Now showing items 138-157 of 216

 • Thumbnail

  ความคิดเห็นที่มีต่อพริตตี้ในการนำเสนอสินค้าและพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้ติดตาม 

  ธันย์ชนก โชติกันตะ; พัชนี เชยจรรยา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) พฤติกรรมการรับข่าวสารผ่านพริตตี้ของ ผู้ติดตามที่มีลักษณะประชากรแตกต่างกัน 2) ความสัมพันธ์ระหวางพฤติกรรมการรับข่าวสารของ ผู้ติดตามกบความคิดเห็นที่มีต่อการนําเสนอสินค้าของพริตตี้ 3) ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรม การรับข่าวสารผานพริตตี้กับพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้ติดตาม 4) ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดเห็นที่มีต่อการนําเสนอสินค้าของพริตตี้ กับพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้ติดตาม กลุ่มตัวอย่าง ของการวิจัยนี้ คือ ผู้ที่ติดตามพริตตี้ทั้ งเพศชายและเพศหญิง ที่มีอายุ 15 – 35 ปี ขึ้นไป จํานวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามออ ...
 • Thumbnail

  ความต้องการข้อมูล การแสวงหาข้อมูล และการรับรู้ตราสินค้าสายการบินไทยสมายล์ของผู้โดยสารชาวไทย 

  ประกาศิต รักษาแก้ว; จิตราภรณ์ สุทธิวรเศรษฐ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ความต้องการข้อมูลสายการบินไทยสมายล์ของผู้โดยสารชาวไทย 2) การแสวงหาข้อมูลสายการบินไทยสมายล์ของผู้โดยสารชาวไทย 3) การรับรู้ตราสินค้าสายการบินไทยสมายล์ของผู้โดยสารชาวไทย 4) ความแตกต่างระหว่างลักษณะทางประชากรกับความต้องการข้อมูล ลักษณะทางประชากรกับการแสวงหาข้อมูล และลักษณะทางประชากรกับการรับรู้ตราสินค้าสายการบินไทยสมายล์ของผู้โดยสารชาวไทย 5) ความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการข้อมูลกับการแสวงหาข้อมูล และการแสวงหาข้อมูลกับการรับรู้ตราสินค้าสายการบินไทยสมายล์ของผู้โดยสารชาวไทย
 • Thumbnail

  ความภักดี ความมั่นคง และความผูกพันผ่านการตลาดเชิงประสบการณ์ของร้านคาเฟ่สัตว์เลี้ยง 

  วรมาศ บุบผาชาติ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการรับรู้การตลาดเชิงประสบการณ์ของ ผู้ใช้บริการร้าน คาเฟ่สัตว์เลี้ยง และเพื่อศึกษาถึงความภักดี ความมัน่ คงและความผูกพันต่อร้าน คาเฟ่สัตว์เลี้ยง รวมถึงศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การตลาดเชิงประสบการณ์กับความ ภักดี ความมั่นคงและความผูกพันต่อร้านคาเฟ่สัตว์เลี้ยง โดยการวิจัยเชิงสารวจจากผู้ใช้บริการ ร้านคาเฟ่สัตว์เลี้ยงในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุระหว่าง 20-45 ปี จา นวน 400 คน โดยใช้ แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
 • Thumbnail

  ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร : การรับรู้คุณภาพการบริการภาพลักษณ์องค์กร ความไว้วางใจ และพฤติกรรมของผู้บริโภคเจนเนอเรชั่น ซี 

  วรมน บุญศาสตร์; บุหงา ชัยสุวรรณ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2016)

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาระดับทัศนคติของผู้บริโภคเจนเนอเรชั่น ซี ต่อรูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้คุณภาพ การบริการ ภาพลักษณ์องค์กร และความไว้วางใจกับพฤติกรรมความตั้งใจซื้อและการบอกต่อของ ผู้บริโภคเจนเนอเรชั่น ซี3) เพื่อศึกษาทัศนคติต่อรูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรที่เป็น ปัจจัยพยากรณ์การรับรู้และพฤติกรรมของผู้บริโภคเจนเนอเรชั่น ซีกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริโภคเจน เนอเรชั่น ซี อายุ 18–44 ปี จ านวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามออนไลน์ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปร ...
 • Thumbnail

