Now showing items 1-3 of 3

 • Thumbnail

  การเข้ามีส่วนร่วมของประชาชนในการศึกษาประชาบาล 

  เถกิงศักดิ์ พัฒโน; ไพบูลย์ ช่างเรียน, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1971)

  วัตถุประสงค์ของวิทยานิพนธ์เพื่อศึกษาค้นคว้าว่าการบริหารงานศึกษาประชาบาลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นไปตามมูลเหตุข้อหนึ่งที่ว่า โอนให้ท้องถิ่นจัดทำเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นเข้ามีส่วนร่วมในการบริหารงานศึกษาเพียงไรหรือไม่ และมีสาเหตุหรืออุปสรรคควรแก้ไขอย่างใด ศึกษาเฉพาะลักษณะโครงสร้างขององค์การและแง่วิธีที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดบริหารการศึกษาประชาบาลตามตัวบทกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการควบคุมส่งเสริมของส่วนกลาง แสดงให้เห็นแนวความคิดเกี่ยวกับการให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในท้องถิ่น ความพยายามของรัฐบาลไทยที่จะส่งเสริมหรือชักจูงให้ ...
 • Thumbnail

  การบริหารการศึกษาประชาบาลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด : ศึกษาเฉพาะกรณีทัศนคติของครูประชาบาลจังหวัดนนทบุรี 

  พนัศ ศกุนตนาค; ไพบูลย์ ช่างเรียน, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1973)

  เป็นการศึกษาถึงอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด การจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และศึกษาถึงทัศนคติของครูที่มีต่อการจัดองค์การ การบริหารงานบุคคล การบริหารการเงิน และการบริหารด้านวิชาการ เริ่มแรกผู้เขียนกล่าวถึงความเป็นมาของการศึกษาประชาบาล และการจัดการศึกษาประชาบาลในปัจจุบัน กล่าวถึงสภาพท้องที่ การปกครอง สถิติเกี่ยวกับการศึกษาของจังหวัดนนทบุรี และการบริหารงานการศึกษาประชาบาลที่เป็นจริง โดยการสัมภาษณ์ สังเกต สอบถาม ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการศึกษาประชาบาลโดยตรง ต่อจากนั้นจึงศึกษาถึงทัศนคติของครูประชาบาลโดยแบ่งการศึกษาออกเป็นห้าตอน ...
 • Thumbnail

  การวิเคราะห์การบริหารการศึกษาประชาบาลในหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด : ศึกษาเฉพาะจังหวัดหนึ่งในภาคกลาง 

  ธรรมนูญ ตัณฑะเตมีย์; สมพร แสงชัย, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1971)

  การบริหารการศึกษาประชาบาลเฉพาะที่เป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยตรง และเป็นการศึกษาเฉพาะจังหวัดเดียวในภาคกลาง โดยศึกษาโครงสร้างและกลไกขององค์การบริหารส่วนจังหวัด การดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และข้อขัดข้องในการบริหารการศึกษาประชาบาล พฤติกรรมของข้าราชการส่วนจังหวัด พฤติกรรมของหน่วยราชการส่วนกลางในการควบคุมและประสานงาน พฤติกรรมของสมาชิกสภาจังหวัดในการควบคุมการบริหารการศึกษาประชาบาล พร้อมทั้งผลและสาเหตุของพฤติกรรมเช่นนั้น ตลอดจนศึกษากรณีการเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลในวงการบริหารการศึกษาประชาบาลครั้งใหญ่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ทำการศึกษา ...