Now showing items 107-126 of 176

 • Thumbnail

  รายงานประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

  Unknown author (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2011)

  -
 • Thumbnail

  รายงานประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

  Unknown author (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2012)

  -
 • Thumbnail

  รายงานประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

  Unknown author (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2013)

  -
 • Thumbnail

  รายงานประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

  Unknown author (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)
 • Thumbnail

  รายงานประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

  Unknown author (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  -
 • Thumbnail

  รายงานประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

  Unknown author (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2016)

  -
 • Thumbnail

  รายงานประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

  Unknown author (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  -
 • Thumbnail

  รายงานประจำปี: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักงานอธิการบดี (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2009)
 • Thumbnail

  วัตถุของที่ระลึก : (4/4) 

  สำนักบรรณสารการพัฒนา (สำนักบรรณสารการพัฒนา, 2022)

  วัตถุของที่ระลึก
 • Thumbnail

  วัตถุของที่ระลึก : Indianensis Universitatis Singillum(1/4) 

  สำนักบรรณสารการพัฒนา (สำนักบรรณสารการพัฒนา, 2022)

  วัตถุของที่ระลึกจาก Indianensis Universitatis Singillum
 • Thumbnail

  วัตถุของที่ระลึก : Indianensis Universitatis Singillum(2/4) 

  สำนักบรรณสารการพัฒนา (สำนักบรรณสารการพัฒนา, 2022)

  วัตถุของที่ระลึกจาก Indianensis Universitatis Singillum
 • Thumbnail

  วัตถุของที่ระลึก : Indianensis Universitatis Singillum(3/4) 

  สำนักบรรณสารการพัฒนา (สำนักบรรณสารการพัฒนา, 2022)

  วัตถุของที่ระลึกจาก Indianensis Universitatis Singillum
 • Thumbnail

  วัตถุของที่ระลึกงานเปิดพิพิธภัณฑ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

  สำนักบรรณสารการพัฒนา (สำนักบรรณสารการพัฒนา, 2022)

  วัตถุของที่ระลึก : งานเปิดพิพิธภัณฑ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • type-icon

  วิชาการเพื่อสังคม 

  สำนักบรรณสารการพัฒนา (สำนักบรรณสารการพัฒนา, 2021-09)

  พ.ศ.2520 ประเทศไทยประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจมาแล้ว 3 ฉบับ ส่งผลให้ประเทศไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงในภาคอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็ว สถาบันจึงก่อตั้งศูนย์บริการวิชาการ เป็นศูนย์บริการวิชาการแห่งแรกของสถาบันการศึกษาชั้นสูงในประเทศไทย เพื่อให้คณาจารย์ของสถาบันได้ใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการให้คำแนะนำและปรึกษาแก่ภาครัฐและเอกชน
 • type-icon

  ศูนย์การศึกษาสีคิ้ว 

  สำนักบรรณสารการพัฒนา (สำนักบรรณสารการพัฒนา, 2021-12)

  ศูนย์การศึกษาสีคิ้วจ.นครราชสีมาเป็นศูนย์การศึกษาแห่งแรกที่สถาบันมีอาคารเรียนของตนเองโดยศิษย์เก่าคณะรัฐประศาสนศาสตร์ จ.นครราชสีมารุ่นที่1-3เสนอให้สร้างอาคารเรียนและได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์เจ้าหน้าที่คณะรัฐประศาสนศาสตร์ และพระธรรมมงคลญานเจ้าอาวาสวัดธรรมมงคลร่วมกันบริจาคเงินสร้างอาคารเรียนและในวันที่24ตุลาคมพ.ศ.2538สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวง ณ ศูนย์การศึกษาแห่งนี้เป็นความปลื้มปิติและเป็นสิริมงคลแก่ชาวสถาบันฯ อย่างล้นพ้น
 • type-icon

  สถาบันการศึกษาระดับสากล 

  สำนักบรรณสารการพัฒนา (สำนักบรรณสารการพัฒนา, 2021-12)

  จากอดีตจวบจนปัจจุบันในทศวรรษที่ 6 สถาบันยังคงให้ความสำคัญต่อคุณภาพหลักสูตรการศึกษาอย่างต่อเนื่องทุกคณะที่เปิดทำการเรียนการสอนของนิด้า ผ่านการรับรองหลักสูตรการศึกษาตามมาตรฐานสากลจากหลากหลายองค์กร ได้แก่ AACSB (Association to Advance Collegiate School of Business) , TedQual (Tourism Education Quality) รวมไปถึงการได้รับการรับรองคุณภาพระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ของ AUN - QA (ASEAN University Network Quality Assurance) นอกจากนี้หน่วยงานสนับสนุนของสถาบันยังได้รับการรับรองระบบการบริหารจัดการจากองค์กร ISO (International Standard Organization)
 • type-icon

  สถาบันที่พ่อสร้าง 

  สำนักบรรณสารการพัฒนา (สำนักบรรณสารการพัฒนา, 2021-08)

  สถาบันที่พ่อสร้าง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • Thumbnail

  สมุดบันทึกของนายจีระ บุญมาก 

  สำนักบรรณสารการพัฒนา (สำนักบรรณสารการพัฒนา, 2022)

  สมุดบันทึกของนายจีระ บุญมาก เป็นนักศึกษาปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ ที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ได้เข้าร่วมชุมนุมและถูกยิงเสียชีวิตที่หน้ากรมประชาสัมพันธ์ หลังเก่าบนถนนราชดำเนิน นักศึกษาที่อยู่บริเวณนั้น นำธงชาติเข้ามาเช็ดเลือดจีระ ห่มร่างด้วยธงชาติ และนำศพขึ้นไปวางบนพานรัฐธรรมนูญที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ทำให้ชื่อของ นายจีระ บุญมาก และผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ กลายเป็นสัญลักษณ์ของการต่อสู้ และได้รับการยกย่องเป็นวีรชนประชาธิปไตยตราบจนทุกวันนี้ , ผู้บริจาควัตถุ : นางละเมียด บุญมาก
 • Thumbnail

  สมุดบันทึกจดหมายของอาจารย์บุญชนะ อัตถากร 

  สำนักบรรณสารการพัฒนา (สำนักบรรณสารการพัฒนา, 2022-03)

  สมุดบันทึกจดหมายของอาจารย์บุญชนะ อัตถากร ซึ่งอาจารย์บุญชนะ อัตถากร เป็นอธิการบดีคนที่ 1 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , ผู้บริจาควัตถุ : อาจารย์บุญชนะ อัตถากร
 • type-icon

  สร้างปัญญาเพื่อการเปลี่ยนแปลง 

  Unknown author (สำนักบรรณสารการพัฒนา, 2021-12)

  สถาบันดำเนินการต่อเนื่องมานานเกือ5ทศวรรษและยังคงมุ่งมั่นพัฒนาสู่มาตรฐานโลกด้วยแนวทางสร้างปัญญาเพื่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อผลิตกำลังคนที่มีความรู้และทรงคุณค่าเพื่อสร้างปัญญาเพื่อการเปลียนแปลงอันเป็นหัวใจในการพัฒนาของสถาบันสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