Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    กำลังขวัญในการปฏิบัติงานของนักวิชาการ : ศึกษาเฉพาะกรณีนักวิชาการสถานวิจัยประมงทะเล 

    สุชน จูฑาทิพย์; ณัฐพล ขันธไชย, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1972)

    ศึกษาสภาพกำลังขวัญในการปฏิบัติงานของนักวิชาการสถานวิจัยประมงทะเล เพื่อพิจารณาว่า นักวิชาการที่มีกำลังขวัญสูงหรือต่ำนั้นมีส่วนสัมพันธ์กับลักษณะภูมิหลังทางสังคมของนักวิชาการนั้นหรือไม่ และเพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดริเริ่มกับการมีระดับกำลังขวัญสูงในการปฏิบัติงานของนักวิชาการว่ามีความสัมพันธ์ต่อกันหรือไม่อย่างไร ตลอดจนวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้สึกขัดแย้งระหว่างนักวิชาการและผู้บังคับบัญชา กับการมีระดับกำลังขวัญต่ำในการปฏิบัติงานของนักวิชาการว่ามีความสัมพันธ์ต่อกันหรือไม่อย่างไร และประการสุดท้ายเป็นการพิจารณาทัศนคติต่อลักษณะโคร ...