Now showing items 1-2 of 2

 • Thumbnail

  การปลูกฝังทักษะทางการเงินในเด็ก 

  สรศาสตร์ สุขเจริญสิน (โพสต์ พับลิชชิง, 2015-01-12)

  การสร้างพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับทักษะทางการเงินก็คือ ความมีวินัยและความสม่ำเสมอ ซึ่งเป็นรากฐานด้านพฤติกรรมที่สำคัญในการสร้างให้เด็กๆ มีพฤติกรรมที่ดี และส่งเสริมให้มีการออมและลงทุนตลอดเวลา
 • Thumbnail

  ทักษะทางการเงินกับการพัฒนาตลาดการเงิน 

  สรศาสตร์ สุขเจริญสิน (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2014-09-08)

  การที่จะพัฒนาตลาดการเงินและตลาดทุนให้มีความก้าวหน้าและยั่งยืน เราควรสร้างรากฐานในเรื่องทักษะทางการเงินให้กับคนในประเทศก่อนเป็นอันดับแรก เพราะหากคนในประเทศมีความรู้และมีทักษะทางการเงินที่ดีแล้ว ก็จะทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีตามไปด้วย