Now showing items 1-20 of 27

 • Thumbnail

  ของที่ระลึก 1 : Indianensis Universitatis Singillum 

  สำนักบรรณสารการพัฒนา (สำนักบรรณสารการพัฒนา, 2022-04)

  ของที่ระลึกจาก Indianensis Universitatis Singillum
 • Thumbnail

  ของที่ระลึก 2 : Indianensis Universitatis Singillum 

  สำนักบรรณสารการพัฒนา (สำนักบรรณสารการพัฒนา, 2022-04)

  ของที่ระลึกจาก Indianensis Universitatis Singillum
 • Thumbnail

  ของที่ระลึก 3 : Indianensis Universitatis Singillum 

  สำนักบรรณสารการพัฒนา (สำนักบรรณสารการพัฒนา, 2022-04)

  ของที่ระลึกจาก Indianensis Universitatis Singillum
 • Thumbnail

  ของที่ระลึก 4 

  สำนักบรรณสารการพัฒนา (สำนักบรรณสารการพัฒนา, 2022-04)

  ของที่ระลึก
 • Thumbnail

  ของที่ระลึกงานเปิดพิพิธภัณฑ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

  สำนักบรรณสารการพัฒนา (สำนักบรรณสารการพัฒนา, 2022-04)

  ของที่ระลึกงานเปิดพิพิธภัณฑ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • Thumbnail

  เข็มกลัดเน็กไทสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

  สำนักบรรณสารการพัฒนา (สำนักบรรณสารการพัฒนา, 2022-03)

  เข็มกลัดเน็กไทสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , ผู้บริจาควัตถุ : คุณวิริยะ โฆษิตานนท์
 • Thumbnail

  โครงการ NIDA Smart Compact City (1) 

  สำนักบรรณสารการพัฒนา (สำนักบรรณสารการพัฒนา, 2022-03)

  โครงการ NIDA Smart Compact City เมืองอัจฉริยะ หรือ Smart City เป็นรูปแบบการพัฒนาเมืองที่มีทรัพยากรจำกัดและก่อให้เกิดปัญหา นำไปสู่การส่งเสริมให้ชุมชนเมืองมีระบบการขนส่งและการใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพชีวิตที่ดี ประกอบกับการนำเทคโนโลยีมาช่วยบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งนิด้าได้นำแนวคิดเมืองอัจฉริยะมาปรับใช้ภายในสถาบันทั้งหมด 8 มิติ ได้แก่ 1. พลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy) 2. การสัญจรอัจฉริยะ (Smart Mobility) 3. ชุมชนอัจฉริยะ (Smart Community) 4. สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment) 5. เศรษฐกิจอัจฉริยะ (Smart ...
 • Thumbnail

  โครงการ NIDA Smart Compact City (2) 

  สำนักบรรณสารการพัฒนา (สำนักบรรณสารการพัฒนา, 2022-03)

  โครงการ NIDA Smart Compact City เมืองอัจฉริยะ หรือ Smart City เป็นรูปแบบการพัฒนาเมืองที่มีทรัพยากรจำกัดและก่อให้เกิดปัญหา นำไปสู่การส่งเสริมให้ชุมชนเมืองมีระบบการขนส่งและการใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพชีวิตที่ดี ประกอบกับการนำเทคโนโลยีมาช่วยบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งนิด้าได้นำแนวคิดเมืองอัจฉริยะมาปรับใช้ภายในสถาบันทั้งหมด 8 มิติ ได้แก่ 1. พลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy) 2. การสัญจรอัจฉริยะ (Smart Mobility) 3. ชุมชนอัจฉริยะ (Smart Community) 4. สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment) 5. เศรษฐกิจอัจฉริยะ (Smart ...
 • Thumbnail

  โครงการ NIDA Smart Compact City (3) 

  สำนักบรรณสารการพัฒนา (สำนักบรรณสารการพัฒนา, 2022-03)

  โครงการ NIDA Smart Compact City เมืองอัจฉริยะ หรือ Smart City เป็นรูปแบบการพัฒนาเมืองที่มีทรัพยากรจำกัดและก่อให้เกิดปัญหา นำไปสู่การส่งเสริมให้ชุมชนเมืองมีระบบการขนส่งและการใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพชีวิตที่ดี ประกอบกับการนำเทคโนโลยีมาช่วยบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งนิด้าได้นำแนวคิดเมืองอัจฉริยะมาปรับใช้ภายในสถาบันทั้งหมด 8 มิติ ได้แก่ 1. พลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy) 2. การสัญจรอัจฉริยะ (Smart Mobility) 3. ชุมชนอัจฉริยะ (Smart Community) 4. สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment) 5. เศรษฐกิจอัจฉริยะ (Smart ...
 • Thumbnail

  โครงการ NIDA Smart Compact City (4) 

  สำนักบรรณสารการพัฒนา (สำนักบรรณสารการพัฒนา, 2022-03)

