Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    สื่อปฏิบัติการสมมติ รูปแบบการสื่อสารเพื่อการเสริมสร้างพลังอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กในบริบทของการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

    อิศราพักตร์ สรรพศาสตร์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

    การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา "สื่อปฏิบัติการสมมติ" รูปแบบการสื่อสารเพื่อการ เสริมสร้างพลังของอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก ในบริบทของการอบรมเชิงปฏิบัติการ และผลลัพย์ที่ เกิดขึ้น โดยใช้แนวทางวิถีวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยการวิเคราะห์ชัอมูลเชิงคุณภาพ ในกิจกรรมการ อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร จัดขึ้น วันที่ 3 สิงหาคม - 17 กันยายน พ.ศ. 2552 ทั้งนี้ เพื่อทำการศึกษาวิจัย 2 ขั้นตอน คือ 1 การวิจัยเชิงเอกสาร และ 2) การสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลสำคัญจากศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน 3 แห่ง ได้แก่ ศูนย์อบรมเด็ก ...