Now showing items 1-2 of 2

 • Thumbnail

  เมื่อปปช.บังคับให้ใครต่อใครต้องยื่นบัญชีทรัพย์สิน 

  เมธี ครองแก้ว (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2018-11-12)

  ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช.เรื่องกำหนดตำแหน่งของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา 102 ของ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 เริ่มส่งผลให้มีการแสดงออกของผู้ที่ถูกกระทบอย่างกว้างขวาง โดยอย่างน้อยคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 4 คนได้ลาออกจากตำแหน่งแล้ว และขณะเดียวกันก็มีความเคลื่อนไหวจากมหาวิทยาลัยของรัฐหลายแห่ง ที่นายกสภาและกรรมการสภามหาวิทยาลัยคัดค้านการต้องตกอยู่ในข่ายต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินด้วย
 • Thumbnail

  วิษณุ แย้มคุยปปช. แบ่ง 3 กลุ่มยื่นบัญชีลั่นไม่มีทางใช้ม.44 เข้าข่ายแทรกแซง! 

  Unknown author (สำนักพิมพ์มติชน, 2018-12-07)

  ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช) เกี่ยวกับการยื่นแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ในเรื่องนี้ พ.ต.อ.ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา รักษาการแทนรองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือนิด้า กล่าวว่า นิด้าได้ทำหนังสือหารือไปยัง ป.ป.ช.กรณีในวันที่ประกาศ ป.ป.ช.มีผลบังคับใช้ กรรมการสภาสถาบันที่กำลังจะครบวาระการดำรงตำแหน่งและต้องปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ถือเป็นผู้ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินตามประกาศหรือไม่ และป.ป.ช.มีหนังสือตอบกลับมาว่า ผู้ที่ดำรงตำแหน่งนายกสภา และกรรมการสภาสถาบันที่ครบวาระและต้องปฏิบัติหน้าที่ต่อจนกว่าจะได้ผู้ดำรงตำแหน่งใ ...