Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    การประเมินผลการดำเนินงานกองทุนยาและเวชภัณฑ์ประจำหมู่บ้าน 

    สมจิตร เหลืองสุวรรณ; วิชัย รูปขำดี, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1994)

    กองทุนยาและเวชภัณฑ์ประจำหมู่บ้าน เป็นผลที่เกิดจากกระบวนการในการที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการแก้ไขปัญหา ความขาดแคลนยาจำเป็นของหมู่บ้าน โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเป็นผู้ให้การสนับสนุน จากการดำเนินงานกองทุนยาฯ ตั้งแต่ปี 2520 จนถึงปัจจุบันการสนับสนุนกองทุนยาฯ โดยภาครัฐครอบคลุมพื้นที่จำนวน 62,986 หมู่บ้าน แต่ประชาชนสามารถจัดตั้งกองทุนยาฯ ได้เพียง 35,819 กองทุน คิดเป็นร้อยละ 56.87 จากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่าจำนวนกองทุนยาฯ ที่จัดตั้งไม่ได้ตามเป้าหมายที่จังหวัดได้รับงบประมาณไป การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อศึกษาสถานภาพของกองทุนยาฯ ...