Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    ประสิทธิผลของการพัฒนาจิตเชิงบวกต่อความตั้งใจที่จะดูแลผู้สูงอายุ ในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 

    อดิศา วสวานนท์; ดุจเดือน พันธุมนาวิน (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2019)

         การวิจัยเรื่องนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาประสิทธิผลของการพัฒนาจิตเชิงบวกต่อความตั้งใจที่จะดูแลผู้สูงอายุ โดยการส่งเสริมทัศนคติที่ดีที่จะดูแลผู้สูงอายุ และการพัฒนาการมองโลกในแง่ดี ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย และเพื่อศึกษาสาเหตุสมทบทางด้านจิตลักษณะและสถานการณ์ที่เกี่ยวกับความตั้งใจที่จะดูแลผู้สูงอายุ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 4 และ 5 จำนวน 6 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 472 คน ซึ่งเป็นนักเรียนเพศชาย จำนวน 211 คน (ร้อยละ 44.7) นักเรียนเพศหญิง จำนวน 261 คน (ร้อยละ 55.3) เป็นนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน ...