Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    การวางแผนครอบครัวของทหารอากาศในเขตดอนเมือง 

    ปราโมทย์ จาตุรนต์รัศมี; สุวัลลีย์ เปี่ยมปิติ, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1978)

    การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบถึงความรู้ ทัศนคติ และวิธีปฏิบัติในการวางแผนครอบครัวและความต้องการเกี่ยวกับบริการด้านการวางแผนครอบครัวของทหารอากาศในเขตดอนเมืองที่อาศัยบ้านพักของทางราชการ และเพื่อนำผลที่ได้จากการศึกษามาเป็นแนวทางในการพิจารณาวางแผนครอบครัวของส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยเลือกศึกษาในเขตดอนเมืองเฉพาะครอบครัวของทหารอากาศที่อาศัยบ้านพักของทางราชการ และศึกษาในเรื่องภูมิหลัง ความรู้ ทัศนคติ และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการวางแผนครอบครัว ประสบการณ์การวางแผนครอบครัวที่เคยปฏิบัติ การปฏิบัติ รวมทั้งสาเหตุของการไม่ปฏิบัติเกี่ยวกับการวางแผนครอบครัว ...