Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการขอรับสิทธิบัตรในข้อมูลพันธุกรรมมนุษย์ 

    ภัทรวดี อินทพันธุ์; วริยา ล้ำเลิศ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2016)

    การให้ความคุ้มครองสิทธิบัตรยีน หรือสารสกัดที่ได้จากร่างกายมนุษย์ถือเป็นการประดิษฐ์ เกี่ยวกับข้อมูลพันธุกรรม ในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพที่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตโดยตรง หากนำความรู้ วิทยาการสาขานี้ไปใช้ประโยชน์ให้เหมาะสม สามารถสร้างคุณประโยชน์ด้านสาธารณสุข การแพทย์ อุตสาหกรรมยา และพัฒนาชีวิตมนุษย์ในการวินิจฉัยโรค หรือทดลองยาเพื่อใช้รักษาโรคที่เกิดจาก พันธุกรรมมนุษย์ หรือโรคร้ายสายพันธุ์ใหม่ได้ เพื่อเป็นการตอบแทนผู้ค้นคว้า นักวิจัย ในประโยชน์ที่ได้ จากยีนมนุษย์ จำเป็นต้องอาศัยกฎหมายสิทธิบัตรที่มุ่งประสงค์ต่อการคุ้มครองสิ่งประดิษฐ์ที่เกิดจาการ สร้างสรรค์ ...