  ความรู้สึกถึงความเป็นชุมชนของกลุ่มผู้เล่นโปเกม่อน โกในสังคมไทย 

  พศิน เหล่าแสงธรรม; บุหงา ชัยสุวรรณ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2018)

  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาลักษณะประชากรของผู้เล่นเกมโปเกม่อน โกในสังคมไทย 2) เพื่อศึกษาความรู้สึกถึงความเป็นชุมชนและพฤติกรรมการเล่นของผู้เล่นเกมโปเกม่อน โกในสังคมไทย 3) เพื่อศึกษาความแตกต่างของพฤติกรรมการเล่นเกมโปเกม่อน โก ของผู้เล่นที่มีลักษณะประชากรที่แตกต่างกัน และ 4) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของความรู้สึกถึงความเป็นชุมชน และพฤติกรรมการเล่นของผู้เล่นโปเกม่อน โกในสังคมไทย โดยงานวิจัยดังกล่าวใช้วิธีการศึกษาเชิงผสมผสาน ได้แก่ การสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มผู้เล่นโปเกม่อน โก 30 คน และการวิจัยเชิงสำรวจด้วยแบบสอบถามกับกลุ่มผู้เล่นโปเกม่อน ...
 • Thumbnail

  ความสัมพันธ์ระหว่างความมีนวัตกรรมของผู้บริโภคกับพฤติกรรมการชมละครโทรทัศน์ออนไลน์ ที่มีต่อการยอมรับและการเป็นแฟนคลับละครผลิตซ้ำที่เป็นแนวเรื่องย้อนยุค 

  วิขชุดา กิมอ่วม; บุหงา ชัยสุวรรณ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1)ความสัมพันธ์ระหว่างความมีนวัตกรรมของ ผู้บริโภคกับ พฤติกรรมการชมละครโทรทัศน์ออนไลน์ 2)ความสัมพันธ์ระหว่างความมีนวัตกรรม ของผบู้ริโภคกับการยอมรับละครผลิตซ้า ที่เป็นแนวเรื่องย้อนยุค และ 3)ความสัมพันธ์ระหว่างความ มีนวัตกรรมของผู้บริโภคกับพฤติกรรมการเป็นแฟนคลับละครผลิตซ้ำ ที่เป็นแนวเรื่องย้อนยุค กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังคือกลุ่ม Net Gen อายุระหว่าง 18-35 ปีจำนวน 400 โดย ใช้แบบสอบถามออนไลน์เป็ นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย สถิติความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ...
 • Thumbnail

  จริยธรรมนักข่าวพลเมืองในการนำเสนอข่าวเด็กผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 

  เทียนทิพย์ เดียวกี่; บุหงา ชัยสุวรรณ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัญหาของการนำเสนอข่าวเด็กของนักข่าวพลเมืองในสื่อสังคมออนไลน์ 2) สร้างแนวทางจริยธรรมในการนำเสนอข่าวเด็กของนักข่าวพลเมืองในสื่อสังคมออนไลน์ที่เหมาะสม และ 3) ศึกษาแนวความคิดเห็นจากแนวทางจริยธรรมการนำเสนอข่าวเด็กของนักข่าวพลเมืองในสื่อสังคมออนไลน์ โดยเป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed methods research) ซึ่งศึกษาจากเอกสาร และการให้ข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลหลัก โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)  จำนวน 16 คน  แบ่งออกเป็นตัวแทนนักข่าวพลเมือง 4 คน  ตัวแทนกลุ่มนักข่าววิชาชีพ จำนวน 4 คน ตัวแทนกลุ่มนักวิชาการด้ ...
 • Thumbnail

  ตัวแบบสมการโครงสร้างของตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้บริการฟังเพลงแบบสตรีมมิ่งอย่างต่อเนื่องของผู้บริโภคในอุตสาหกรรมดนตรีของประเทศไทย 

