Now showing items 51-70 of 129

 • Thumbnail

  ภาพลักษณ์ความปลอดภัย การรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัย และพฤติกรรมความภักดีของนักท่องเที่ยวจีนประเภทท่องเที่ยวแบบอิสระในกรุงเทพมหานคร 

  บุนรดา ปัญญารักษ์; รักษ์พงศ์ วงศาโรจน์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2019)

  ท่องเที่ยวแบบอิสระที่มีการรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยในมาตรการด้านการให้บริการ/ให้ความช่วยเหลือมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมความภักดีในการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครมากที่สุด
 • Thumbnail

  รูปแบบการธำรงรักษาบุคลากรนักบินของสายการบินต้นทุนต่ำในประเทศไทย 

  ธัญญา ญาณภักดี; พัทรียา หลักเพ็ชร (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2019)

  งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบปัจจัยเชิงสาเหตุของ ทรัพยากรของงาน ทรัพยากรส่วนบุคคล และค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินที่มีต่อการธำรงรักษาบุคลากรนักบินของสายการบินต้นทุนต่ำในประเทศไทย ผ่านตัวแปรคั่นกลางความผูกพันในงาน ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจากนักบินของสายการบินต้นทุนต่ำในประเทศไทย จำนวนทั้งสิ้น 317 คน  ด้วยแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ โดยอาศัยสถิติเป็นตัวอธิบายผลการวิเคราะห์ข้อมูล จากโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS version 22 และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน  และการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างโดยใช้โปรแกรม Mplus 7 ผลการวิเคราะห์ ...
 • Thumbnail

  รูปแบบกิจกรรมการส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพเพื่อสนับสนุนความทุ่มเทมีใจต่อองค์กรของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินในธุรกิจการบิน 

  ภีมพิพัฒน์ มโนมัยกุล; โชคชัย สุเวชวัฒนกูล (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2018)

  การวิจัยนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมการส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพเพื่อสนับสนุนความทุ่มเทมีใจต่อองค์กรของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินในธุรกิจการบินกับความทุ่มเทมีใจต่อองค์กร 2) เพื่อศึกษากิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินในธุรกิจการบินที่มีอิทธิพลต่อความทุ่มเทมีใจต่อองค์กร และ 3) เพื่อนำเสนอรูปแบบกิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพเพื่อสนับสนุนความทุ่มเทมีใจต่อองค์กรของพนักงานต้อนรับบนเครื่อง ...
 • Thumbnail

  รูปแบบคุณภาพการบริการ ภาพลักษณ์ขององค์กร และความพึงพอใจ ที่มีผลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรม ในการเลือกใช้บริการบริษัทนำเที่ยวต่างประเทศของนักท่องเที่ยวชาวไทย 

  ขวัญฤทัย เดชทองคำ; เจริญชัย เอกมาไพศาล (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2019)

  เนื่องจากในปัจจุบันจำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เลือกใช้บริการบริษัทนำเที่ยวต่างประเทศมีจำนวนลดลง ทำให้เกิดคำถามในงานวิจัยที่จะศึกษาถึงความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการเลือกใช้บริการบริษัทนำเที่ยวต่างประเทศของนักท่องเที่ยวชาวไทย กรณีศึกษา กรุงเทพมหานคร โดยมุ่งเน้นในการหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร รูปแบบคุณภาพการบริการ ภาพลักษณ์ขององค์กร และความพึงพอใจ เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการทางด้านธุรกิจท่องเที่ยวนำไปใช้ในการกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อสร้างความได้เปรียบคู่แข่งขัน ถือเป็นการเพิ่มศักยภาพเพื่อให้นักท่องเที่ยวไทยเกิดความพึงพอใจ กลับมาใช้บริการซ้ำและ ...
 • Thumbnail

  ศักยภาพของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 

  สรัญพร สุรวิชัย; สุวารี นามวงค์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2018)

  การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องผู้นำกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณของแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ จังหวัดเชียงใหม่ 2) เพื่อสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ จังหวัดเชียงใหม่ 3) เพื่อสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกของแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ จังหวัดเชียงใหม่ 4) เพื่อสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการโดยอาศัยความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Approach) ...
 • Thumbnail

  สมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมความภักดีต่อตราสินค้าแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

  ธนพล รุ่งเรือง; โชคชัย สุเวชวัฒนกูล (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของสมรรถนะบุคลากรใน อุตสาหกรรมไมซ์กับพฤติกรรมความภักดีต่อตราสินค้าของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2) เพื่อศึกษาอิทธิพล ของสมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ที่มีผลต่อพฤติกรรมความภักดีต่อตราสินค้าของ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 3) เพื่อเสนอแนะสมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์เพื่อเสริมสร้าง พฤติกรรมความภักดีต่อตราสินค้าแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
 • Thumbnail

