Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    ปัจจัยและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การสมรรถนะสูงกรณีศึกษา: การยางแห่งประเทศไทย 

    ณัฐฐศรัณฐ์ มังคละนาเคศวร; บุญอนันต์ พินัยทรัพย์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2019)

    การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อการเป็นองค์การสมรรถนะสูงของการยางแห่งประเทศไทยตามปัจจัยส่วนบุคคล 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก ปัจจัยภายในองค์การ ปัจจัยความเกี่ยวข้องในงานและองค์การ และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กับการเป็นองค์การสมรรถนะสูงของการยางแห่งประเทศไทย 3) เพื่อศึกษาอิทธิพลปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก ปัจจัยภายในองค์การ ปัจจัยความเกี่ยวข้องในงานและองค์การ และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การสมรรถนะสูงของการยางแห่งประเทศไทย 4) เพื่อเสนอแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ใ ...