  ปัณณวิช สนิทนราทร; พรพรรณ ประจักษ์เนตร (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  การศึกษานี้เป็นการพัฒนาตัวแบบสมการโครงสร้างความตั้งใจใช้บริการฟังเพลงแบบสตรีมมิ่งอย่างต่อเนื่องของผู้บริโภคในอุตสาหกรรมดนตรีของประเทศไทย จากการที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญในการผลิตและเผยแพร่งานดนตรี และใช้อินเทอร์เน็ตเป็นสื่อในการเผยแพร่ ซึ่งส่งผลให้ผู้บริโภคมีทางเลือกในการเลือกฟังเพลงในรูปแบบต่างๆได้ง่ายและมีทางเลือกเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะวิธีการฟังผ่านระบบสตรีมมิ่งโดยผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องมีสื่อบันทึกหรือไฟล์เพลงไว้กับตัวแต่สามารถฟังเพลงที่ต้องการผ่านระบบได้ วิธีการดำเนินการวิจัยเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ และมีการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญในอุตส ...
 • Thumbnail

  ทัศนคติ การรู้เท่าทันสื่อ และพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณา ออนไลน์ 

  นิฤมล หิรัญวิจิตรภรณ์; บุหงา ชัยสุวรรณ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาคือ 1. เพื่อศึกษาทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อ โฆษณาออนไลน์ 2. เพื่อศึกษาการรู้เท่าทันสื่อโฆษณาออนไลน์ของผู้บริโภค และ3. เพื่อศึกษา พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์ของผู้บริโภค โดยเป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ ( Quantitative Research) ใช้การวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research Method) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) รวบรวมจากกลุ่มตัวอย่างเป็นประชาชนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร ที่มีช่วงอายุ ระหว่าง 18-68 ปี ซึ่งแบ่งกลุ่มตัวอย่างตามทฤษฎีเจเนอร์เรชั่น ได้แก่กลุ่มเบบี้บูมเมอร์ อายุระหว่าง 50-68 ปี เจเนอร์ เรชั่นเอ็กซ์ ...
 • Thumbnail

  ทัศนคติ พฤติกรรม และความคล่องดิจิทัลของกลุ่มดิจิทัลเนทีฟ 

  ศุภกร จูฑะพล; บุหงา ชัยสุวรรณ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  การวิจัยครั้ง นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาทัศนคติต่อการดำเนินชีวิต พฤติกรรมการ ดำเนินชีวิต และความคล่องดิจิทัลของกลุ่มดิจิทัลเนทีฟ 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของทัศนคติ ต่อการดำเนินชีวิต และพฤติกรรมการดำเนินชีวิตที่มีต่อความคล่องดิจิทัลของกลุ่มดิจิทัลเนทีฟ และ 3) เพื่อศึกษาตัวแปรที่เป็นปัจจัยพยากรณ์ความคล่องดิจิทัล งานวิจัยนี้ เป็นการศึกษาวิจัย เชิงปริมาณ โดยการใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างดิจิทัลเนทีฟ ผู้มีอายุ 15-24 ปี และมีประสบการณ์ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตไม่ต่ำกว่า 5 ปี ในเขต กรุงเทพมหานคร จำนวน 402 คน ...
 • Thumbnail

  ทัศนคติ พฤติกรรมการเปิดรับและความพึงพอใจของผู้ชมละครซีรีส์ช่อง GMM25 ผ่านสื่อยูทูบ 

  อาสภา รัตนมุ่งเมฆา; จิตราภรณ์ สุทธิวรเศรษฐ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา "ทัศนคติพฤติกรรมการเปิดรับและความพึงพอใจ ของผู้ชมละครซีรีส์ช่อง GMM 25 ผ่านสื่อยูทูบ" ในการศึกษาคร้ังนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลผู้วิจัย ได้กำหนดประชากรของการศึกษาครั้งนี้จากจำนวนของผู้ติดตามแฟนเพจเฟสบุ๊คที่เกี่ยวข้องกับ ละครซีรีส์ช่อง GMM 25 ทั้งหมด 5แฟนเพจ จำนวน 400คน ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 25-35 ปี ระดับ การศึกษา ปริญญาตรีเป็นนักเรียนหรือนักศึกษารายได้ต่ำกว่า 15,000 บาท และโสด ...
 • Thumbnail

  ทัศนคติและพฤติกรรมการใช้เฟซบุ๊ก (Facebook) ของวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร 