  องค์ประกอบการท่องเที่ยวปั่นจักรยานและความพึงพอใจที่ส่งผลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในการท่องเที่ยวปั่นจักรยาน : กรณีศึกษาเขตธนบุรี 

  รุ่งรัตน์ วรรณะอยู่; เจริญชัย เอกมาไพศาล (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2020)

  ปัจจุบันประเทศต่าง ๆ ให้ความสำคัญกับการยกระดับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการพัฒนากิจกรรมทางการท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวซึ่งถือเป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะนำไปสู่การตัดสินใจเลือกจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยว สำหรับประเทศไทยนั้นการท่องเที่ยวโดยจักรยานจึงถือเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวอีกรูปแบบหนึ่งที่สามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มุ่งเน้นการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวด้วยตนเองจากท้องถิ่นที่มีความแตกต่าง และจากความโดดเด่นในแง่เมืองท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานคร เขตธนบุรีจึงถือเป็นสถานที่ที่สำคัญอ ...
 • Thumbnail

  แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานตามกรอบข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรวิชาชีพการท่องเที่ยวอาเซียน: กรณีศึกษาเปรียบเทียบประเทศไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียน 

  ชนินทร์ ศรีวิสุทธิ์; พัทรียา หลักเพ็ชร (สถาบันบัณพิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ1) เพื่อศึกษาบริบทการดำเนินการตามข้อตกลงร่วมว่า ด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวอาเซียน 2) เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ และประเด็นช่องว่างในการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานตามข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับ คุณสมบัติบุคลากรวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวอาเซียนของประเทศไทยและประเทศสมาชิกอาเซียน 3) เพื่อศึกษาแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานตามข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับ คุณสมบัติบุคลากรวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวอาเซียน โดยใช้แนวคิดหลักด้านการติดตามและ ประเมินผล การวิเคราะห์เปรียบเทียบ (Benchmarki ...
 • Thumbnail

  แนวทางการจัดการการตลาดการท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการในอำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 

  กฤษณา ธนวัฒนาภรณ์; สุดสันต์ สุทธิพิศาล (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษารูปแบบการท่องเที่ยวที่คาดหวังของ ผู้ประกอบการในอำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 2) เพื่อศึกษาความคิดเห็นและความ คาดหวังด้านทางการจัดการการตลาดการท่องเที่ยวของผู้ประกอบการในอำเภอขนอม จังหวัด นครศรีธรรมราช และ 3) เพื่อเสนอแนวทางการจัดการการตลาดการท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมของ ผู้ประกอบการในอำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช วิธีการศึกษาแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรก การศึกษารูปแบบการท่องเที่ยวที่คาดหวังของผู้ประกอบการ โดยศึกษาจากการสัมภาษณ์เชิงลึกจาก ผู้เชี่ยวชาญ และการประชุมเชิงปฏิบัติการ ส่วนที่สอง การสำรวจภา ...
 • Thumbnail

  แนวทางการจัดการการท่องเที่ยว กรณีศึกษา : แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ชุมชนคลองบางหลวง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 

  จินดาภา กลิ่นเมือง; แสงแข บุญศิริ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของคนในชุมชน ที่มีต่อแนวทางการจัดการการท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ของชุมชนคลองบางหลวง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานครเพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักท่องเที่ยว ที่มีต่อแนวทางการจัดการการท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ของชุมชนคลองบางหลวง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร และเพื่อนําเสนอแนวทางการจัดการการท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ของชุมชนคลองบางหลวง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างของงานวิจัยนี้ มีจํานวน 400 คนแบ่งเป็นประชากรในชุมชนคลองบางหลวง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานครจํานวน 250 ...
 • Thumbnail

  แนวทางการจัดการการท่องเที่ยว พื้นที่ตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 

  สุไรดา กาซอ; ไพฑูรย์ มนต์พานทอง (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2018)

  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาบริบทของชุมชนต่อการจัดการท่องเที่ยวในพื้นที่ ตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในพื้นที่ ตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 3) เพื่อประเมินศักยภาพการจัดการการท่องเที่ยวในพื้นที่ ตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 4) เพื่อเสนอแนวทางในการจัดการการท่องเที่ยวในพื้นที่ ตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ประชากรสำหรับการวิจัยนี้ ได้แก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูลจำนวน 400 คน ใช้วิธีการเก็บข้อม ...
 • Thumbnail

