Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    การบำบัดน้ำเสียด้วยอีเอ็มก้อน : กรณีศึกษาน้ำเสียตัวอย่างจากคลองแสนแสบ 

    อิสริยะ ริยะขัน; ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2013)

    การบำบัดน้ำเสียด้วยอีเอ็มก้อน:กรณีศึกษาน้ำเสียตัวอย่างจากคลองแสนแสบ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการเติมอีเอ็มก้อนในอัตราส่วนที่แตกต่างกัน ได้แก่ น้ำเสียตัวอย่างเปล่า, 2.00 : 100, 4.00 : 100 และ 6.00 : 100 ในการบำบัดน้ำเสียในระยะเวลา 3,6 และ 9 วัน เพื่อวัด ประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียโดยใช้ตัวชี้วัด ได้แก่ อุณหภูมิ ความเป็นกรดเป็นด่าง ค่าบีโอดี ปริมาณแอมโมเนีย ปริมาณไนเตรต ปริมาณปรอท ตะกั่ว แคดเมียม และปริมาณแบคทีเรียกลุ่ม โคลิฟอร์ม โดยมีการออกแบบการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized Design) มีการจัดรูปแบบ 4×3 Factorial Arrangementจำนวน ...