Now showing items 1-2 of 2

 • Thumbnail

  Strategic CFO กับนวัตกรรมทางการเงิน เพื่อการเติบโตในยุคประเทศไทย 4.0 (1) 

  สรศาสตร์ สุขเจริญสิน (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2016-08-08)

  CFO มีส่วนสำคัญในการช่วยกำหนดกลยุทธ์การเติบโตขององค์การร่วมกับผู้นำสูงสุดขององค์การในยุคประเทศไทย 4.0 ว่าจะวางกลยุทธ์ขององค์การให้เติบโตไปในทิศทางใด บางครั้ง CFO อาจเป็นคนริเริ่มโครงการต่างๆ ที่เห็นว่าเป็นประโยชน์กับองค์การอีกด้วย เพราะ CFO เป็นผู้รู้สถานะทางการเงินขององค์การมากกว่าใคร และจะต้องสร้างความมั่นใจให้กับองค์การว่ากระแสเงินสดจะมีเพียงพอกับความต้องการเงินทุนของโครงการในปัจจุบันและอนาคต
 • Thumbnail

  Strategic CFO กับนวัตกรรมทางการเงิน เพื่อการเติบโตในยุคประเทศไทย 4.0 (2) 

  สรศาสตร์ สุขเจริญสิน (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2016-08-15)

  นวัตกรรมทางการเงินหลากหลายรูปแบบสามารถนำมาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและตอบสนองการเติบโตให้กับองค์การได้ เช่น การทำธุรกรรมการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ เป็นวิวัฒนาการทางการเงินอย่างหนึ่งที่ช่วยให้องค์การทั้งภาครัฐและเอกชนสามารถนำสินทรัพย์ที่มีอยู่ไปหนุนหลังการออกหลักทรัพย์ ซึ่งผู้ลงทุนสามารถนำไปขายต่อได้โดยมีสภาพคล่องสูงขึ้น