Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    ปัญหากฎหมายว่าด้วยการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ กรณีการใช้ข้อมูลภายใน 

    ศิริพงศ์ ชัยอำนวยศิลป์; วริยา ล้ำเลิศ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

    ในปี พ.ศ. 2558 ที่กำลังจะถึงนี้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economics Community : AEC) กำลังจะเริ่มต้นอย่างเป็นทางการ ซึ่งนับเป็นการเปลี่ยนแปลงก้าวสำคัญของตลาดทุนไทย โดยเศรษฐกิจและตลาดทุนในภูมิภาคอาเซียนจะมีความเชื่อมโยงกันมากขึ้น ดังนั้น กฎหมายหลักทรัพย์ซึ่งเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยตรงของตลาดทุน จึงต้องครอบคลุมการดูแลความเป็น ระเบียบเรียบร้อยของตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งต้องมีการพัฒนากฎหมายหลักทรัพย์ให้เทียบเท่ามาตรฐานสากลและสามารถบังคับใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน การกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลั ...