Now showing items 1-2 of 2

 • Thumbnail

  การบริหารราชการของอำเภอในเขตเทศบาลนครกรุงเทพ 

  บุญธรรม ทองสังข์; ถนอม ศุขสาตร, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1967)

  อำเภอ ตามความหมายของวิทยานิพนธ์นี้หมายถึง หน่วยงานที่ประกอบขึ้นด้วยนายอำเภอ และส่วนราชการที่กระทรวงทบวงกรมต่าง ๆ ตั้งขึ้นประจำอำเภอ การศึกษาเรื่องการบริหารราชการของอำเภอในเขตเทศบาลนครกรุงเทพนี้มุ่งศึกษาเฉพาะในด้านรูปลักษณะหรือองค์ประกอบอำนาจหน้าที่ของอำเภอโดยทั่ว ๆ ไป กับอำเภอในเขตเทศบาลนครกรุงเทพว่ามีอยู่อย่างไร พร้อมทั้งศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอำนาจหน้าที่ของเทศบาลนครกรุงเทพ และอำเภอที่อยู่ในเขตเทศบาลนี้ว่ามีอยู่ในลักษณะใด
 • Thumbnail

  โครงการจัดตั้งภาคพัฒนาการโยธาของสันนิบาตเทศบาลฯ / โดย สวัสดิ์ แผลงประพันธ์ 

  สวัสดิ์ แผลงประพันธ์; ประทาน คงฤทธิศึกษากร, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1968)

  โครงการจัดตั้งภาคพัฒนาการโยธา เป็นโครงการที่มีความสำคัญยิ่งโครงการหนึ่งของสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เป็นโครงการที่จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้การบริหารงานด้านโยธาของเทศบาลต่าง ๆ เกิดผลดียิ่งขึ้น เป็นโครงการที่จะช่วยให้แต่ละเทศบาลได้รู้จักร่วมมือกันปฏิบัติและช่วยเหลือซึ่งกันและกันปฏิบัติงาน ช่วยให้เทศบาลต่าง ๆ ที่เป็นเทศบาลเล็กและมีรายได้น้อย ได้มีโอกาสใช้เครื่องมือเครื่องจักรกลที่ทันสมัยในการปฏิบัติงานโยธาของตน