Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    การรับรู้ข่าวสาร ทัศนคติและพฤติกรรมของกลุ่มแรงงานก่อสร้างต่อสื่อรณรงค์การเลิกสูบบุหรี่ในเขตกรุงเทพมหานคร 

    ศิธาพิสุทธ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร; กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

    งานวิจัยเรื่อง การรับรู้ข่าวสาร ทัศนคติและพฤติกรรมของกลุ่มแรงงานก่อสร้างต่อสื่อ รณรงค์การเลิกสูบบุหรี่ในเขตกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์ของการศึกษา (1) เพื่อศึกษาการ รับรู้ข่าวสารผ่านสื่อของกลุ่มแรงงานก่อสร้างในกรุงเทพมหานครที่มีต่อการรณรงค์เลิกสูบบุหรี่ (2) เพื่อศึกษาทัศนคติของกลุ่มแรงงานก่อสร้างในกรุงเทพมหานครที่มีต่อการรณรงค์เลิกสูบบุหรี่ (3) เพื่อศึกษาทัศนคติมีผลต่อพฤติกรรมของกลุ่มแรงงานก่อสร้างในกรุงเทพมหานคร การ ศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ในรูปแบบการวิจัยเชิงสำรวจ โดยใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างจำนวน 400 ...