถนนราชดำเนิน ชื่อของ นายจีระ บุญมาก และผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ กลายเป็นสัญลักษณ์ของการต่อสู้ และได้รับการยกย่องเป็นวีรชนประชาธิปไตยตราบจนทุกวันนี้
 • type-icon

  The Royal Guidance of His Majesty the King Bhumibol Adulyadej in the graduation ceremony of National Institute of Development Administration. 

  สำนักบรรณสารการพัฒนา (สำนักบรรณสารการพัฒนา, 2022-03)

  The Royal Guidance of His Majesty the King Bhumibol Adulyadej in the graduation ceremony of National Institute of Development Administration.
 • type-icon

  การขยายโอกาสทางการศึกษา 

  สำนักบรรณสารการพัฒนา (สำนักบรรณสารการพัฒนา, 2021-09)

  สถาบันได้เปิดมิติใหม่ทางการศึกษาในปี พ.ศ.2530 เมื่อคณะรัฐประศาสนศาสตร์เปิดหลักสูตรปริญญาโทภาคพิเศษสำหรับนักบริหาร ทำการสอนนอกเวลาราชการเพื่อให้ผู้ที่ไม่สามารถมาเรียนในเวลาปกติได้มีโอกาสศึกษาต่อในปีต่อมา คณะต่างๆ ได้เปิดการเรียนการสอนภาคพิเศษในกรุงเทพมหานครมากขึ้น
 • type-icon

  การฝึกอบรมเพื่อการพัฒนา 

  สำนักบรรณสารการพัฒนา (สำนักบรรณสารการพัฒนา, 2021-09)

  ในยุคเริ่มต้นของการก่อตั้งสถาบันมีหน่วยราชการไม่กี่แห่งที่ฝึกอบรมนักบริหารระดับสูงซึ่งสถาบันดำเนินการฝึกอบรมโดยคณะและสำนักในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องใน พ.ศ.2555 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานชื่อใหม่แก่สำนักฝึกอบรมว่า "สำนักสิริพัฒนา” หมายถึง สำนักที่มีหน้าที่จัดการพัฒนาอันดียิ่งเป็นสิริมงคลอย่างหาที่เปรียบมิได้แก่สถาบัน และเจ้าหน้าที่ทุกคน
 • type-icon

  การวิจัยเพื่อต่อยอดความรู้ 

  สำนักบรรณสารการพัฒนา (สำนักบรรณสารการพัฒนา, 2021-09)

  การวิจัย เป็นสิ่งจำเป็นและขาดไม่ได้ในสถาบันการศึกษาระดับสูง และเป็นการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์แก่ผู้ทำวิจัย สถาบันเล็งเห็นความสำคัญของการวิจัยได้จัดตั้งกองทุนส่งเสริมงานวิจัยเพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้บุคลากรทั้งคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ให้
 • type-icon

  การศึกษาระดับปริญญาเอกและวิทยาลัยนานาชาติ 

  สำนักบรรณสารการพัฒนา (สำนักบรรณสารการพัฒนา, 2021-12)

  การเปิดสอนระดับปริญญาเอกและวิทยาลัยนานาชาติของสถาบันซึ่งเป็นการเตรียมพร้อมรับการพัฒนาในระดับภูมิภาคเช่นAECและในระดับโลกต่อไปในอนาคต
 • type-icon

  กำเนิดนิด้า 

  สำนักบรรณสารการพัฒนา (สำนักบรรณสารการพัฒนา, 2021-08)

  กำเนิดนิด้า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • Thumbnail

  ของที่ระลึก 1 : Indianensis Universitatis Singillum 

  สำนักบรรณสารการพัฒนา (สำนักบรรณสารการพัฒนา, 2022-04)

  ของที่ระลึกจาก Indianensis Universitatis Singillum
 • Thumbnail

  ของที่ระลึก 2 : Indianensis Universitatis Singillum 

  สำนักบรรณสารการพัฒนา (สำนักบรรณสารการพัฒนา, 2022-04)

