Now showing items 1-4 of 4

 • Thumbnail

  กระบวนการพัฒนาตนเองเพื่อเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจรายย่อย : กรณีศึกษาร้านขนมที่ดำเนินธุรกิจระดับยืนได้มั่นคง ณ เสรีมาร์เก็ต 

  ปรัชญา คณาภูเศรษฐ์; จิรประภา อัครบวร, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2006)
 • Thumbnail

  การมีส่วนร่วมของสตรีระดับผู้บริหารในการประกอบธุรกิจขนาดย่อมในกรุงเทพมหานคร 

  วารี เจริญกุลไชย; จิระพร บูรณสิน, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1994)

  การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะการมีส่วนร่วมของผู้บริหารกิจการธุรกิจขนาดย่อม โดยเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการประกอบธุรกิจ ระหว่างผู้บริหารกิจการที่เป็นเพศชายและผู้บริหารกิจการที่เป็นเพศหญิง รวมทั้งศึกษาปัจจัยที่คาดว่า จะมีผลต่อการมีส่วนร่วมในการประกอบธุรกิจขนาดย่อมของผู้บริหารกิจการทั้งชาย และหญิง ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา การได้รับการยอมรับว่าเป็นส่วนหนึ่งของสถานประกอบการ การได้รับการยกย่องจากการทำงานในสถานประกอบการนั้น การได้รับการพัฒนาศักยภาพจากการทำงานในสถานประกอบการนั้น และระยะเวลาปฏิบัติงานในสถานประกอบการนั้น
 • Thumbnail

  บทบาทของรัฐบาลในการส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดย่อม : ศึกษาเฉพาะกรณีการบริหารงานตามโครงการเงินกู้เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดย่อม 

  เสถียร ลำสมุทร; สุระ สนิทธานนท์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1968)

  ส่วนใหญ่ของวิทยานิพนธ์ เป็นการศึกษางานในหน้าที่ของสำนักงานเงินกู้เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดย่อม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ธนาคารกรุงไทยจำกัด และกระทรวงการคลัง เนื่องจากการบริหารงานตามโครงการเงินกู้นี้ หน่วยราชการและหน่วยงานดังกล่าวมีหน้าที่ร่วมกัน และประสานงานปฏิบัติหน้าที่โดยมีคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดย่อม แต่งตั้งโดยคณะรัฐมนตรี มีหน้าที่ตัดสินชี้ขาดการให้เงินกู้ ออกระเบียบกฎเกณฑ์ และมีอำนาจกำหนดประเภทอุตสาหกรรม อยู่นอกหรือในวงที่ต้องการช่วยเหลือ
 • Thumbnail

  ปัญหาการบริหารงานส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดย่อมในประเทศไทย 

  ศิริ ผาสุก; ไพเราะ ไพรอนันต์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1968)

  เป็นการศึกษาการบริหารงานอุตสาหกรรมขนาดย่อมของรัฐ เฉพาะนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมอุตสาหกรรม ทั้งในรูปที่เป็นตัวบทกฎหมายและแผนพัฒนาเศรษฐกิจ ศึกษาการบริหารงานตามแผนทั้งในรูปคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และศึกษาการบริหารของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมซึ่งมีหน้าที่โดยตรงต่อการส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดย่อมเท่านั้น ส่วนปัญหาการบริหารอื่น ๆ ผู้เขียนมิได้นำมากล่าวถึง.