  ตฤณธวัช วงษ์ประเสริฐ; กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ 2) เพื่อศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมการการใช้งานเฟซบุ๊ก (Facebook) และ 3) เพื่อศึกษาถึงผลกระทบจากการ ใช้งานเฟซบุ๊ก(Facebook) ของวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้คือ วัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุระหวา่ง 22 – 59 ปี จำนวน 400 คน ที่เคยใช้บริการงาน เฟซบุ๊ก (Facebook) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) วิเคราะห์การเปรียบเที ...
 • Thumbnail

  นวัตกรรมการประชาสัมพันธ์กับการรับรู้และตัดสินใจทำประกันวินาศภัยของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

  วัลย์ลิกา บูรณ์ทอง; พัชนี เชยจรรยา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษารูปแบบการดา เนินชีวิต การรับรู้ข่าวสารและการ ตัดสินใจทาประกันวินาศภัยของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างการรับรู้และการตัดสินใจทา ประกันวินาศภัยของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 3) เพื่อ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการดาเนินชีวิตกับการรับรู้เรื่องการประกันวินาศภัยของ ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 4) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการดาเนินชีวิตกับ การตัดสินใจทา ประกันวินาศภัยของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร และ 5) เพื่อศึกษากลยุทธ์ การประชาสัมพันธ์ของบริษัทประกันวินาศภัยในการ ...
 • Thumbnail

  นวัตกรรมการสื่อสารความเป็นไทยผ่านภาพยนตร์แอนิเมชั่นเรื่อง "ยักษ์" 

  ดารายา บัวทอง; อุบลวรรณ เปรมศรีรัตน์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  การวิจัยครั้งนีมีจุดประสงค์ เพื่อศึกษาองค์ประกอบที่แสดงถึงความเป็นไทย ในภาพยนตร์ แอนิเมชั่นเรื่อง “ยักษ์” ทั้งในด้านเนื้อหาและการออกแบบองค์ประกอบศิลป์ และศึกษานวัตกรรม การสื่อสารที่ใช้ในการนำเสนอความเป็นไทย งานวิจัยนีเป็นงานวิจยั เชิงคุณภาพแหล่งข้อมูลที่ใช้ ในการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ DVD ภาพยนตร์แอนิเมชั่น “ยักษ์” หนังสือ “ยักษ์ Yak The Giant King” (Concept Art) ที่เล่าถึงเบื้องหลังการผลิตอย่างสมบรูณ์และกลุ่มผู้รับสารที่มี ความรู้ความเชี่ยวชาญและทำงานอยู่ในวงการผลิตแอนิเมชั่นในประเทศไทย
 • Thumbnail

  นวัตกรรมการสื่อสารผ่านแอพลิเคชั่น (Application) ของรายการเกมโชว์โซเชี่ยล ช่องไทยรัฐทีวี 32 กับการตอบสนองของผู้ชม 

  ชวภณ คารมภ์; พัชนี เชยจรรยา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  การวิจัยครัง; นี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค์ 1) เพ ือศึกษา กระบวนการสร้างสรรค์รายการแบบใช้สื อสมัยใหม่ผ่านการตอบสนอง (Interactive) โดยใช้แอพลิ เคช ัน 2) เพ ือศึกษาทัศนคติและความพึงพอใจของกลุ่มผู้ชมรายการเกมโชว์แบบตอบสนอง (Interactive) ที มีต่อรายการ เกมโชว์โซเชี ยล ทางช่องไทยรัฐทีวี โดยการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้การ สัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ผลิตรายการเกมโชว์โซเช ียล โปรดิวเซอร์รายการเกมโชว์โซเช ียลและทีมงานท ี่เกี ยวข้อง ส่วนการวิจัยเชิงปริมาณใช้เครื องมือการวิจัยคือ แบบสอบถาม โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์เกี ยวกับทัศนคติและความพึงพอใจที ...
 • Thumbnail

  นวัตกรรมการใช้สื่อเพื่อเข้าถึงพุทธธรรมของสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่องธรรมะทีวี 

  ปาณิสรา วัฒนพฤกษ์; พัชนี เชยจรรยา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  การวิจัยเรื่อง “นวัตกรรมการใช้สื่อเพื่อเข้าถึงพุทธธรรมของสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ช่องธรรมะทีวี” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้นวัตกรรมการสื่อสารของสถานีโทรทัศน์ผ่าน ดาวเทียมช่องธรรมะทีวี และศึกษาเครือข่ายการสื่อสารเพื่อการเผยแผ่พุทธธรรมของ สถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่องธรรมะทีวีไปยังพุทธศาสนิกชนกลุ่มเป้าหมาย
 • Thumbnail