  ของที่ระลึกจาก Indianensis Universitatis Singillum
 • Thumbnail

  ของที่ระลึก 3 : Indianensis Universitatis Singillum 

  สำนักบรรณสารการพัฒนา (สำนักบรรณสารการพัฒนา, 2022-04)

  ของที่ระลึกจาก Indianensis Universitatis Singillum
 • Thumbnail

  ของที่ระลึก 4 

  สำนักบรรณสารการพัฒนา (สำนักบรรณสารการพัฒนา, 2022-04)

  ของที่ระลึก
 • Thumbnail

  ของที่ระลึกงานเปิดพิพิธภัณฑ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

  สำนักบรรณสารการพัฒนา (สำนักบรรณสารการพัฒนา, 2022-04)

  ของที่ระลึกงานเปิดพิพิธภัณฑ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • Thumbnail

  เข็มกลัดเน็กไทสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

  สำนักบรรณสารการพัฒนา (สำนักบรรณสารการพัฒนา, 2022-03)

  เข็มกลัดเน็กไทสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , ผู้บริจาควัตถุ : คุณวิริยะ โฆษิตานนท์
 • type-icon

  ค้นหา ยกระดับ โฆษณาไทย 

  สำนักบรรณสารการพัฒนา (สำนักบรรณสารการพัฒนา, 2021-09)

  เมื่อวงการโทรทัศน์พัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว ภาพยนตร์โฆษณามีผลกระทบต่อสังคมมากขึ้น สถาบันการศึกษา 3 แห่ง ได้แก่ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รวบรวมภาพยนตร์โฆษณา 10 เรื่องเด่นในแต่ละปี เพื่อเขียนเป็นบทความลงในวารสาร ต่อมาได้พัฒนาจนกลายเป็นการประกวดโฆษณายอดเยี่ยมประจำปี2519 และใน พ.ศ.2524 ได้ขยายเป็นการประกวดโฆษณายอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย หรือ TACT Award
 • type-icon

  ค้นหา สืบเสาะ รวบรวม ศูนย์ข่าวจีระ บุญมาก 

  สำนักบรรณสารการพัฒนา (สำนักบรรณสารการพัฒนา, 2021-09)

  เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2535 ประชาชนชุมนุมขับไล่เผด็จการบนถนนราชดำเนิน เหตุการณ์ทวีความรุนแรงและจบลงด้วยการสลายการชุมนุมในคืนวันที่ 17 พฤษภาคม หลังจากนั้นมีผู้ร่วมชุมนุมบาดเจ็บ ถูกจับกุมและสูญหาย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ได้จัดตั้ง “ศูนย์ข่าว จีระ บุญมาก”เพื่อเป็นศูนย์ประสานงานในการสืบหาคนหาย โดยให้เจ้าหน้าที่ของสถาบันเป็นอาสาสมัครตลอด24ชั่วโมง
 • type-icon

  ค่าFTคำนวณค่าไฟฟ้าด้วยราคาเป็นธรรม 

  สำนักบรรณสารการพัฒนา (สำนักบรรณสารการพัฒนา, 2021-11)

  ในอดีตการไฟฟ้าคิดอัตราค่าไฟฟ้าจากต้นทุนการผลิตและกำไรโดยมีมติคณะรัฐมนตรีประกาศขึ้นค่าไฟฟ้าทุกครั้งแต่ในทศวรรษ2520ราคาน้ำมันในตลาดโลกสูงขึ้นอย่างรวดเร็วส่งผลให้ประเทศไทยต้องประกาศขึ้นค่าไฟฟ้าหลายครั้งรศ.ดร.วิชิตหล่อจีระชุณห์กุลและรองศาสตราจารย์ดร.ธีระพงษ์วิกิตเศรษฐได้เสนอสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ(Ft)ซึ่งเป็นวิธีการคำนวณที่ปรับเปลี่ยนไปตามต้นทุนที่แท้จริงเพื่อให้สามารถปรับค่าไฟฟ้าได้ทันการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของราคาเชื้อเพลิง
 • Thumbnail

  โครงการ NIDA Smart Compact City (1) 