  แนวทางการจัดการการท่องเที่ยวแบบฟาร์มสเตย์ที่เหมาะสมกับประเทศไทย 

  ลิขิต กนกหิรัญญากร; กนกกานต์ แก้วนุช (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2016)

  การวิจัยในครั้งนี้ถูกจัดทําขึ้นเพื่อศึกษาสถานการณ์ปัจจุบันของการท่องเที่ยวแบบฟาร์มสเตย์ในประเทศไทย ศึกษาการจัดการการท่องเที่ยวแบบฟาร์มสเตย์ในประเทศไทย และศึกษาพฤติกรรมนักท่องเที่ยวแบบฟาร์มสเตย์ เพื่อเสนอแนะแนวทางในการจัดการการท่องเที่ยวแบบฟาร์มสเตย์ที่เหมาะสมกับประเทศไทย ให้กับเกษตรกร หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนําไปใช้เพื่อลดปัญหาความยากจน การเคลื่อนย้ายแรงงาน สร้างรายได้เสริม รวมถึงการสร้างความภาคภูมิใจในวิถีชีวิตวัฒนธรรมที่ถูกผูกร่วมไว้กับการทําเกษตรให้คงอยู่กับประเทศไทยสืบไป การศึกษาในครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน โดยแบบสัมภาษณ์ในการเก็บข ...
 • Thumbnail

  แนวทางการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านโพนแบบมีส่วนร่วม อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

  กฤติยา สมศิลา; กนกกานต์ แก้วนุช (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2016)

  การศึกษาเรื่อง แนวทางการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านโพนแบบมีส่วนร่วม อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านโพนแบบมีส่วนร่วม วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านโพนแบบมีส่วนร่วมในอำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ รวมทั้งศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านโพนแบบมีส่วนร่วม และเพื่อเสนอแนวทางการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านโพนแบบมีส่วนร่วม อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยการสัมภาษณ์และจัดสนทนากลุ่มเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการ เจ้าหน้าที่ชุมชน ...
 • Thumbnail

  แนวทางการจัดการการท่องเที่ยวในบริบทพื้นที่ขัดแย้งกรณีศึกษา: จังหวัดยะลา 

  มูฮำหมัดอาดีส เหล็กดี; ไพฑูรย์ มนต์พานทอง (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2020)

  การศึกษาวิจัยเรื่อง “แนวทางการจัดการการท่องเที่ยวในบริบทพื้นที่ขัดแย้ง กรณีศึกษาจังหวัดยะลา” วัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมและความต้องการในการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดยะลา 2) เพื่อประเมินศักยภาพและความพร้อมด้านการจัดการการท่องเที่ยวของจังหวัดยะลา 3) เพื่อศึกษาการรับรู้ของนักท่องเที่ยวต่อสถานการณ์ความขัดแย้งในจังหวัดยะลา และ 4) เพื่อกำหนดแนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดยะลาภายใต้บริบทความขัดแย้งในจังหวัดยะลา ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้กำหนดใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสม (Mixed Method Methodology) ...
 • Thumbnail

  แนวทางการจัดการความปลอดภัยของเกสต์เฮ้าส์ในย่านถนนข้าวสาร กรุงเทพมหานคร 

  อธิป นนทกะตระกูล; เทิดชาย ช่วยบำรุง (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  การศึกษาเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาบริบทการจัดการความปลอดภัยของเกสต์เฮ้าส์โดยผู้ประกอบการย่านถนนข้าวสาร กรุงเทพมหานครในปัจจุบัน 2) ศึกษาข้อจำกัดด้านบุคลากรที่รับผิดชอบด้านการจัดการความปลอดภัยของเกสต์เฮ้าส์ ย่านถนนข้าวสารกรุงเทพมหานคร 3) ศึกษาความพึงพอใจและความต้องการของผู้เข้าพักชาวต่างชาติต่อการจัดการความปลอดภัยในเกสต์เฮ้าส์ ย่านถนนข้าวสาร กรุงเทพมหานคร และ 4)เสนอแนวทางการจัดการความปลอดภัยในเกสต์เฮ้าส์ ย่านถนนข้าวสาร กรุงเทพมหานคร โดยใช้วิธีการวิจัยแบบผสมผสานระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ คือ การวิจัยเชิงคุณภาพใช้แบบสัมภาษณ์ ...
 • Thumbnail

  แนวทางการจัดการท่องเที่ยวเชิงศาสนาสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยในพุทธมณฑล ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี 

  อัยยรัช อาภาศิลป์; วรรษิดา บุญญาณเมธาพร (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2020)

