Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    การวิจัยทางสังคมศาสตร์ต่างวัฒนธรรม : ศึกษาวิเคราะห์จากการวิจัยของคณะวิจัยชาวต่างประเทศที่มีนักวิจัยไทยเป็นผู้ช่วย 

    ธวัช วิชัยดิษฐ; อมร รักษาสัตย์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1967)

    วัตถุประสงค์ของวิทยานิพนธ์ เพื่อสำรวจดูว่าเทคนิคในการวิจัยของชาติตะวันตกอันเป็นวิธีการที่ทันสมัยนั้นจะสามารถนำมาใช้ในสังคมไทยที่มีสภาพสังคมและวัฒนธรรมแตกต่างไปจากชาติตะวันตกได้มากน้อยหรือไม่ เพียงใด จากผลการศึกษาปรากฏว่าการวิจัยของนักวิจัยชาวต่างประเทศที่มีนักวิจัยไทยเป็นผู้ช่วย ก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ในการดำเนินงานได้มาก ทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับระเบียบวิธีการวิจัยโดยตรง และในส่วนที่เกี่ยวกับความแตกต่างกันในด้านวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี พฤติกรรมของสังคม และภาษา ฉะนั้นความสำเร็จของงานวิจัยสภาพทางสังคมศาสตร์ด้านวัฒนธรรม ย่อมขึ้นอยู่กับความรอบรู้ท ...