Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    การจำลองระบบสินค้าคงคลังซับซ้อน 

    เพ็ญพักตร์ นันธิราภากร; วิชิต หล่อจีระชุณห์กุล, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1979)

    เป็นการศึกษาปัญหาสินค้าคงคลังกรณีที่จำนวนลูกค้าต่อวัน จำนวนอุปสงค์ของลูกค้า 1 คน ต่อวัน Leadtime ประเภทของลูกค้า และการตัดสินใจของลูกค้า มีการแจกแจงความน่าจะเป็นโดยที่รูปแบบของการแจกแจงของจำนวนลูกค้าต่อวัน จำนวนอุปสงค์ของลูกค้า 1 คน ต่อวัน และ Leadtime จะเป็นรูปแบบใด หรือหารูปแบบไม่ได้ก็ตาม โดยจะสร้างโปรแกรมมาตรฐานสำหรับแก้ปัญหาสินค้าคงคลังเมื่อมีสินค้าชนิดเดียวในการสั่งซื้อ/ผลิตแต่ละครั้ง เพื่อจะเป็นแนวทางสำหรับปฏิบัติให้ได้รับผลประโยชน์มากที่สุด การศึกษานี้จะกล่าวเฉพาะกรณีที่ซื้อ/ผลิตสินค้า 1 ชนิด ในการสั่งซื้อ/ผลิตแต่ละครั้ง และผลประโยชน์สูง ...