  นวัตกรรมทางวิธีคิดเพื่อการสื่อสารศาสนาของพระไพศาล วิสาโล 

  วศิน ประดิษฐศิลป์; วิเชียร ลัทธิพงศ์พันธ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2013)

  การศึกษานีมี้วัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษานวัตกรรมการสื่อสาร (รูปแบบการสื่อสาร) ศาสนาของพระไพศาล วิสาโล และ 2) วิเคราะห์หาระบบความคิดเชิงจิตวิทยา (การคิดแบบ วิพากษ์และแบบสร้างสรรค์) แบบปุถุชน ที่มีผลต่อรูปแบบการสื่อสารศาสนาของพระไพศาล วิ สาโล ทาการศึกษาผ่านการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้การวิจัยเอกสารและการสัมภาษณ์พระไพศาล วิสาโล ผ่านจดหมายอีเล็กทรอนิกส์ (e-mail) เป็นเครื่องมือในการวิจัย
 • Thumbnail

  นวัตกรรมรูปแบบรายการโทรทัศน์และการมีส่วนร่วมของคนหูหนวก 

  พัชรินทร์ ผากา; อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2016)

  การวิจัยเรื่อง “นวัตกรรมรูปแบบรายการโทรทัศน์และการมีส่วนร่วมของคนหูหนวก” ผู้วิจัยมุ่งเน้นศึกษารายการโทรทัศน์ภาษามือส าหรับคนหูหนวก “รายการใจเท่ากัน” ออกอากาศ ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้การสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth Interview) ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการผลิตรายการ เพื่อศึกษาถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อการผลิตรายการ กระบวนการผลิตรายการ รวมทั้งการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมของคนหูหนวกในรายการใจเท่ากัน และใช้การสอบถามความคิดเห็นโดยการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ซึ่งประกอบด้วยคนหูหนวก และคนทั่วไป ซึ่งเคยรับชมรายการใจเท่ากัน เพื่อศึกษาถึงการใช้ ...
 • Thumbnail

  นวัตกรรมอินเทอร์เน็ตมีมในการสื่อสารทางการเมืองไทย: ศึกษากรณี การคัดค้านร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมในปี พ.ศ. 2556 

  คริษฐ์ ลิ้มตระกูล; กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  การศึกษาเรื่อง นวัตกรรมอินเตอร์เน็ตมีมในการสื่อสารทางการเมืองไทย: ศึกษากรณีการคัดค้านร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรม ในปี พ.ศ. 2556 ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษารูปแบบและประเภทของอินเทอร์เน็ตมีมที่ใช้ในการสื่อสารทางการเมืองเพื่อคัดค้านร่าง พระราชบัญญัตินิรโทษกรรม ในปี พ.ศ. 2556 2) เพื่อศึกษาช่องทางการสื่อสารของอินเทอร์เน็ตมีมในสื่อสังคมออนไลน์ที่ใช้ในการสื่อสารทางการเมืองเพื่อคัดค้านร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมในปี พ.ศ.2556 และ 3) เพื่อศึกษาผลของนวัตกรรมอินเทอร์เน็ตมีมในสื่อสังคมออนไลน์ที่ใช้ในการสื่อสารทางการเมืองต่อการคัดค้าน ...
 • Thumbnail

  บทบาทของรายการเวทีสาธารณะกับการสร้างการมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงประเด็นทางสังคม 

  อัญชลี เทียมคีรี; อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  การวิจัยเรื่อง “บทบาทของรายการเวทีสาธารณะกับการสร้างการมีส่วนร่วมในการ เปลี่ยนแปลงประเด็นทางสังคม” ผู้วิจัยมุ่งศึกษา “รายการเวทีสาธารณะ” ออกอากาศทาง สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้ศึกษาใช้วิธีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของรายการ เวทีสาธารณะในการเปลี่ยนแปลงประเด็นทางสังคม และผลของการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของ รายการเวทีสาธารณะที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงประเด็นทางสังคม โดยใช้เครื่องมือในการรวบรวม ข้อมูลประกอบด้วยการศึกษาจากเอกสาร (Documentary Research) ...