Now showing items 1-3 of 3

 • Thumbnail

  การบริหารงานตามโครงการพัฒนาการศึกษาของกรมการฝึกหัดครู : ศึกษาเฉพาะกรณี : โครงการผลิตครูปริญญาและครูประกาศนียบัตร 

  สุริยัน นนทศักดิ์; ขัตติยา กรรณสูต, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1967)

  ศึกษาถึงวิวัฒนาการของการฝึกหัดครู เริ่มตั้งแต่โรงเรียนการฝึกหัดครูสมัยรัชกาลที่ 5 เหตุผลที่ต้องให้มีการพัฒนาการศึกษาซึ่งเกี่ยวกับการผลิตครู ศึกษาถึงแผนการศึกษาของชาติและการศึกษาภาคบังคับ เพื่อให้ทราบปริมาณงานซึ่งกรมการฝึกหัดครูจะต้องรับผิดชอบ พิจารณาโครงการพัฒนาการศึกษาของกรมการฝึกหัดครูซึ่งมี 3 โครงการ แต่เลือกศึกษาเฉพาะ 2 โครงการที่เกี่ยวกับการผลิตครู โดยกล่าวถึงวัตถุประสงค์ นโยบาย และแผนงาน พร้อมกับวิจารณ์เกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคข้อขัดข้องต่าง ๆ แล้วชี้แจงให้เห็นว่าโครงการทั้ง 2 ได้รับผลสำเร็จตามความมุ่งหมายมากน้อยเพียงใด พร้อมกับเปรียบเทียบ ...
 • Thumbnail

  กำลังขวัญในการปฏิบัติงานของครูเทศบาลนครกรุงเทพ 

  บุญสิน จตุรพฤกษ; ชุบ กาญจนประกร, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1966)

  วัตถุประสงค์ในการศึกษากำลังขวัญในการปฏิบัติงานของครูเทศบาลนครกรุงเทพที่โอนมาจากกระทรวงศึกษาธิการครั้งนี้ ก็เพื่อที่จะสามารถทราบว่าในการเปลี่ยนแปลงสังกัดตัวครูที่โอนมาจากกระทรวงศึกษาธิการ มาขึ้นกับเทศบาล มีกำลังขวัญในการปฏิบัติงานอย่างไร เพื่อที่เทศบาลนครกรุงเทพจะได้นำผลการวิจัยครั้งนี้มาพิจารณาแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ถ้ามี และในขณะเดียวกัน เมื่อรัฐบาลจะดำเนินการโอนโรงเรียนประชาบาลไปให้องค์การบริหารส่วนเทศบาลดำเนินการก็จะได้เป็นแนวทางแก้ปัญหาในทำนองเดียวกันที่อาจเกิดขึ้น
 • Thumbnail

  บรรยากาศองค์การกับความพอใจในงานของครูโรงเรียนมัธยมเพื่อพัฒนาชนบท 

  วุฒินนท์ วิมลศิลป์; สากล จริยวิทยานนท์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1990)

  วัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้มี 4 ประการคือ (1) เพื่อศึกษาระดับความพอใจในงานของครูโรงเรียนมัธยมเพื่อพัฒนาชนบท (2) เพื่อศึกษาระดับการรับรู้บรรยากาศองค์การของครูโรงเรียนมัธยมเพื่อพัฒนาชนบท (3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับความพอใจในงานของครูโรงเรียนมัธยมเพื่อพัฒนาชนบท และ (4)เพื่อศึกษาเปรียบเทียบระดับความพอใจในงานของครูโรงเรียนมัธยมเพื่อพัฒนาชนบทในระดับอำเภอและตำบล