Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    การเปรียบเทียบความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านตัวแทนและผ่านธนาคารพาณิชย์ 

    เกรียงไกร ธนากรไพศาล; ปรีชา วิจิตรธรรมรส, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2012)

    งานวิจัยครั้งนี้ได้ทำการเปรียบเทียบความพึงพอใจของลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อ การซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านตัวแทนและผ่านธนาคารพาณิชย์และศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความ พึงพอใจที่มตี่อการซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตในแต่ละช่องทางโดยขอบเขตประชากรคือลูกค้าที่ซื้อ ประกันชีวิตแล้วที่เป็นคนวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุตั้งแต่20 ปีขึ้นไปโดยใช้วิธีการ สุ่มตัวอย่างหลายขั้น (Multistage Random Sampling) แล้วใช้แบบสอบถาม เก็บข้อมูลตัวอย่าง จํานวนทั้งหมด 400คน และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช t–test, F–test และการเปรียบเทียบเชิงพหุ จากตัวอย่างลูกค้าที่ซื้อกรมธรรม ...