Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    มองความคิดและจุดยืนทางการเมืองของคนไทยผ่านการเลือกตั้ง 

    พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (ผู้จัดการสุดสัปดาห์ 360 ํ, 2562-05-18)

    การจัดตั้งรัฐบาลมีความผันผวนเพราะว่าไม่มีพรรคการเมืองฝ่ายใดได้เสียงข้างมากอย่างเด็ดขาดในการเลือกตั้ง ซึ่งเป็นผลมาจากการใช้ระบบเลือกตั้งแบบจัดสรรปันส่วนผสม การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ทำให้ความคิดทางการเมืองแบบเสรีนิยมเชิงวัฒนธรรมขยายตัวในกลุ่มคนรุ่นใหม่ และกลุ่มอำนาจอนุรักษนิยมแบบจารีตออกแบบรัฐธรรมนูญเพื่อดำรงอำนาจต่อไปผ่านกลไกวุฒิสภา อย่างไรก็ตามระบบการเลือกตั้งแบบจัดสรรปันส่วนผสมทำให้ความหลากหลายทางความคิดและจุดยืนทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของคนในสังคมไทยแสดงออกมาผ่านพรรคการเมืองที่พวกเขาเลือก การเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาทำให้เราเข้าใจ ...