Now showing items 1-2 of 2

 • Thumbnail

  การรับรู้กับการปรับตัวของเกษตรกรต่อความแปรปรวนของภูมิอากาศ: ศึกษาพื้นที่ภัยแล้งซ้ำซาก ตำบลหนองพระ จังหวัดพิจิตร 

  จิรัชยา ศิริเลขอนันต์; วิชชุดา สร้างเอี่ยม (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2019)

  การศึกษานี้อาศัยวิธีวิทยาทฤษฎีฐานรากในการศึกษากระบวนการรู้คิดและเงื่อนไขที่กำหนดการรับรู้ความเสี่ยงและความสามารถในการปรับตัวของเกษตรกรต่อความแปรปรวนของภูมิอากาศ โดยมีวัตถุประสงค์ ก) เพื่อศึกษาการรับรู้ความเสี่ยงและความสามารถในการปรับตัวของเกษตรกรต่อความแปรปรวนของภูมิอากาศ ข) เพื่อศึกษาแบบแผนการปรับตัวของเกษตรกรที่เกิดขึ้นจากแนวโน้มการรับรู้ และ ค) เพื่ออธิบายแบบแผนการรับรู้และปรับตัวของเกษตรกรต่อความแปรปรวนของภูมิอากาศ การเก็บข้อมูลใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกแบบไม่มีโครงสร้างกับกลุ่มผู้ให้ข้อมูล คือ เกษตรกรที่ปลูกข้าวเป็นหลักนอกเขตชลประทานที่ประสบกับ ...
 • Thumbnail

  เครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี 

  ธีรพล พงษ์บัว; อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2018)

  การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษากระบวนการที่ก่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี 2) ศึกษารูปแบบเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ผู้วิจัยใช้แนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสังเกตการณ์เพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจัยที่กำหนดไว้ ผลการศึกษาพบว่า กระบวนการที่ก่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรมี ดังนี้ 1) บริบทพื้นที่ คือ ปัญหาเรื่องน้ำสำหรับการเกษตรของจังหวัดอุบลราชธานี ...