Now showing items 1-20 of 21

 • Thumbnail

  60 ปีรัฐประศาสนศาสตร์นิด้า 

  Unknown author (เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์, 2014-12-08)

  คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) จัดงานเสวนาพิเศษ เรื่อง"กรอบรัฐธรรมนูญและแนวคิดการปฏิรูปกับอนาคตประเทศไทย" เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปีแห่งการสถาปนาคณะรัฐประศาสนศาสตร์
 • Thumbnail

  กิจกรรมเพื่อสังคม 

  Unknown author (บริษัท สารสู่อนาคต, 2017-04-14)

  ผศ.ดร.ณัฐฐา วินิจนัยภาค ผู้อำนวยการหลักสูตร MPA ภาคพิเศษ กรุงเทพฯ และคณะนักศึกษาหลักสูตร MPA รุ่นที่ 20-30 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดกิจกรรมเพื่อสังคม ณ สถานสงเคราะห์เ็ด็กพิการสมองและปัญญา(บ้านราชาวดี) โดยมีทวีโชค ศรีพิณเพราะ ประธานนักศึกษารุ่นที่ 29 เป็นผู้นำคณะร่วมกิจกรรม
 • Thumbnail

  เทรนด์หลักสูตรแห่งอนาคต 

  Unknown author (เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป, 2015-12-27)

  แนวโน้มการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีและโท ถึงเวลาคิดใหม่และออกจากกรอบเดิมๆ มากขึ้น โดยเน้นการทำงานที่ตอบโจทย์กับการเปลี่ยนผ่านเศรษฐกิจ สังคม และภาคธุรกิจเป็นสำคัญ
 • Thumbnail

  นักศึกษาการบริหารจัดการภาครัฐและเอกชน จัดการแข่งขันกอล์ฟประเพณี ครั้งที่ 2 

  Unknown author (สำนักพิมพ์มติชน, 2016-05-02)

  นักศึกษาการบริหารจัดการภาครัฐและเอกชน รุ่นที่ 5 (MPPM) นิด้า จัดการแข่งขันกอล์ฟประเพณี หลักสูตรการบริหารภาครัฐและเอกชน รุ่นที่ 5 (MPPM 5) ครั้งที่ 2 ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
 • Thumbnail

  นิด้าฯ เติมความรู้นักบริหาร หลักสูตร MPA ภาคพิเศษ กทม. 

  Unknown author (โรงพิมพ์พิฆเนศ, 2015-12-10)

  หลักสูตร MPA ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร เป็นหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตที่คอบคลุมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ด้วยการศึกษาแบบพหุวิทยาการที่เน้นการประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางการบริหารกับงานในด้านต่างๆ อย่างบูรณาการ เพื่อแก้ปัญหาและตัดสินใจบนพื้นฐานของวิชาการ เพื่อเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงขององค์กรและสังคม
 • Thumbnail

  ปลัดสอบตกนอ.ฟ้องศาลปกครอง 

  Unknown author (บริษัท วัชรพล, 2015-08-04)

  ปลัดอำเภอและเจ้าพนักงานปกครอง รวม 8 คน เดินทางมายื่นฟ้องประธาน อ.ก.พ.กรมการปกครอง อธิบดีกรมการปกครอง กรมการปกครอง คณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนายอำเภอ ประจำปีงบประมาณ 2557 และคณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า ว่าร่วมกันดำเนินการจัดสอบคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนายอำเภอประจำปีงบประมาณ 2557 ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่ถูกต้อง และไม่เป็นธรรม
 • Thumbnail

  เปิดรับแล้ว'MPPM'นิด้ารุ้น 21 

  Unknown author (สำนักพิมพ์มติชน, 2015-11-04)

  รศ.ดร.มนตรี กล่าวว่า หลักสูตร MPPM เป็นหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนแห่งแรกที่นำความรู้ด้านการบริหารในภาคเอกชนและความรู้ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ในภาครัฐมาบูรณาการเพื่อพัฒนาตนเองสู่การเป็นนักบริหารมืออาชีพที่ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง
 • Thumbnail

  เปิดรับแล้วป.โท "MPPM" นิด้า รุ่นที่ 22 ปรับเนื้อหา เสริม PPP-ไทยแลนด์ 4.0 แถมฟรีหลักสูตรอบรมรองรับ AEC 

  Unknown author (สำนักพิมพ์มติชน, 2016-09-07)

