Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    การประเมินองค์การแห่งการเรียนรู้ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

    เกศรี ลีลาศรีบรรจง; โกวิทย์ กังสนันท์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2011)

    การวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาถึงสถานภาพการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสํานักงาน พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ซึ่งครอบคลุมการศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการ ดําเนินงาน และประเมินการรับรู้ของบุคลากรเกี่ยวกับการพัฒนาองค์การไปสู่การเรียนรู้ของ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยศึกษาตามแนวทางการพัฒนาองค์การ แห่งการเรียนรู้ของ Michael J. Marquardt ใน 5 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านการเรียนรู้ ด้านองค์การ ด้านคน ด้านความรู้และด้านเทคโนโลยีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ บุคลากรที่ปฏิบัติงานใน สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ...