Now showing items 1-3 of 3

 • Thumbnail

  มาเลย์ตั้งกฎเข้าประเทศต้องจ่ายค่ากักตัว 

  Unknown author (มติชน, 2020-05-23)

  ผู้ที่ต้องการเดินทางเข้ามายังประเทศมาเลเซียทุกคนจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการกักตัว และจะต้องลงนามในหนังสือยินยอมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าวก่อนจะเดินทางเข้ามาด้วยมาตรการนี้เป็นหนึ่งในมาตรการที่ดะโต๊ะ สรี อิสมาอิล ซาบรี ยาคอบ รัฐมนตรีอาวุโสของมาเลเซีย
 • Thumbnail

  มาเลย์ผ่อนมาตรการล็อกดาวน์ 

  Unknown author (มติชน, 2020-05-01)

  มาเลเซียเริ่มผ่อนคลายมาตรการคุมเข้ม เพื่อควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 บ้างแล้ว หนึ่งในนั้นเป็นการอนุญาตให้สมาชิก 2 คนในแต่ละครอบครัวสามารถเดินทางด้วยรถยนต์คันเดียวกัน เพื่อออกไปซื้อของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นได้ และยังสามารถออกไปทำธุระจำเป็น หรือการเข้ารับบริการทางการแพทย์ได้ภายในพื้นที่รัศมีไม่เกิน 10 กิโลเมตรจากที่พักและให้อยู่ภายใต้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
 • Thumbnail

  อินเดียยอมขาย 'ไฮดร็อกซีคลอโรควิน'ให้มาเลย์ 

  Unknown author (มติชน, 2020-04-17)

  อินเดียตกลงที่จะขายยาไฮดร๊อกซีคลอโรควิน ซึ่งเป็นยาที่ใช้ในการรักษาโรคมาลาเรียให้แก่มาเลเซียจำนวน 89,100 เม็ด เพื่อนำไปใช้ในการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19