  หลักสูตร MPPM จัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการความรู้ภาควิชาการโดยคณาจารย์ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในระดับศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และอาจารย์ปริญญาเอกกว่า 30 ท่าน เนื้อหาวิชาที่เรียนจะเป็นการผสมผสานระหว่างการบริหารจัดการที่เป็นส่วนของภาครัฐและเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับภาคเอกชนตั้งแต่ เรื่องการเงิน การบัญชี การตลาด เศรษฐกิจและกลยุทธ์ใหม่ๆ ในการบริหารจัดการองค์กรภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง รวมไปถึงเรื่องสังคม การเมือง เทคโนโลยี นโยบายการพัฒนาประเทศ เช่น ไทยแลนด์ 4.0 ดิจิทัล อีโคโนมี่ รวมถึงเรื่องเออีซี ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ...
 • Thumbnail

  เปิดแล้ว หลักสูตร MMM นิด้า รุ่น 66 

  Unknown author (สำนักพิมพ์มติชน, 2017-02-22)

  จุดเด่นของหลักสูตรที่แตกต่างจากหลักสูตรอบรมทั่วไปคือ มีศึกษาดูงานในประเทศด้วย 1 วัน เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้จากสิ่งที่เกดขึ้นจริง เป็น based practice ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในการบริหารจัดการองค์กร หรือธุรกิจ นอกจากนี้ยังได้เครือข่ายทางสังคม ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์โดยตรงจากผู้เข้าอบรมที่มาจากหลากหลายองค์กร
 • Thumbnail

  เปิดแล้ว หลักสูตร MMM นิด้า รุ่น 66 

  Unknown author (สำนักพิมพ์มติชน, 2017-11-16)

  รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ผู้อำนวยการหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน (นิด้า) เผยว่า รศ.ดร.มนตรี กล่าวว่า หลักสูตร MPPM เป็นหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นความรู้ในภาควิชาการจากคณจารย์ของนิด้าซึ่งเป็นคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ซึ่งยังมีนักวิชาการ ซีอีโอจากองค์กรภาครัฐและเอกชนชั้นนำ เช่น ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ "จุดเด่นของหลักสูตร MPPM นอกจากความรู้ด้านทฤษฎีที่เป็นกรอบและกลยุทธืสาารถนำไปใช้ในการบริหารจัดการองค์กร ทั้งในส่วนองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ยังสอดแทรกความรู้ใหม่ๆ เพื่อให้ผู้บริหารยุคใหม่กาวทันต่อการเ ...
 • Thumbnail

  เปิดแล้ว'หลักสูตรMMM'นิด้า สมัครภายใน 5 มี.ค. เปิดเรียน 6 มี.ค. เจ้าของธุรกิจ-เอสเอ็มอี ห้ามพลาด 

  Unknown author (สำนักพิมพ์มติชน, 2016-03-02)

  รศ.ดร.มนตรีเผยจุดเด่นของหลักสูตร MMM ว่า เป็นหลักสูตรที่ไม่เน้นหนักทฤษฎี แต่เน้นความรู้ใหม่ๆ ไปประยุตก์ใช้ในการทำงาน นอกจากนี้ผู้เข้าอบรมจะได้ความรู้และประสบการณ์ กรณีศึกษาต่างๆ จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศ เหมาะสำหรับคนทำงานหรือผู้ประกอบการธุรกิจที่ต้องการเติมเต็มความรู้ ทักษะและเทคนิคใหม่ๆ ด้านการบริหาร
 • Thumbnail

  พี่ช่วยน้อง 

  Unknown author (สำนักพิมพ์มติชน, 2016-03-09)

  นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคพิเศษ) กทม.นิด้ารุ่น 28 จัดกิจกรรม CSR ชื่อโครงการ GSPA พี่ช่วยน้อง ณ มูลนิธิบ้านนกขมิ้น เมื่อเร็วๆ นี้
 • Thumbnail

  'รศ.นิด้า' เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ 

  Unknown author (เก็ต ออน เทคโนโลยี, 2015-01-01)

  ศ.ดร.นิสดารก์ เวชยานนท์ คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมพบปะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์สังคม มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว เพื่อเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
 • Thumbnail

  รัฐประศาสนศาสตร์นิด้า 60 ปีคึกคัก ระดมความคิดยกระดับไทยสู่ประเทศพัฒนาใน 5 ปี 

  Unknown author (บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป, 2015-08-22)

  พล.อ เปรม ติณสูลานนท์ เป็นประธานการสัมมนาวิชการระดับนานาชาติ ในวาระครบรอบ 60 ปี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า หัวข้อเรื่อง "รัฐประศาสนศาสตร์และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"
 • Thumbnail

