Now showing items 1-2 of 2

 • Thumbnail

  การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับฟิชชิ่ง 

  กุลธิดา อาธิเจริญสุข; วราภรณ์ วนาพิทักษ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2016)

  อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันพัฒนามาจากอาชญากรรมแบบเดิมโดยมีความ ร้ายแรงและสะดวกรวดเร็วทั้งยังแนบเนียนกว่าอาชญากรรมแบบเดิม โดยใช้เทคโนโลยีที่พัฒนาอย่าง รวดเร็วเป็นเครื่องมือ อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันมีหลากหลายและทวีความรุนแรงก่อให้เกิด ความเสียหายมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ในรูปแบบฟิชชิ่ง (Phishing) ได้ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจของประเทศจํานวนมหาศาลรวมไปถึงขัดต่อหลักความสงบ เรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน สําหรับการศึกษาเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษา แนวความคิดทั่วไปเกี่ยวกับอาชญากรรมคอมพิวเตอร์และฟิชชิ่ง ...
 • Thumbnail

  ปัญหาการใช้อำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานในการขอหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดตามมาตรา 18 และมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 

  แพรวนภา กองทิพย์; วราภรณ์ วนาพิทักษ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  ปัญหาการใช้อำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานในการขอหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการกระทำ ความผิด ตามมาตรา 18 และ มาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปัญหาการใช้อำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานในการ ขอหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดตามมาตรา 18 และ มาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติว่า ด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 ของประเทศไทยเปรียบเทียบกฎหมายของ ต่างประเทศ ตลอดจนความร่วมมือระหว่างประเทศ และมาตรการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาดังกล่าว เพื่อนำเสนอแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาเกี่ย ...