  วิทยานิพนธ์นี้มุ่งศึกษาแนวทางการจัดการการท่องเที่ยวเชิงศาสนาสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย ในพุทธมณฑลประจำจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว การจัดการเชิงพื้นที่ และการจัดการการท่องเที่ยว ในพุทธมณฑลประจำจังหวัดสุพรรณบุรี 2) เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว การจัดการเชิงพื้นที่ และการจัดการการท่องเที่ยวในพุทธมณฑลประจำจังหวัดสุพรรณบุรี 3) เพื่อวิเคราะห์สมการโครงสร้างของโมเดลการจัดการการท่องเที่ยวเชิงศาสนาของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาท ...
 • Thumbnail

  แนวทางการจัดการผลกระทบทางสังคมจากการพัฒนาการท่องเที่ยวกรณีศึกษา เกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูล 

  อาภาภรณ์ หาโส๊ะ; กนกกานต์ แก้วนุช (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาทัศนคติของประชาชนที่มีต่อผลกระทบทางสังคมจากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะในปัจจุบัน 2) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อทัศนคติของประชาชนที่มีต่อผลกระทบทางสังคมจากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะในปัจจุบัน 3) ศึกษาทัศนคติของประชาชนที่มีต่อผลกระทบทางสังคมที่ส่งผลต่อการสนับสนุน (พฤติกรรมของเจ้าบ้าน) การพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะในปัจจุบัน และ 4) เพื่อเสนอแนวทางการจัดการผลกระทบทางสังคมจากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะในปัจจุบัน โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงผสมผสาน (Mixed Methods Research) ในการศึกษาตามวัต ...
 • Thumbnail

  แนวทางการจัดการผลกระทบทางสังคมที่เกิดจากการท่องเที่ยวในตำบลส่วนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 

  ฐิติยา ไม้แก้ว; ไพฑูรย์ มนต์พานทอง (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2016)

  การวิจัยนี้เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) จำแนกตามตัวแปรเพศ อายุ ศาสนา ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้และระยะเวลาที่อาศัยในพื้นที่กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชาชน ตำบลสวนผึ้งจำนวน 385 คนโดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการ วิเคราะห์คือ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติ t-test และ F-test มี วัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความแตกต่างของตัวแปรด้านประชากร ต่อผลกระทบทางสังคมและ ความคาดหวังของชุมชนต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิดจากการท่องเที่ยวในตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 2) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของชุม ...
 • Thumbnail

  แนวทางการจัดการมาตรฐานอาหารเพื่อการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต 

  วิมลรัตน์ บุญศรีรัตน์; ไพฑูรย์ มนต์พานทอง (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2018)

  การศึกษาวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Research) ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสำรวจอาหารและร้านอาหารพื้นเมืองในจังหวัดภูเก็ต 2) เพื่อประเมินการจัดการอาหารเพื่อการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต 3) เพื่อสร้างแนวทางการจัดการมาตรฐานอาหารเพื่อการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการวิจัยเชิงคุณภาพ คือ ใช้แบบสอบถามประธานชมรมเมืองเก่า จังหวัดภูเก็ต มัคคุเทศก์ และพ่อครัวหรือแม่ครัว (Chef) จำนวน 38 คน และการวิจัยเชิงปริมาณ คือ ใช้แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพมาตรฐานอาหารเพื่อการท่องเที่ยว 8 ...
 • Thumbnail

  แนวทางการธำรงรักษาบุคลากรระดับปฏิบัติการของโรงแรม 4 ดาว ในจังหวัดภูเก็ต 

  อนุพงษ์ หมื่นชัยยะ; แสงแข บุญศิริ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2018)

  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์การที่มีอิทธิพลต่อการธำรงรักษาบุคลากรระดับปฏิบัติการของโรงแรม 4 ดาว ในจังหวัดภูเก็ต 2) เพื่อศึกษาปัจจัยคุณภาพชีวิตการทำงานที่มีอิทธิพลต่อการธำรงรักษาบุคลากรระดับปฏิบัติการของโรงแรม 4 ดาว ในจังหวัดภูเก็ต 3) เพื่อศึกษาปัจจัยการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพที่มีอิทธิพลต่อการธำรงรักษาบุคลากรระดับปฏิบัติการของโรงแรม 4 ดาว ในจังหวัดภูเก็ต 4) เพื่อเสนอแนะแนวทางการธำรงรักษาบุคลากรระดับปฏิบัติการของโรงแรม 4 ดาว ในจังหวัดภูเก็ต โดยได้ใช้วิธีแบบผสมผสาน (Mixed Method Research) ...