  รับแล้ว MPPM นิด้า CEO ห้ามพลาด เจาะลึกประเด็น TPP-ไทยแลนด์ 4.0 ดึงเอกชนตะวันออกเรียน รับ ECC 

  Unknown author (สำนักพิมพ์มติชน, 2016-11-23)

  จุดเด่นของหลักสูตร MPPM เป็นหลักสูตรที่ผสมผสานความรู้ด้านการบริหารจัดการทั้งในส่วนของภาครัฐและภาคเอกชน เพราะในโลกของความเป็นจริงรัฐกับเอกชนต้องประสานงานกัน ต้องพึ่งพากัน การได้มาเรียนด้วยกัน ทำให้รู้เขารู้เรา การประสานงานต่างๆ ก็จะคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในส่วนของภาคทฤษฎีจะมีทั้งอาจารย์ของนิด้าและผู้บริหารระดับสูงจากองค์กรภาครัฐและเอกชนชั้นนำมาร่วมสอนและถ่ายทอดประสบการณ์ด้วย
 • Thumbnail

  วบส. หลักสูตรอบรมผู้บริหารระดับสูงของนิด้า เติมความรู้รับการเปลี่ยนแปลงยุคโลกาภิวัตน์ 

  Unknown author (บริษัท วัชรพล, 2019-07-10)

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสต์(นิด้า)คณะรัฐประศาสนศาสตร์ หนึ่งในเสาหลักทางวิชาการของไทย ได้มองเห็นการเปลี่ยนแปลงอยา่งรวดเร็วในด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการแข่งขันทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างรุนแรงทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ บริบทของโลกที่ไร้พรมแดนหรือโลกาภิวัตน์ (Globalization) จึงได้จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "วิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง" (วบส.) ขึ้น เพื่อป้อนความรู้และสิ่งใหม่ๆที่เกิดในสังคม
 • Thumbnail

  วบส.3 รวมใจสร้างโอกาสการศึกษาอย่างยั่งยืน 

  Unknown author (บริษัท วัชรพล, 2019-07-29)

  สมาชิกหลักสูตร"วิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง" (วบส.) รุ่นที่ 3 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ได้ชวนกันทำกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการนำคณะไปร่วมปรับปรุงห้องสมุดและเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยโสก อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี โดยมี พล.ต.ท.ณัฐธร เพราะสุนทร ผู้ช่วย ผบ.ตร.ให้การต้อนรับ
 • Thumbnail

  วบส.รุ่นที่ 4 จัดกิจกรรมสร้างรอยยิ้มให้น้องๆ ที่ขาดแคลน 

  Unknown author (บริษัท วัชรพล, 2020-02-06)

  ผู้เข้าเรียนหลักสูตรวิทยาการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง(วบส.) รุ่นที่ 4 นำโดย รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ผู้อำนวยการหลักสูตร นายสมชัย ศิริวัฒนโชค อดีตปลัดกระรวงคมนาคม ประธาน วบส.รุ่นที่ 4 และเพื่อนๆ เกือบ 100 คน ไปมอบอุปกรณ์การศึกษาและทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนป่าละอู อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
 • Thumbnail

  สัมภาษณ์พิเศษ : รัฐประศาสนศาสตร์'นิด้า' 'WISDOM for Change" 

  Unknown author (เก็ต ออน เทคโนโลยี, 2014-11-05)

  ตลอดระยะเวลา 49 ปี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือนิด้า ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้นำในการวิจัย การจัดการเรียนการสอน และการให้บริการทางวิชาการด้านรัฐประศาสนศาสตร์และด้านการจัดการภาครัฐและเอกชน ทำงานโดยใช้ความรู้ควบคู่คุณธรรมมาโดยตลอด พร้อมกับได้เดินหน้าปรับตัวไปสู่ความเป็น World Class University
 • Thumbnail

  สัมภาษณ์พิเศษ ผศ.ดร.ไพโรจน์ ภัทรนรากุล คณบดี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) 

  Unknown author (เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป, 2016-03-05)

  ภายใต้ปณิธานของนิด้า ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งมานานถึงกึ่งศตวรรษ เพื่อผลิตบุคลากร สร้างผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลงในประเทศไทย เพราะประเทศจะพัฒนาได้ต้องพึ่งพาพลังปัญญาเป็นสำคัญ ซึ่งผลผลิตของบุคลากรที่สำเร็จจากนิด้านั้น หวังว่าจะเป็นพลังไปรับใช้พัฒนาสังคมทั้งภาครัฐ ภาคเศรษฐกิจ และภาคประชาสังคม