  โครงการ NIDA Smart Compact City เมืองอัจฉริยะ หรือ Smart City เป็นรูปแบบการพัฒนาเมืองที่มีทรัพยากรจำกัดและก่อให้เกิดปัญหา นำไปสู่การส่งเสริมให้ชุมชนเมืองมีระบบการขนส่งและการใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพชีวิตที่ดี ประกอบกับการนำเทคโนโลยีมาช่วยบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งนิด้าได้นำแนวคิดเมืองอัจฉริยะมาปรับใช้ภายในสถาบันทั้งหมด 8 มิติ ได้แก่ 1. พลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy) 2. การสัญจรอัจฉริยะ (Smart Mobility) 3. ชุมชนอัจฉริยะ (Smart Community) 4. สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment) 5. เศรษฐกิจอัจฉริยะ (Smart ...
 • Thumbnail

  โครงการโรงเรียนสีขาวเพลงประกอบหลักสูตรคบเด็กสร้างชาติ 

  สำนักบรรณสารการพัฒนา (สำนักบรรณสารการพัฒนา, 2022-04)

  โครงการโรงเรียนสีขาวเพลงประกอบหลักสูตรคบเด็กสร้างชาติ หลักสูตรโตไปไม่โกง
 • Thumbnail

  ตราไปรษณียากรที่ระลึกในโอกาศครบรอบ 125 ปี พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ 

  สำนักบรรณสารการพัฒนา (สำนักบรรณสารการพัฒนา, 2022-03)

  ตราไปรษณียากรที่ระลึกในโอกาศครบรอบ125ปีพระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์จัดพิธีสักการะพระอนุสาวรีย์ ณ บริเวณระเบียงด้านหน้าอาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ เนื่องจากวันที่ 25 สิงหาคม 2559 เป็นวันครบรอบ125ปีพระชาตกาลของพระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ประธานคณะกรรมการก่อตั้งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมรำลึกถึงพระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์และเพื่อเผยแพร่ประวัติและผลงานอันเป็นคุณประโยชน์ต่อสถาบันและประเทศชาติ
 • Thumbnail

  ตราไปรษณียากรที่ระลึกในโอกาศครบรอบ 50 ปี ของการก่อตั้งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

  สำนักบรรณสารการพัฒนา (สำนักบรรณสารการพัฒนา, 2022-02)

  ตราไปรษณียากรที่ระลึกในโอกาศครบรอบ50ปีของการก่อตั้งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ "ห้าทศวรรษนิด้า สืบสานพระราชปณิธาน สร้างนักบริหารการพัฒนา"
 • Thumbnail

  บัตรประจำตัวนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ 

  สำนักบรรณสารการพัฒนา (สำนักบรรณสารการพัฒนา, 2022-03)

  บัตรประจำตัวนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , ผู้บริจาควัตถุ : น.ส.เบญจลักษณ์ อินทร์พงษ์พันธ์ุ
 • Thumbnail

  ประกาศนียบัตร Smart Cities - Clean Energy Project : NIDA SMART COMPACT CITY 

  สำนักบรรณสารการพัฒนา (สำนักบรรณสารการพัฒนา, 2022-03)

  CERTIFCATE of APPRECIATION Smart Cities - Clean Energy Project "NIDA SMART COMPACT CITY" , 22 February 2017
 • Thumbnail

  ภาพยนต์สั้นหลักสูตรโตไปไม่โกงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 

  สำนักบรรณสารการพัฒนา (สำนักบรรณสารการพัฒนา, 2022-04)

  ภาพยนต์สั้นหลักสูตรโตไปไม่โกง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 • Thumbnail

  โล่รางวัล Academy for planning & development Ministry of Planning Dhaka,Bangladesh 

  สำนักบรรณสารการพัฒนา (สำนักบรรณสารการพัฒนา, 2022-05)

  โล่รางวัลจาก Academy for planning & development Ministry of Planning Dhaka,Bangladesh - with compliments
 • Thumbnail

  โล่รางวัล IMET เนื่่องในโอกาสครบรอบ 9 ปี มูลนิธิเพื่อสถาบันการศึกษาวิชาการจัดการแห่งประเทศไทย 

  สำนักบรรณสารการพัฒนา (สำนักบรรณสารการพัฒนา, 2022-03)

  โล่รางวัล IMET เนื่องในโอกาสครบรอบ 9 ปีมูลนิธิเพื่อสถาบันการศึกษาวิชาการจัดการแห่งประเทศไทยขอขอบคุณคณะบริหารธุรกิจสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนานักธุรกิจภูมิภาคระหว่างปี 2526 ถึง 2533 มอบให้ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2534
 • Thumbnail

  โล่รางวัล Smart Cities - Clean Energy 

  สำนักบรรณสารการพัฒนา (สำนักบรรณสารการพัฒนา, 2022-03)

  โล่รางวัล Smart Cities - Clean Energy โครงการสนับสนุนการออกแบบเมืองอัจฉริยะ / นิด้า : มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ รู้รักษ์พลังงาน สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน มอบให้ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2560
 • Thumbnail

  โล่รางวัล TACT Awards 

  สำนักบรรณสารการพัฒนา (สำนักบรรณสารการพัฒนา, 2022-03)

  รางวัล TACT Awards รางวัลการประกวดโฆษณายอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย ซึ่งโฆษณาที่ได้รับรางวัลนี้ถือเป็นผลงานที่ได้รับการยกย่องและเป็นแบบอย่างของงานคุณภาพในวงการโฆษณา การมอบรางวัล TACT Awards ได้ดำเนินการต่อเนื่องมานานถึง 29 ปีและยุติลงในปีพ.ศ.2548