Now showing items 1-3 of 3

 • Thumbnail

  การจัดกลุ่มผู้ลงทุนไทยตามพฤติกรรมการลงทุนใน Bitcoin 

  อังศุธร ศรีกาญจนสอน; พาชิตชนัต ศิริพานิช (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2019)

  การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและจัดกลุ่มผู้ลงทุนไทยตามพฤติกรรมการลงทุนใน Bitcoin โดยอาศัยข้อมูลจากการเก็บรวบรวมแบบสอบถามจากผู้ที่ลงทุนใน Bitcoin จำนวน 389 ราย และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) นอกจากการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) การศึกษานี้จะใช้เทคนิคการวิเคราะห์จัดกลุ่มแบบสองขั้น (Two-step Cluster Analysis) จากผลการศึกษาพบว่า ผู้ลงทุนไทยที่ลงทุนใน Bitcoin ทั้งชายและหญิง มากกว่าร้อยละ 70 มีวัตถุประสงค์หลักของการลงทุนเพื่อเก็งกำไรและเป็นโอกาสเพิ่มรายได้ มีนักลงทุนไม่ถึงร้อยละ 10 ที่ลงทุนโด ...
 • Thumbnail

  ตัวแบบการพยากรณ์ราคาการซื้อ-ขายบิทคอยน์ 

  กิ่งกมล นกงาม; พาชิตชนัต ศิริพานิช (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2019)

  งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์ของการศึกษาเพื่อหาตัวแบบพยากรณ์ราคาการซื้อ-ขายบิทคอยน์ที่เหมาะสม โดยอาศัยปัจจัยภายนอกที่อยู่ในขอบเขตของด้านการเงิน และสินค้าโภคภัณฑ์ 5 กลุ่มใหญ่ ๆ ได้แก่ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ สินทรัพย์ปลอดภัย ราคาน้ำมันดิบ ปริมาณการซื้อ-ขายบิทคอยน์ ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ และอื่น ๆ ซึ่งข้อมูลราคาบิทคอยน์ที่ใช้เป็นข้อมูลรายวันย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2559 ถึง วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2561 โดยจะวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ข้อมูลต่างช่วงกัน เนื่องจากข้อมูลช่วงแรกที่ใช้ในการวิเคราะห์มีช่วงที่มีความผันผวนเพราะเป็นการเปิดตัวบิทคอยน์ในระยะแรก ...
 • Thumbnail

  ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินโดยใช้ระบบบิทคอยน์ 

  กษิดิศ ทองวิเศษสุข; วราภรณ์ วนาพิทักษ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  -