  สำนักบรรณสารการพัฒนา (สำนักบรรณสารการพัฒนา, 2022-03)

  โครงการ NIDA Smart Compact City เมืองอัจฉริยะ หรือ Smart City เป็นรูปแบบการพัฒนาเมืองที่มีทรัพยากรจำกัดและก่อให้เกิดปัญหา นำไปสู่การส่งเสริมให้ชุมชนเมืองมีระบบการขนส่งและการใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพชีวิตที่ดี ประกอบกับการนำเทคโนโลยีมาช่วยบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งนิด้าได้นำแนวคิดเมืองอัจฉริยะมาปรับใช้ภายในสถาบันทั้งหมด 8 มิติ ได้แก่ 1. พลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy) 2. การสัญจรอัจฉริยะ (Smart Mobility) 3. ชุมชนอัจฉริยะ (Smart Community) 4. สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment) 5. เศรษฐกิจอัจฉริยะ (Smart ...
 • Thumbnail

  โครงการ NIDA Smart Compact City (2) 

  สำนักบรรณสารการพัฒนา (สำนักบรรณสารการพัฒนา, 2022-03)

  โครงการ NIDA Smart Compact City เมืองอัจฉริยะ หรือ Smart City เป็นรูปแบบการพัฒนาเมืองที่มีทรัพยากรจำกัดและก่อให้เกิดปัญหา นำไปสู่การส่งเสริมให้ชุมชนเมืองมีระบบการขนส่งและการใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพชีวิตที่ดี ประกอบกับการนำเทคโนโลยีมาช่วยบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งนิด้าได้นำแนวคิดเมืองอัจฉริยะมาปรับใช้ภายในสถาบันทั้งหมด 8 มิติ ได้แก่ 1. พลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy) 2. การสัญจรอัจฉริยะ (Smart Mobility) 3. ชุมชนอัจฉริยะ (Smart Community) 4. สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment) 5. เศรษฐกิจอัจฉริยะ (Smart ...
 • Thumbnail

  โครงการ NIDA Smart Compact City (3) 

  สำนักบรรณสารการพัฒนา (สำนักบรรณสารการพัฒนา, 2022-03)

  โครงการ NIDA Smart Compact City เมืองอัจฉริยะ หรือ Smart City เป็นรูปแบบการพัฒนาเมืองที่มีทรัพยากรจำกัดและก่อให้เกิดปัญหา นำไปสู่การส่งเสริมให้ชุมชนเมืองมีระบบการขนส่งและการใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพชีวิตที่ดี ประกอบกับการนำเทคโนโลยีมาช่วยบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งนิด้าได้นำแนวคิดเมืองอัจฉริยะมาปรับใช้ภายในสถาบันทั้งหมด 8 มิติ ได้แก่ 1. พลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy) 2. การสัญจรอัจฉริยะ (Smart Mobility) 3. ชุมชนอัจฉริยะ (Smart Community) 4. สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment) 5. เศรษฐกิจอัจฉริยะ (Smart ...
 • Thumbnail

  โครงการ NIDA Smart Compact City (4) 

  สำนักบรรณสารการพัฒนา (สำนักบรรณสารการพัฒนา, 2022-03)

  โครงการ NIDA Smart Compact City เมืองอัจฉริยะ หรือ Smart City เป็นรูปแบบการพัฒนาเมืองที่มีทรัพยากรจำกัดและก่อให้เกิดปัญหา นำไปสู่การส่งเสริมให้ชุมชนเมืองมีระบบการขนส่งและการใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพชีวิตที่ดี ประกอบกับการนำเทคโนโลยีมาช่วยบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งนิด้าได้นำแนวคิดเมืองอัจฉริยะมาปรับใช้ภายในสถาบันทั้งหมด 8 มิติ ได้แก่ 1. พลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy) 2. การสัญจรอัจฉริยะ (Smart Mobility) 3. ชุมชนอัจฉริยะ (Smart Community) 4. สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment) 5. เศรษฐกิจอัจฉริยะ (Smart ...